De Salafi Da’wah

De salafi da’wah (uitnodigen) is die van de Qoraan en de Soennah. Het is de religie van de islaam – zuiver en vrij van enige toevoegingen, verwijderingen en veranderingen. Het is het vasthouden aan het Pad van de boodschapper (saws) en van de oprechte gelovigen (as-Salaf oes-Salih). As-Salaf is een gemeenschappelijke term om te verwijzen naar de vrome voorgangers en al degenen die in hun voetstappen volgden, in geloof, handelingen en zeden. [koran][ar] [/ar][nl]“En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming.” (Soerah an-Nisa’:115)[/nl][/koran] Sheich al-islaam ibn Taymiyyah heeft over deze aya gezegd: “Al wie de boodschapper (saws) tegenspreekt en zich tegen hem verzet, nadat het rechte pad hem duidelijk is getoond, heeft een ander gevolgd dan het Pad van de gelovigen. En al wie een ander pad volgt dan het Pad van de gelovigen heeft de boodschapper (saws) tegengesproken en zich tegen hem verzet.” As-Salaf oes-Salih (of kortweg: de Salaf) verwijst naar de eerste en de beste drie generaties van moeslims. Zij zijn de metgezellen (Sahabah) van de boodschapper (saws), hun directe volgelingen (Tabioen) en de volgelingen van de Tabioen. Zij werden geprezen door de profeet (saws): [hadith][nl]“De beste van de mensen is mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen.” (al-Boechaarie en Moeslim)[/nl][/hadith] De term Salaf betekent ook de geleerden van Ahl oes-Soennah wal-Djama’ah na de eerste drie gezegende generaties, die hen volgden in geloof en handelingen. [koran][ar] [/ar][nl]“De allereerste (moeslims) van de moehadjiroen (degenen die van Mekka naar Medina migreerden in gehoorzaamheid aan Allah) en de Ansar (de inwoners van Medina die de mensen uit Mekka hielpen), en ook degenen die hen in goede daden volgden; Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem…..” (Soerah at-Tawbah: 100)[/nl][/koran] Hier volgen nu enkele namen van geleerden van hen (het getal achter hun naam is het jaar waarin ze zijn gestorven in Hijri jaar): Aboe Hanifah (150), al-Awzai (157), ath-Thawn (161), al-Laith bin Sad (175), Malik bin Anas (179), Abdoellah bin al_Moebarak (181), Soefyan bin ‘Oeyainah (198), ash-Shafi’I (204), Is’haq (238), Ahmed bin Hanbal (241), al-Boechaarie (256), Moeslim (261), Aboe Dawoed (275), Ibn Taymiyyah (728), adth-Dthahabi (748), Ibn oel-Qayyim (751), Ibn Kathier (774), Mohammed bin ‘Abdil Wahhab (1206) en zijn vele leerlingen, en in onze tijd: Abd oel-‘Aziz bin Baz (1420), Mohammed Nasir oed-Dien al-Albani (1420) en anderen. Wie zijn de ‘salafis’? De benaming ‘Salafi” geldt voor iemand die zichzelf oprecht aansluit bij de Salaf. Deze verbinding is niet tot een willekeurig individu of groep mensen. Het is een aansluiting bij dat wat nooit zal afdwalen - de leiding van Mohammed (saws), zijn metgezellen en hun oprechte volgelingen. Salafiyyah (de Salafi Da’wah) is niet het blindelings volgen van een speciale scheich of imaam. Het betekent vasthouden aan de Qoraan en de Soennah zoals het begrepen en gezamenlijk gepraktizeerd werd door as-Salaf oes-Salih. Een ware Salafi houdt vast aan Tawhied (de Eenheid van Allah), doet alle daden van aanbidding voor Allah alleen; in smeekgebeden, bij het vragen om hulp, in het zoeken naar bescherming in tijden van gemak en moeilijkheden, bij offeren, bij het afleggen van geloften, in angst en hoop en totaal vertrouwen, enz. Een ware Salafi streeft er naar, met al zijn vermogens, shirk (afgoderij) te verwijderen. Hij weet dat overwinnen niet mogelijk is zonder waar Tawhied en dat shirk niet bestreden kan worden met hetzelfde (dit betekent met een andere vorm van shirk). Een ware Salafi houdt vast aan de Soennah van de profeet (saws) en van zijn metgezellen na hem (saws). [hadith][nl]“Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide opvolgers na mij; bijt je er in vast met je kiezen en pas op voor de nieuw toegevoegde zaken.” (Sahih, Overgeleverd door Aboe Dawoed en at-Tirmidhi)[/nl][/hadith] Als er verschil van mening is verwijst een ware Salafi zaken naar Allah (swt) en Zijn boodschapper (saws), omdat hij handelt volgens de volgende aya: [koran][ar] [/ar][nl]“Als jullie over iets van mening verschillen verwijs het naar Allah en Zijn boodschapper als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag, dat is beter en passender voor de uiteindelijke bestemming.” (Soerah an-Nisa’: 59)[/nl][/koran] Hij geeft voorrang aan het Woord van Allah en van Zijn profeet boven de mening van ieder ander, in overeenstemming met deze aya: [koran][ar] [/ar][nl]“O jullie die geloven, plaatst jullie zelf niet vóór Allah en Zijn boodschapper, maar vreest Allah. Zeker, Allah is Alhorend, Alwetend.” (Soerah al-Hoedjoeraat 1)[/nl][/koran] Een ware Salafi laat de Soennah van de profeet (saws) herleven in zijn aanbidding en gedrag. Dit maakt hem een vreemdeling bij zijn mensen, zoals de profeet (saws) heeft beschreven: [hadith][nl]“De islaam begon als iets vreemds en het zal eindigen als iets vreemds net zoals het begon. Geef de blijde tijdingen aan de vreemdelingen.” (Moeslim)[/nl][/koran] En in een andere overlevering: [hadith][nl]“Geef blijde tijdingen aan de weinigen, degenen die reinigen en corrigeren wat de mensen hebben veranderd van mijn Soennah.” (Sahih; al-Albani’s as-Silsilat oes-Sahihah no. 1273)[/nl][/hadith] Een ware Salafi beveelt het goede en verbiedt het slechte. Hij waarschuwt de mensen vanuit een diep bezorgdheid voor shirk, nieuwigheden (bida’), wegen van misleiding, en van afsplitsing, [koran][ar] [/ar][nl]“En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheden en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” (Soerah ali-Imran: 104)[/nl][/koran] Een ware Salafi zoekt altijd Allah’s vergeving, heeft oprechte tawbah (berouw), herinnert zich Allah en haast zich om rechtschapen daden te doen om zo zijn nafs (eigen-ik) te reinigen. Hij streeft er dus naar de volgende aya te volgen: [koran][ar] [/ar][nl]“Zeker, hij die zijn nafs (eigen-ik) loutert zal welslagen.” (Soerah ash-Shams: 8)[/nl][/koran] Een ware Salafi aanbidt Allah vanuit een samengaan van angst, hoop en houden van. [koran][ar] [/ar][nl]“Roep Hem aan met vrees en hoop.” (Soerah al-Araf: 56)[/nl][/koran] [koran][ar] [/ar][nl]“En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah. Maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah…” (Soerah al-Baqarah: 165)[/nl][/koran] Een ware Salafi behoort niet tot de Chawaridj, die de meeste moeslims als ongelovigen beschouwen omdat zij zonden plegen. Hij behoort niet tot de Sji’a, die slecht spreken over de metgezellen, beweren dat de Qoraan veranderd is, die de authentieke Soennah ontkennen en die de profeet’s familie aanbidden. Hij behoort niet tot de Qadariyyah, die al-qadr (de voorbestemming door Allah bepaald) ontkennen. Hij behoort ook niet tot de moe’attilah, die de Eigenschappen van Allah ontkennen. Hij is ook niet een van de soefies, die graven aanbidden en goddelijke incarnatie beweren. Hij behoort niet tot de Moeqallidoen, die er op staan dat iedere moeslim vast moet houden aan een Madhhab (begrip, wetschool) van en bepaalde imaam of geleerde, zelfs als die Madhhab de duidelijke teksten van de Qoraan en de Soennah tegenspreken. Dus de ware Salafs zijn Ahl oes-Soennah wal-Djama’ah. Zij zijn de uitverkoren, overwinnende groep (at-Ta’ifat oel-Mansoerah), de Geholpen, Overwinnende Groep en (al-Firqat oen-Najiyah) de Geredde Groep die in verschillende ahadieth beschreven worden. [hadith][nl]“een groep van mijn oemmah zal altijd geholpen worden met de overwinning zolang als zij volharden op sw Waarheid; zij zullen niet benadeeld worden door degenen die hen verlaten of degenen die zich verzetten tegen hen.” (Moeslim)[/nl][/hadith] “Deze oemmah zal opgesplitst raken in drieënzeventig sekten, allen daarvan zullen naar de Hel gaan, behalve één; degene die hetzelfde pad volgt als wat ik en mijn metgezellen vandaag volgen.” (Sahih, Aboe Dawoed, at-Tirmidhi en anderen) In deze hadieth beschreef de profeet (saws) deze groep die gered wordt als. “behalve één groep, welke de Djama’ah is”. Als men dit alles begrijpt, ziet men ook in dat een moeslim geen andere keus heeft dan een Salafi te zijn. Door dit te doen sluit men zichzelf aan bij die groep, waarvoor succes, overwinning, redding en veiligheid van het Vuur gewaarborgd werd. De Salafi Da’wah is gebouwd op de principes van Tawhied en Tazkiyah. Tawhied Tawhied betekent te accepteren en te geloven in de Eénheid van Allah en in de uniekheid van Zijn Boodschap. Het betekent het aanbidden van Allah alleen, en Hem te aanbidden in overeenstemming met Zijn Wetten. Tawhied omvat de volgende grondbeginselen: 1. Te geloven in Allah’s Bestaan en Bezitsrecht van de schepping. Hier wordt naar verwezen als de Tawhied van Roeboebiyyah (Allah is de Enige Ware God of Rabb). [koran][ar] [/ar][nl] “Alle lof zij Allah, de Rabb der werelden.” (Soerah al-Fatiha: 1-2)[/nl][/koran] [koran][ar] [/ar][nl]“de Schepper van de hemelen en de aarde, Hij heeft voor jullie van julliezelf en van de dieren paren geschapen. Hij vermenigvuldigt jullie, niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Al-horende, de Al-ziende.” (Soerah as-Shoera: 11)[/nl][/koran] 2. Te geloven dat Allah de Eigenschappen van Perfectie bezit en de Meest Uitmuntende Namen, zoals vermeld in de Qoraan en de Soennah en in overeenstemming met hun taalkundige Arabische betekenissen zonder ontkenning van deze Eigenschappen of vergelijkingen met eigenschappen van Zijn schepping. Hier wordt soms naar verwezen met de Tawhied van Asma’ en Sifaat (Namen en Eigenschappen). [koran][ar] [/ar][nl]“Zeg: Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijk aan Hem.” (Soerah al-Ichlas: 1-4)[/nl][/koran] 3. Te geloven dat Allah de Enige is Die het waard is aanbeden te worden en volledig te gehoorzamen. Hier wordt soms nar verwezen als de Tawhied van Oeboediyyah of Ibadah (aanbidding), of Ilahiyyah of Oeloehiyyah (de Enige Ware God of Ilah). [koran][ar] [/ar][nl]“En zeker, de moskeeën behoren toe aan Allah, roept dan naast Allah geen één aan.” (Soerah al-Djinn: 18)[/nl][/koran] [koran][ar] [/ar][nl]“…Wie daarom uitkijkt naar de ontmoeting met zijn Rabb: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Rabb niet één deelgenoot toekennen.” (Soerah al-Kahf: 110)[/nl][/koran] 4. Te geloven in de uniekheid van de profeet Mohammed (saws) en in de verplichting hem alleen te volgen. Dit wordt ook de Tawhied van Ittiba (trouw, aanhankelijkheid) genoemd. Allah zegt: [koran][ar] [/ar][nl]“Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Soerah ali-Imran:31)[/nl][/koran] De Salaf Manhadj houdt in dat deze vormen van Tawhied niet van elkaar te scheiden zijn. Zij zijn de essentie van de betekenis van de getuigenis ‘la ilaha illa Allah, Mohammedoen Rasoel Allah’ (Er is geen god waard aanbeden te worden behalve Allah, Mohammed is de boodschapper van Allah). De Salafi vestigen extra aandacht op de Tawhied van Ittiba, omdat de algemene tendens is dat deze vorm vaak wordt vergeten. Het omvat de volgende punten: 1. Geloof dat de openbaring aan de profeet Mohammed de laatste openbaring is. En dat het bestaat uit de niet te scheiden, elkaar aanvullende delen: de Qoraan en de Soennah. [hadith][nl]“Mij is zeker de Qoraan gegeven, en hiermee samen iets gelijk er aan.” (Sahih Aboe Dawoed en ad-Darimi)[/nl][/hadith] [hadith][nl]“Zo lang als jullie vasthouden aan deze twee dingen, welke ik bij jullie heb achtergelaten, zullen jullie nooit afdwalen. Allah’s Boek en mijn Soennah.” (Sahih, overgeleverd door al-Haakiem)[/nl][/hadith] 2. Geloof dat gehoorzaamheid aan de boodschapper absoluut moet zijn. En dat zijn positie niet te benaderen is door iets anders uit de schepping. Alleen de profeet moet worden gehoorzaamd en gevolgd. Alle geloven, verklaringen, daden en gedragingen die zijn (saws) leringen tegenspreken, moeten worden verworpen en vermeden. [koran][ar] [/ar][nl]“Gelovigen! Gehoorzaamt Allah en Zijn profeet (saws) en keert jullie niet af van hem als jullie zijn boodschap horen.” (Soerah al-Anfal:20)[/nl][/koran] 3. Perfect ‘houden van’ de profeet Mohammed (saws), welke getoond moet worden in de gehoorzaamheid aan zijn bevelen, snelheid in hem gehoorzamen, zijn (saws) verklaringen boven en vóór alle andere zetten, zijn (saws) Sirah (leven) bestuderen en bestuderen en toepassen van zijn Soennah in het dagelijkse leven. [hadith][nl]“Niemand van jullie gelooft totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn vader, kind en de gehele mensheid.” (Moeslim)[/nl][/hadith] Helaas is het zo dat oprecht vasthouden aan de weg van de boodschapper van Allah (saws) erg verzwakt is in de oemmah (gemeenschap) en waar ‘houden van’ van hem (saws) is bijna geheel verdwenen door de volgende oorzaken: •

 • Verlaten van zijn (saws) Soennah en het verwijderen uit onze dagelijkse levens. De Soennah kleineren en het ontwikkelen van een houding ten opzichte van de Soennah van hoogmoed, trots en arrogantie. •
 • De verspreiding van vele ongefundeerde en verzonnen ahadieth onder de moeslims. •
 • De verspreiding van vele bida’s (nieuwigheden) onder de moeslims. •
 • Blind volgen van een speciale madhhab (wetschool). •
 • Het geven van islamitische uitspraken zonder kennis of bewijs. •
 • Stoppen met het vestigen van de Shariaah (islamitische wetgeving) in de islamitische landen en het vervangen door de wegen en wetten van de niet-moeslims. Tazkiyah, aan de andere kant, betekent gereinigd zijn of zichzelf reinigen door zich te houden aan Allah’s bevelen. In de beste vorm betekent het Allah te aanbidden met volledige overgave, onderwerping en toewijding. Dit is een grote gunst, die Allah aan deze oemmah heeft geschonken. [koran][ar] [/ar][nl]“Zeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun Zijn ayaat voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hen het Boek (de Qoraan) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.” (Soerah ali-Imran: 164)[/nl][/koran] De volgende punten zullen helpen de betekenis van Tazkiyah te verduidelijken: 1. De Qoraan en de Soennah zijn de enige bronnen voor Tazkiyah. 2. De profeet (saws) zijn nafs (eigen-ik) is de zuiverste van alle mensen. Hij is daarom ons voorbeeld voor Tazkiyah. Allah (swt) zegt: [koran][ar] [/ar][nl]“Zeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Soerah al-Ahzab: 21)[/nl][/koran] 3. De profeet’s metgezellen en de rest van de Salaf zijn, als een groep, een mooi voorbeeld om te volgen in Tazkiyah. 4. Er bestaat geen andere manier om dichter tot Allah te komen dan door vast te houden aan de leringen waarmee de profeet Mohammed kwam. De profeet (saws) heeft gezegd: “Als iemand iets aan deze zaak van ons toevoegt, wat er niet bij hoort, het zal worden verworpen.” (Moeslim) 5. De enige weg om Tazkiyah te verkrijgen is door de leringen van de islaam. [koran][ar] [/ar][nl]“O jullie die geloven, treedt de islaam binnen, volledig, en volgt niet de voetstappen van de Shaitaan. Zeker, hij is voor jullie een duidelijke vijand.” (Soerah al-Baqarah: 208)[/nl][/koran] Er is dus geen Tazkiyah door afwijkende benaderingen van verscheidene groeperingen, zoals de soefies, die de geloven en handelingen van de moeslims hebben vervalst. 6. De Salafi Manhadj vertegenwoordigt de ware verklaring van geloof. Het is imaan zonder huichelarij, zuiverheid zonder corruptie. De doelen van de Salafi Da’wah De Salafi da’wah is geen politieke partij of een nieuwe mathhab (wetschool). De Salafi da’wah is die van de islaam in zijn totaliteit, gericht aan de gehele mensheid ongeacht cultuur, ras of huidskleur. Het is de complete en perfecte methodologie van het begrijpen van de islaam en handelen volgens zijn leringen. Dientengevolge zijn de doelen van Salafi da’wah niet anders dan de da’wah van de islaam. De Salafi da’wah onderscheidt zich duidelijk van de verschillende sekten en groeperingen in hun manieren en methodologie van hun da’wah. De Salafi da’wah nodigt uit tot de islaam als geheel – naar zijn juiste begrip en uitvoering. Afgedwaalde groeperingen en afwijkende sekten leggen de nadruk op en nodigen uit tot specifieke aspecten van de islaam, maar daarbij worden zijn andere aspecten vergeten om in hun eigen behoeften te voorzien, evenals het uit het zicht verliezen van het doel en perspectief waar voor zij zijn geschapen. Allah (swt) verklaart: [koran][ar]æóãóÇ ÎóáóÞúÊõ ÇáúÌöäøó æóÇáÅöäÓó ÅöáÇ áöíóÚúÈõÏõæäö (56) ÓæÑÉ ÇáÐÇÑíÇÊ[/ar][nl]“En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (ad-Dhaariyaat:56)[/nl][/koran] [koran][ar]æóãóÇ ÃõãöÑõæÇ ÅöáÇ áöíóÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ãõÎúáöÕöíäó áóåõ ÇáÏøöíäó ÍõäóÝóÇÁó (5) ÓæÑÉ ÇáÈíäÉ[/ar][nl]“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafa (het volgen van zuiver monotheïsme)…” (al-Bayyinah: 5) [/nl][/koran] Dit is in essentie de uitnodiging van alle profeten: uitnodigen tot Tawhied van Allah, vernietiging van shirk, tot oprechtheid in Zijn aanbidding, tot gehoorzaamheid aan Zijn boodschappers en tot het vasthouden aan hun weg. Dit is ook de essentie van de Salafi da’wah. We kunnen dit verder specificeren in de volgende punten: 1. Terugkeren naar de Qoraan en de authentieke Soennah van de profeet en beide begrijpen volgens het begrip en de handelingen van as-Salaf. Dit komt overeen met wat Allah (swt) zegt: [koran][ar]æóãóäú íõÔóÇÞöÞú ÇáÑøóÓõæáó ãöäú ÈóÚúÏö ãóÇ ÊóÈóíøóäó áóåõ ÇáúåõÏóì æóíóÊøóÈöÚú ÛóíúÑó ÓóÈöíáö ÇáúãõÄúãöäöíäó äõæóáøöåö ãóÇ Êóæóáøóì æóäõÕúáöåö Ìóåóäøóãó æóÓóÇÁóÊú ãóÕöíÑðÇ(115) ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ[/ar][nl]“En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem (gaan naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij zullen hem in de Hel binnenleiden. En dat is de slechtste bestemming.” (an-Nisa: 115)[/nl][/koran] En: [koran][ar]ÝóÅöäú ÂãóäõæÇ ÈöãöËúáö ãóÇ ÂãóäÊõãú Èöåö ÝóÞóÏú ÇåúÊóÏóæÇ (137) ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ[/ar][nl]“Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de leiding….” (al-Baqarah:137)[/nl][/koran] 2. Het waarschuwen van de moeslims en hen aansporen hun levens te zuiveren van alle vormen van: shirk, bida (vernieuwing) en filosofie of andere denkwijzen strijdig met de zuivere, wezenlijke leringen van de islaam. Dit is een plicht die Allah (swt) ons heeft bevolen: [koran][ar]æóÊóÚóÇæóäõæÇ Úóáóì ÇáúÈöÑøö æóÇáÊøóÞúæóì æóáÇ ÊóÚóÇæóäõæÇ Úóáóì ÇáÅöËúãö (2) ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ[/ar][nl]“…maar ondersteunt elkaar bij het goede en at-taqwah. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding.” (Soerah al-Ma’idah: 2)[/nl][/koran] 3. De Soennah te zuiveren van de zwakke en verzonnen ahadieth. De problemen waarnaar wordt verwezen in dit en het voorgaande punt hebben de helderheid van de islaam bedorven en hebben de vooruitgang van de moeslims tegengehouden. Dit legt op ons de verantwoordelijkheid waar de boodschapper van Allah (saws) naar heeft verwezen door te zeggen dat er van iedere generatie een betrouwbare groep zal zijn, die deze kennis zal dragen, alle veranderingen verwijdert die degenen die de grenzen overschrijden hebben gemaakt, evenals de valse beweringen van de leugenaars en de verkeerde uitleg van de onwetenden. 4. Het onderwijzen van de moeslims en hen aanzetten tot goede daden en zich te voegen naar de ware dien. Te handelen volgens zijn leringen en zichzelf toewijden aan zijn waarden en normen. Dit zal de zekerheid geven van Allah’s acceptatie en zal hen geluk en eer geven, zoals is weergegeven in de volgende ayaat: [koran][ar]æóÇáúÚóÕúÑö(1)Åöäøó ÇáÅöäÓóÇäó áóÝöí ÎõÓúÑò(2)ÅöáÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ æóÚóãöáõæÇ ÇáÕøóÇáöÍóÇÊö æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáúÍóÞøö æóÊóæóÇÕóæúÇ ÈöÇáÕøóÈúÑö(3) ÓæÑÉ ÇáÚÕÑ[/ar][nl]“Bij de tijd. Zeker, de mens is in verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden doen en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” (Soerah al-Asr:1-3)[/nl][/koran] 5. Te strijden om de islaam binnen de grenzen van islamitische fundamenten te laten herleven en zich te verzetten tegen hardnekkige trouw aan wetscholen en schadelijke loyaliteit voor groeperingen. Deze problemen hebben de moeslims verwijderd van de zuivere oorspronkelijke bronnen van de islaam en hen laten afwijken van de eerlijke islamitische broederschap die Allah ons beveelt. [koran][ar]æóÇÚúÊóÕöãõæÇ ÈöÍóÈúáö Çááøóåö ÌóãöíÚðÇ æóáÇ ÊóÝóÑøóÞõæÇ (103) ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä[/ar][nl]“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allah en weest niet verdeeld…” (Soerah ali-Imran: 103)[/nl][/koran] 6. Het geven van realistische oplossingen voor hedendaagse problemen, te strijden om een ware islamitische manier van leven te herkrijgen en een ware islamitische gemeenschap te vestigen geregeerd door Allah’s Wetten. [koran][ar]æóÃóäú ÇÍúßõãú Èóíúäóåõãú ÈöãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ æóáÇ ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁóåõãú æóÇÍúÐóÑúåõãú Ãóäú íóÝúÊöäõæßó Úóäú ÈóÚúÖö ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ Åöáóíúßó (49) ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ[/ar][nl]“En oordeel onder hen met wat Allah neergezonden heeft, en volg niet hun begeerten en hoed je voor hen opdat zij jou niet weglokken van wat Allah jou neergezonden heeft..” (Soerah al-Ma’idah: 49)[/nl][/koran] Wij roepen alle moeslims op ons te steunen in het uitdragen van deze nobele taak die ons is toevertrouwd. Het zal diegenen zeker verheffen en hen eren en de eeuwige boodschap van de islaam verspreiden over de gehele aarde. Allah (swt) heeft dit beloofd en Zijn belofte is zeker waar: [koran][ar]åõæó ÇáøóÐöí ÃóÑúÓóáó ÑóÓõæáóåõ ÈöÇáúåõÏóì æóÏöíäö ÇáúÍóÞøö áöíõÙúåöÑóåõ Úóáóì ÇáÏøöíäö ßõáøöåö æóáóæú ßóÑöåó ÇáúãõÔúÑößõæäó(9) ÓæÑÉ ÇáÕÝ[/ar][nl]“Hij is Degene die Zijn boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst om deze te laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de afgodendienaren het.” (Soerah as-Saff:9)[/nl][/koran] Er volgen nu enige misvattingen over de Salafi Da’wah: 1. As-Salafiyyah een ‘beweging’ of ‘bewegingen’ noemen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de Salafi Da’wah de islaam is, niet meer en niet minder. Het is de ware islaam met al zijn leringen en verwikkelingen. Het zijn de leringen van de Qoraan en de authentieke Soennah in het licht van de handelingen en begrip van de Salaf. Een ‘beweging’ betekent iets tijdelijks of reactionairs, maar de Salafi Da’wah is de enige ware en constante en gezegende Da’wah van de profeten. 2. Denken en beweren dat de Salafs volgelingen zijn van een vijfde wetschool is een grove misvatting. Zoals hierboven verklaard zijn de bronnen van de Salaf de Qoraan en de Soennah en de methodologie van as-Salaf. Als deze geleerden zich verlaten op hun idjmaa (overeenstemming) gebaseerd op deze bronnen nemen we wat zij zeggen. Niet omdat zij (deze geleerden) het zeggen, maar omdat Allah en Zijn boodschapper het hebben gezegd of het hebben bevolen direct of indirect door de bekende kanalen van idjtihaad. Hetzelfde geldt voor alle geleerden door alle eeuwen heen. Wij nemen alles van hen wat in overeenstemming is met de Qoraan en de Soennah en we ontkennen alles wat dat niet doet. 3. De Salafi Da’wah is tegen alle vormen van ‘asabiyyah en hizbiyyah’ (ongegronde trouw aan groeperingen, partijen, rassen, volkeren, enz.). De enige toegestane trouw is aan Allah en Zijn boodschapper en aan alles dat hier uit voortspruit. De leider van alle Salafis is Mohammed (saws). Ieder ander zal gerespecteerd en gehoorzaamd worden al naar gelang hij Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt. Beweren dat de Salafi Da’wah zijn volgelingen oproept om niet georganiseerd en chaotisch in hun gedrag te zijn is een andere misvatting. Werk moet georganiseerd en ook ordelijk verlopen. Dit is ook zo geleerd door de profeet Mohammed (saws) bij vele gelegenheden, maar het moet de hizbiyyah kwaal vermijden zoals hierboven beschreven. De Salafi Da’wah legt grote nadruk op tarbiyyah (opvoeding en onderwijs). Tarbiyyah is niet enkel een academisch onderwijs proces, maar het is een compleet proces met de bedoeling toegewijde moeslims op te voeden, die hun religie, al-islaam, goed begrijpen en die er naar handelen op de best mogelijke wijze. We vragen Allah ons te leiden naar de Waarheid, onze voeten standvastig te maken en ons onze tekortkomingen te vergeven.

 • OVERIG NIEUWS

  Het steunen van een wees
  VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  De gunst van Allah
  Aboe Bakr, de eerste chaliefa
  De grootheid van Allah
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: De staat van weerstand - NL
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Sheikh Mohammed Al Othaymien
  الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
  VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
  De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  IslamMagazine.nl
  Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
  Blader online in het magazine!
  VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
  Oem Soelaim bint Milhan -raa-
  Imaam al-Nawawi
  VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
  Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
  Verdriet en spijt
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: al-Hadj (AR)
  De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
  Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
  Een voorbeeld voor anderen zijn
  VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
  Bepaalde aspecten van het huwelijk
  Ziekenbezoek
  VIDEO: Hou jij van de profeet?
  De Dood
  De Islam is een complete ordening van het leven
  VIDEO: Het Gezicht van Allaah
  KIBR(hoogmoed)
  Goede manieren
  VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
  Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
  Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
  Umm Sabrin wordt Moslima
  Voordat het zand begint weg te zakken
  Oprechtheid jegens Allah
  VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
  Rechte rijen
  Wetenschap leidt tot de islaam
  Op heftige toon redeneren en redetwisten
  Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
  Zachtmoedige harten
  Lessen voor vrouwen - Amsterdam
  Word niet boos en ik geef je Djennah
  Tien nutteloze zaken
  VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
  VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
  De Houding tegenover de wereld
  Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
  Niets ontkomt Hem
  Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
  Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
  87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
  VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
  Nuttige principes bij beproevingen
  Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
  Vraag en Antwoord
  VIDEO: Ze werden levend gevild!
  Het Paradijs
  KFC niet halal!
  Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
  Strijden voor succes
  De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
  al-Hadj-oel-Mabroer
  Reactie Politie op beschieting moskee
  De uitleg van Soerah al-Ichlaas
  VIDEO: Het gebed
  V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
  Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
  VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
  VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
  Vruchten voor het afzien van zonden
  Enkele ahadeeth over het vasten
  VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
  De gezegende maand
  Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
  Vragen over Ramadan en vasten
  VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
  Het bevel tot het vasten
  Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
  Hoe ontvangen wij Ramadaan?
  VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
  En toen werd ik Moeslim
  VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
  Moeslims en de Koran
  Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
  De status van de vrouw in de islaam
  De online Première film
  De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
  De samenwerking tussen gelovigen
  De zakaah
  Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
  De rechten van ouders
  How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
  Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
  Wees behoed!
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
  VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
  De Engelen en hun attributen
  VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
  Nationalisme
  VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
  Islaam verschaft vele voordelen
  VIDEO: Watercyclus in de Quraan
  Islamitische feestdagen & symbool
  VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
  Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
  "Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
  Imaan. Theorie of praktisch?
  De schaamte voor de Hidjaab
  Dit wereldse leven
  De mensen tevreden stellen?
  VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
  De verschillende typen harten
  De rechten van buren
  خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
  Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
  Dr. Selman Benoist
  Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
  Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
  Vrees voor Allaah
  VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
  Kennismaking met uitnodigen tot Allah
  Een genezing voor een zwak Iman
  “Laat datgene waarover je twijfelt...”
  VIDEO: De positie van al-Aqsa
  Kennis is een genezing
  VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
  De hoofdkenmerken van de Islam
  91 jarige Duitser wordt Moslim!
  Wie is een Vreemdeling?
  VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
  De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
  De beste wijze om de profeet te respecteren
  De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
  Een goed karakter
  Beproeving
  Het principe van Tawqeef
  Onnodige hindernissen om te trouwen
  VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
  Advies aan jaloerse vrouwen
  Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
  De profeet als rechter
  De staat van liefde: de parel der staten
  Waarachtigheid
  VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
  VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
  Vrede stichten tussen de gelovigen
  Het heiligdom Mekka en Medina
  Geen kloosterleven in de Islam
  Maandblad El Tawheed
  De hevigheid van het Hellevuur
  Sheich Mohammed al-Othaymien
  Maandblad El Tawheed: Februari 2008
  VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
  VIDEO: Is muziek toegestaan?
  PERSBERICHT: De hetze reloaded
  VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
  Het teken van de liefde voor Allaah
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld
  Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
  Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
  VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
  De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
  VIDEO: Koranverzen als ringtones
  Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
  Maria wordt een Moslima
  Hij heeft twee beloningen!
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
  VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
  Uitnodigen tot de Islaam
  Steun Gaza - DONEREN
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
  VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
  GAZA
  Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
  Maandblad El Tawheed: Maart 2008
  Maandblad El Tawheed: April 2008
  De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
  De laatste momenten van het leven van de gelovigen
  “Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
  De oorlog van “Ain Djaloet”
  Beproevingen
  "Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
  Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
  Blindelings volgen
  Persbericht: Polder-Islaam?
  Maandag 1 september begint Ramadan
  VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
  De voortreffelijkheid van Vrijdag
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
  De beschrijving van het paradijs
  Dienaarschap omvat het totale leven
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
  Effecten van de vijf Hart bedervers-2
  Effecten van de vijf Hartbedervers-1
  "Allah bepaalt wat goed en slecht is"
  Zijn dit de woorden van God?
  De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
  Een slechte leerling en een bedrieger
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
  Kritiek of beunhazerij?
  Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
  PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
  Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
  El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
  VN betreurt 'discriminatie' van islam
  NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
  Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
  Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
  Knevel en de blindheid van het hart
  Wanneer het leven bitter wordt
  De vallen van Shaytan
  Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
  Stadslicht in El Tawheed
  De perfecte gelovige
  Heb geduld
  De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
  De Burgervader
  Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
  Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
  Het verhaal van Ibrahiem’s offer
  OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
  Waarom de naam Selefie?
  Waarom worden sommige mensen lelijk?
  De khoetbah op vrijdag
  Moslims en vuurwerk
  Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
  Lessen arabisch voor vrouwen
  Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
  Gehandicapten doen mee aan Iftar
  Donderdag 13 september begint Ramadan
  Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
  Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
  Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
  Het profijt van het gebed
  De oordelen in de Islamitische wetsleer
  Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
  Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
  Problemen met lezen
  De plaats van Soennah in de islaam
  Da’wah
  Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
  De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
  Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
  Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
  De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
  Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
  Vasten
  De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
  Belangrijke lessen van Ramadan
  Raadgeving voor nieuwe moslims
  De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
  Gedwongen huwelijken
  Ihsaan
  Salatoel Istikharah
  De positie van martelaren en profeten na hun dood.
  Waarom bidt de moeslim?
  Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
  Toekomst van de islaam
  ROKEN
  Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
  De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
  Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
  Een reactie op de Deense spotprenten
  De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
  Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
  Mohammedoen Rasoel-Allah
  RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
  NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
  AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
  Rel over spotprenten escaleert
  Godsdienstvrijheid een illusie?
  21 december 2005 Dag van de Dialoog
  Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
  Vrijheid en het vrije woord!
  Hetze Verdonk tegen imams gaat door
  Berouw (tawbah)
  Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
  Wie durft te vluchten voor Allah?
  De zuilen van het geloof (al-Imaan)
  De zuilen van de Islam
  Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
  De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
  At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
  Tawbah (Berouw)
  Khoesjoe in de salaah
  Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
  Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
  Tafsier van Soerat Al-Infitaar
  Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
  VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
  Roken: Een sociaal vergif
  AL IBADAH (De aanbidding)
  Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
  De rechterhand is voor het goede
  De Openbaring
  De Qoraan
  De Natuurwetten
  Barmhartigheid voor de schepping
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
  Eénheid van Godheid, Allah.
  Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
  DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
  Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
  Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
  Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
  Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
  Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
  uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
  uit " Tuinen der Oprechten " 5
  Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
  De goedgunstigheid van Tawhied
  uit " Tuinen der Oprechten " 4
  AL-QADAR (voorbeschikking)
  uit " Tuinen der Oprechten " 3
  uit " Tuinen der Oprechten " 2
  Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
  uit " Tuinen der Oprechten "
  Berechting
  Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
  Rechter wijst verbod Al Haramain af
  'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
  De zes geloofspunten van imaan
  ‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
  El Tawheed moskee niet vervolgd
  Geen vervolging El Tawheed-moskee
  De Salafi Da’wah
  El Tawheed vreest geen uitzetting
  Imams in beroep tegen uitzetting
  Brief aan Amsterdam.nl
  Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
  Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
  Vrouwendialoog in El Tahweed
  Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
  De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
  'Het paradijs is onder moeders voeten'
  CDA en El Tawheed: onder advocaten
  El Tawheed wil geen zondebok zijn
  Islam is jouw geboorterecht
  AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
  Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
  Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
  Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
  Reactie op 2 vandaag
  El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
  Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
  Vernieuwde website eltawheed.nl
  Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
  De metgezellen van de profeet
  Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
  200 Vragen & Antwoorden
  Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
  Het geloof in de Dag des Oordeels
  De echte hindernis
  Het verzachten van de harten
  Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
  Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
  Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
  Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
  El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
  Reactie op brief wethouder Aboutaleb
  Baba Salam
  Al-Faatihah
  De drie grondbeginselen en hun bewijzen
  Vesting van de moslim
  De zwakheid van het geloof
  Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
  Ied Al-Adhaa 2009
  Het belang van da'wah - waaromislam.nl
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
  Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
  Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
  Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
  Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
  Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Maandblad
  Rel over spotprenten escaleert
  3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
  NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
  Tadjweed | Koranles | Amsterdam
  Lezingen in Urdu | Amsterdam
  Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
  test
  Rouqia Char'iya