Het verhaal van Ibrahiem’s offer

Ieder van ons kent het verhaal van Ibrahiem’s (as) offer. En we zeggen dat het een beproeving en een test van Allah (swt) was. Maar begrijpen we werkelijk wat Ibrahiem (as) meemaakte? Beseffen we echt wat het voor Ibrahiem (as) betekende? Kunnen we echt ook maar iets begrijpen en leren van wat er is gebeurd? Ibrahiem (as), de aartsvader van het geloof. Wat heeft hij, profeet Ibrahiem (as) bereikt? Profeet Ibrahiem (as) wordt in de Qoraan benoemd met chaliel-oel-Allah (de speciale vriend van Allah). In soerat an-Nisaa zegt Allah: [koran][ar] [/ar][nl]“En wie kan beter in zijn religie zijn dan degene die zijn gezicht (zichzelf) onderwerpt aan Allah en hij is een moehsin (iemand die goed doet). En volgt de religie van Ibrahiem hanifa. En Allah nam Ibrahiem als chaliel”(Soerat an-nisaa:125)[/nl][/koran] Ook wordt hij (as) beschreven in Soerat an- Nahl: [koran][ar] [/ar][nl] “Zeker, Ibrahiem was een oemmah (een leider die alle goede kwaliteiten heeft, of een natie) gehoorzaam aan Allah, hanifan (alleen ibadah aan Allah) en hij was niet een van de moeshrikien.” (Soerat an-Nahl:120)[/nl][/koran] Profeet Ibrahiem (as) werd geboren te midden van ster- en afgodenaanbidders van het volk van Chaldea in het huis van Azar, zijn vader. Zijn vader was maker van afgodsbeelden voor de stam. Ibrahiem (as) leefde dus tussen de Koeffaar, maar was niet een van hen. Zoals een fontein van Tawheed uit het moeras van Shirk. [koran][ar] [/ar][nl]“En herinner toen Ibrahiem (as) tegen zijn vader Azar zei,” Neem jij afgodsbeelden als goden? Zeker, ik zie jou en je volk in een verafgedwaalde vergissing.” (Soerat al-An’am:74)[/nl][/koran] Profeet Ibrahiem (as) is de aartsvader van de Islaam, hij (as) heeft de Ka’abah opgebouwd samen met Isma’iel. Hij (as) vernietigde de afgodsbeelden, vestigde Tawheed en vernietigde onwetendheid. Ibrahiem is na profeet Mohammed (saws) degene met de meest standvastige wil. We lezen in de Tashahoed ook voor Ibrahiem en vele, vele ayaat vinden we in de Qoraan waarin we lezen hoe Profeet Ibrahiem (as) met de afgodendienaren sprak, zijn rationele argumenten tegenover twijfel. Hoe hij omging met ongelovigen en hoe hij tegen zijn volk sprak, zoals met koning Nimrod: [koran][ar] [/ar][nl]“Hebben jullie niet nagedacht over hem die redetwistte met Ibrahiem (as) over zijn Rabb, omdat Allah (swt) hem het koningsschap had gegeven? Toen Ibrahiem (as) zei,” Mijn Rabb is Hij die het leven geeft en de dood brengt.” Hij zei,” Ik geef leven en breng de dood.” Ibrahiem zei: “Zeker, Allah laat de zon in het Oosten opkomen; laat jij hem opkomen uit het Westen.” Aldus was de ongelovige volkomen verslagen. En Allah leidt niet de Thalimoen.” (Soerat al-Baqarah:258)[/nl][/koran] Een ander voorbeeld is het bekende verhaal uit zijn (as) leven waarin hij de beelden stuk slaat om zijn volk zo te laten zien wat de waarheid is. Maar mensen zijn koppig en onwetend. En net zoals altijd wanneer leugens worden verslagen met duidelijke argumenten en intelligentie veroorzaakt dit samenzwering en onderdrukking. Het antwoord van zijn mensen op zijn dawah (uitnodigen tot de Waarheid) vinden we in Soerat al-Ankaboet: [koran][ar] [/ar][nl]“Geen antwoord was er van Ibrahiems’ volk behalve dat zij zeiden: Vermoord hem of verbrand hem.” (Soerat al-Ankaboet:24)[/nl][/koran] Ibrahiem (as) kon zijn boodschap, zijn missie neerleggen en zichzelf redden en veilig stellen. Maar hij verkoos te sterven om Allah’s boodschap te laten leven. Hij verkoos het in het vuur van onwetendheid en onderdrukking te stappen om zo de mensheid te redden van het vuur. Aldus werd hij in het vuur gegooid. Maar Allah (swt) had een ander plan voor Ibrahiem en hij werd niet geraakt, door Allah’s Hulp en Genade. De aya gaat verder: [koran][ar] [/ar][nl]“Vervolgens redde Allah hem van het Vuur. Zeker hierin zijn Tekenen voor mensen die geloven.” Ibrahiem zei toen: “Hasbioe Allah wa na’ima el wakiel”: “Voor ons is Allah genoeg en Hij is de beste Beschikker over alle zaken.” En Allah zei:“Wij zeiden O Vuur! Wees koel en veilig voor Ibrahiem.” (Soerat al-Anbiya:69)[/nl][/koran] Maar ondanks dit wonder veranderden de mensen niet maar hij (as) bleef onveranderlijk standvastig in zijn geloof, geduldig onder zijn lijden, vriendelijk in zijn manieren totdat hij emigreerde. Dan uiteindelijk, na alle beproevingen, waaronder ook dat hij geen kinderen had, krijgt hij een zoon, Isma’iel. Alhamdoelillah. Maar weer wordt Ibrahiem (as) beproefd. Na hem te moeten achterlaten met Hadjar, komt nog de grootste beproeving. Als Isma’iel is opgegroeid krijgt Ibrahiem (as) een droom: Hij moet zijn zoon offeren. In een hadieth van Ibn Abbas lezen we dat de dromen van profeten inspiraties zijn. Wat deed Ibrahiem (as) ? Hij gehoorzaamde direct, onderwierp zich aan Allah’s beproeving. Wat kunnen we hier zelf uit leren? Na alle beproevingen die hij had doorstaan, bleef hij vasthouden aan Tawheed, weer beproefd! Laat het zien dat de mens niet moet rusten en moet denken dat hij er is? Laat het zien dat de mens zich niet moet laten misleiden door Djihaad en overwinningen? Is het dat we altijd onze zwakte moeten erkennen? Laat het zien dat onze ogen zich teveel fixeren op waar we zoveel van houden in de doenja (wereldse leven) en dat het ons verblindt? Stel je voor dat je je eigen kind moet offeren!! We kunnen ons dat niet voorstellen. De profeten zijn de beste mensen en krijgen daarom ook de zwaarste beproevingen. Zij konden dat dragen. Maar toch zal het ook voor Ibrahiem (as) wat hebben betekend. Hoe kon Ibrahiem (as) zijn geliefde zoon, de vrucht van zijn leven, de vreugde van zijn hart, offeren? Maar hij (as) wist dat het van Allah kwam en Zijn Bevel was, dus goed, sobhanAllah. Ibrahiem (as) verkoos houden van Allah boven houden van zichzelf, profeetschap boven vaderschap, bewustzijn boven instinct, verantwoordelijkheid boven vreugde, Tawheed boven Shirk. [koran][ar] [/ar][nl]Ibrahiem zei tegen Isma’iel: “O mijn zoon! Ik zie in een droom dat ik jou offer. Zie nu wat jouw mening is.” (Soerat as-Saffat:102)[/nl][/koran] Wat een woorden om van je vader te horen!! Isma’iel kon stil blijven of Ibrahiem vragen ervan af te zien. Maar Isma’iel had ook een sterke Iman. Hij gaf zich direct over aan Allah’s wil. Hij zei, [koran][ar] [/ar][nl]“ O mijn vader! Doe zoals je bent bevolen. Je zult mij vinden, als Allah wil, geduldig.” (Soerat as-Saffat:102) [/nl][/koran] Allahoe Akbar! SobhanAllah! Isma’iel gaf zich vrijwillig als offer en liet zien hoe gehoorzaam en goed deze zoon was aan zijn Rabb en aan zijn vader. [koran][ar] [/ar][nl]“Aldus toen zij beiden hun wil hadden onderworpen en hij hem had neergelegd op zijn voorhoofd.” (Soerat as-Saffat;103)[/nl][/koran] Ibn Abbas heeft gezegd dat Ibrahiem zijn zoon op zijn voorhoofd had neergelegd zodat hij niet zijn gezicht zag als hij hem zou doden. Al-Soeddi zei,” Toen Ibrahiem (as) het mes op Isma’iels keel zette sneed het niet. Er werd gezegd dat een koperen cirkel zijn keel omsloot zodat het mes niet kon snijden.” Ibn Kathir zei,” Op dit moment riep Allah (swt) Ibrahiem en zei, [koran][ar] [/ar][nl]“O Ibrahiem! Je hebt de droom al vervuld.!”[/nl][/koran] Dit betekent dat het doel van de droom al was vervuld- namelijk de onderwerping aan de wil van Allah en gehoorzaam zijn aan Hem alleen. [koran][ar] [/ar][nl]“En we kochten hem vrij met een hoogst offer.”[/nl][/koran] Dit offer kwam in plaats van zijn zoon. Een witte ram met volmaakte ogen en horens die Ibrahiem gebonden vond aan een doornige plant op de Berg Thabir in Mekka (deze ram had 40 jaar in al-Djennah geleefd). Ibrahiem (as) won alles en behield Isma’iel!! Dit betekent dat Allah (swt) geen bloed wil zoals hindoegoden. Allah (swt) wilde niet dat Isma’iel geofferd werd. Allah (swt) heeft een dergelijk offer niet nodig. De mens heeft Allah (swt) nodig, maar Allah (swt) heeft niets en niemand nodig. Hij is Onafhankelijk, Zichzelf genoeg. Deze gebeurtenis gaat niet over de folteringen en de pijniging van de mensheid, maar over de perfectie van de menselijkheid, en de vrijheid van de gevangenis van instinct en zelfzucht en over de verheffing van de nafs (eigen-ik). Deze gebeurtenis leert ons zoveel als we maar willen zien. Het leert ons over Ibrahiem, dat het menselijke leven, Isma’iels, Ibrahiems, ieders, zijn betekenis en waarde van Allah (swt) krijgt en niet van de natuur. Het betekent dat de goede dingen in het leven hun waarde verkrijgen niet om het feit dat ze bestaan maar door Allah. Het betekent dat de goede dingen in het leven, hier gestalte gekregen door Isma’iel, hun waarde niet verkrijgen door het feit dat ze bestaan en gevorderd kunnen worden, plezier van kunnen hebben en er genoegen in scheppen, maar van Allah (swt) , de Bron van Schepping zelf. Ibrahiem (as) gaf Isma’iel terug en kreeg hem weer terug op de juiste grondslag. Mensen verschillen in het onderwerpen, of aan Allah, of aan familie, volk, ras, of staat. Een wereldlijke nafs wijdt zijn plicht en onderwerping aan de wereld, volk, familie en een nafs die zich bewust is van zijn religie, al islaam, wijdt zich aan Allah in onderwerping. Voor iemand die vast zit aan een wereldse nafs is het misschien zo dat Ibrahiem zijn zoon wilde vermoorden maar iemand met zijn nafs onderworpen aan de Islaam, zich bewust is van Allah (swt) weet dat Ibrahiem (as) zijn zoon wilde offeren. Ibrahiem (as) leerde ons dat we absolute onderwerping en gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan Allah (swt) alleen en het is onze relatie tot Allah (swt) die onze relaties met familie, volk enz. moet bepalen en overtreffen. Er is zoveel te leren, te begrijpen en te ontdekken aan dit stukje geschiedenis. Dit zijn slechts enkele mogelijke benaderingen. Mogelijk, want begrijpen we echt? Ibrahiem liet ons zien kritisch te zijn over of we echt oprechte, ware Iman hebben bereikt en of we echt de zaken goed begrijpen. Hoe ver weg zijn we nog van die sterke Iman. Hoe ver zijn we nog verwijderd van de onderwerping aan Allah en de gehele doenja achter ons kunnen laten? Ibrahiem (as) moest zijn zoon offeren. Zo hoog is onze opdracht niet. Op een dergelijk niveau hoeven we niet te kiezen. Maar…..Wij hebben zeker zaken die we achter ons moeten laten. Los moeten kunnen laten als offer voor onze dien (religie). Is het onze status? Onze positie? Ons geld? Ons huis? Onze roem? Kleding, schoonheid, kracht, carrière enz.? Hoe weten we wat ons toch nog tegenhoudt? Wat verzwakt je van de weg van Islaam? Wat stopt je in je voortgang? Wat brengt twijfel in je verantwoordelijkheid? Wat leidt tot compromissen en excuses? Dat wat je oren doof laat zijn voor de Waarheid. Dat wat je weg laat blijven van je verplichtingen. Wie of wat laat je achterblijven? En zie als we offeren (niet in de letterlijke zin), maar opgeven wat ons weghoudt van de islaam dan zullen we niet verliezen. Nu niet en in het Hiernamaals niet. We offeren hetgeen ons tegenhoudt in de totale onderwerping aan Allah en het verrichten van de goede daden. Want ook dat is wat het verhaal van Ibrahiem ons vertelt. Hij (as) rustte niet, ging door onder alle omstandigheden met dawa’ah en goede daden. Want hoe is het mogelijk dat iemands hart weet dat hij Allah zal ontmoeten, dat Allah alles ziet, alles hoort, alles weet, open en verborgen en dat hij voor Allah zal komen te staan. [koran][ar] [/ar][nl]“Toen hij tot zijn vader en zijn volk zei,” Wensen jullie als een verzinsel goden naast Allah. Wat stellen jullie je voor van de Rabb el ‘Alamien?” (Soerat as-Saffat:85,86,87)[/nl][/koran] Wat verwachten jullie van Allah (swt) als jullie je niet totaal aan Hem onderwerpen? Als we dit verder overpeinzen realiseren we ons dat goede verwachtingen van Allah gelijk zijn aan goede daden want een ieder wordt aangezet tot goede daden te doen door goede hoop aan Allah, dat hij beloond zal worden voor zijn pogingen en zijn gehoorzaamheid en dat begint bij het onderzoeken van onze nafs, onze zwakheden bestrijden, offeren en zo dichter bij Allah te komen. Dan pas kunnen we zelf sterker worden, als oemmah sterker worden, en de echte messen verwijderen van de kelen van de onderdrukte moeslims overal ter wereld. Herinner onze Eid: een Eid van blijheid, broederschap maar ook een Eid van offer (adha). A. Rabe


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya