Eénheid van Godheid, Allah.

Geloof in Allah als Rabb van het heelal en Rabb van alle zaken is een kwestie van het hart: een begrip waarin iemand gelooft en wat iemand opneemt in zijn eigen hart. Maar geloof (imaan) in Allah als de Ene en Enige Ilaah en Rabb beperkt zich niet alleen tot de handeling van geloof alleen, het strekt zich uit tot het gebied van gedrag en houding. Het vraagt uitvoeren van ibaadah (aanbidding) aan Allah (swt) alleen. Als iemand geen aanbidding doet of deelgenoten in aanbidding naast Allah (swt) neemt zal hij niet als gelovige beoordeeld worden, ook al bezit hij waar geloof in Allah (swt) als de Rabb van alle scheppingen en alle aangelegenheden. We weten dat in algemene zin aanbidding het zich herinneren van Allah (swt) betekent, het doen van salaah, het vasten, het reciteren van de Qoraan en het doen van alle andere handelingen om ons dichter tot Allah (swt) te brengen. Deze definitie van aanbidding is zonder twijfel correct. Maar het is niet beperkt tot deze dingen alleen. Integendeel, iedere zinvolle handeling, die niet verboden is door de Shariah, en door een gelovige uitgevoerd wordt met de intentie om de beloning van Allah (swt) te verkrijgen, is aanbidding. Een persoon nuttigt voedsel om lichamelijk gezond te zijn, en tegelijkertijd gehoorzaam aan Allah (swt) te zijn. Aldus is zijn handeling van eten voor dit doel aanbidding. Iemand trouwt om zich te vergewissen van een deugdzaam leven voor zichzelf en zijn echtgenote. Zijn huwelijk is daarom een handeling van aanbidding. Op dezelfde manier is zijn geld verdienen en geld uitgeven voor zijn familie een daad van aanbidding. Het zoeken naar kennis en het verwerven van graden en getuigschriften in studies is ook ibaadah/aanbidding. Ook de dagelijkse werkzaamheden van een huisvrouw en de liefde en zorg voor haar echtgenoot zijn aanbidding. Iedere wettige handeling verricht met de intentie de Tevredenheid van Allah (swt) te verkrijgen is aanbidding. Het is misschien om deze betekenis aan te duiden dat Allah (swt) in de Qoraan zegt: [koran][ar]æóãóÇ ÎóáóÞúÊõ ÇáúÌöäøó æóÇáÅöäÓó ÅöáÇ áöíóÚúÈõÏõæäö [/ar][nl]En Ik (Allah) heb de djinn en de mens geschapen slechts dat zij Mij zullen aanbidden.(Soerah adh-Dhariyat: 56) [/nl][/koran] Aanbidding heeft twee aspecten: geestelijk en lichamelijk. Het geestelijke aspect betreft het geloof dat als motivatie en als een leiding dient. Het lichamelijke aspect betreft de handelingen van onze ledematen. Salaah bijvoorbeeld, behelst spreken en bewegen: staan, zitten, knielen, en het reciteren van Qoraan. Maar al deze lichamelijke handelingen zijn zonder waarde of betekenis als ze niet ondersteund worden door de kracht van waar geloof in de Eenheid van Allah (swt). Het geloof dat Allah (swt) alleen de Schepper van alles is, is de basis voor de Eenheid van Goddelijkheid; de Eenheid van Allah. Het kan verder uitgelegd worden door te verklaren dat Hij (swt) deze werelden heeft geschapen en alle vormen van de schepselen en dingen heeft gemaakt zodat zij goed daarin gedijen. Hij heeft ons de macht van intelligentie gegeven zodat we kunnen nadenken en al Zijn scheppingen kunnen overpeinzen. Als we naar de hemel en de aarde van de vele verschillende elementen van de natuur kijken, zien we dat sommige van deze krachten met elkaar liggen. Het vuur bijvoorbeeld kan een droge boom verbranden als het daarmee in aanraking komt en water kan het vuur weer doven als het erover wordt gegooid. Als een mug iemand prikt kan deze besmet raken met malaria. En de schors van de kinaboom kan hem genezen van de koortsstuipen (malaria). Ook zien we dat Allah (swt) schadelijke stoffen samen heeft gebracht en zo bruikbare, nuttige producten laat ontstaan. Tafelzout is bijvoorbeeld, gemaakt van twee schadelijke stoffen; chloor en sodium. Daar het samenvoegen van deze twee stoffen in bepaalde hoeveelheden ontstaat het gewone zout voor ons dagelijkse voedsel. Wij zien ook dat: [b]1)[/b] De wisselwerkingen en samensmelting tussen verschillende dingen worden door een aantal regels en methoden bestuurd. Zij zijn constant en staan geen enkele verademing toe en zij zijn de beginselen en voorschriften door Allah (swt) neergeschreven welke wij beschrijven als “natuurwetten”. [b]2)[/b] Deze natuurwetten of de relatie tussen materiële dingen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar, zoals de reactie tussen vuur en hout en vuur en water. Vele wisselwerkingen zijn erg klein, diep en verborgen voor ons zicht. Allah (swt) heeft voor iedere ziekte een genezing geschapen. Maar Hij (swt) heeft het niet zichtbaar en begrijpelijk gemaakt, noch heeft Hij (swt) het aan ons gegeven als “klaar voor gebruik” product. Allah (swt) heeft deze genezingen integendeel juist in plaatsen en situaties verborgen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Penicilline bijvoorbeeld wordt gevonden in rottende aarde en lijkt op een dodelijk gif. De beste parfums met de heerlijkste geuren en de mooiste en schitterendste kleurstoffen worden gevonden in het smerigst ruikende en lelijkste materiaal; namelijk teer. Deze bronnen liggen niet makkelijk binnen ons bereik. Onze Rabb heeft ze vermengd. Het meest effectieve en meest gewilde materiaal kan zich in een zeer moeilijke vorm bevinden, vermengd met vele andere materialen en het kan vreselijk moeilijk zijn het eruit te halen. [b]3)[/b] Tot nu hebben we maar zeer weinig van de wetten en regels door Allah (swt) neergelegd, ontdekt. Wat wij hebben ontdekt is als een druppel in de oceaan. En zelfs met deze ontdekkingen vonden we het wonder der wonderen. Wij noemen deze begrensde kennis “Wetenschap” en hebben het onderverdeeld in onder andere biologie, scheikunde, medicijnen, psychologie, enz, enz. Elk van deze wetenschappen heeft geleerden die gespecialiseerd zijn op hun vakgebied. Zij zoeken in de diepte van hun vakgebied om meer kennis te vergaren over de Wetten en Regels door Allah (swt) gemaakt. [b]4)[/b] Wij zijn van mening dat zekere dingen van dit heelal nuttig zijn voor ons en andere dingen schadelijk zijn. We zien ook dat er twee soorten nuttige en schadelijke dingen zijn: We weten bijvoorbeeld dat het tot zich nemen van gif de dood als gevolg heeft. Deze kennis hebben we verkregen door de toepassing van de natuurwetten, die we hebben opgenomen in onze wetenschappen. De tweede soort van nuttige of schadelijke dingen kunnen dit zijn zonder duidelijke en aanwijsbare redenen; het is niet gebaseerd op enige bekende natuurwet. Bijvoorbeeld een lichamelijk sterke persoon met een goede gezondheid kan plotseling sterven aan een hartstilstand. Wij kennen de reden voor zo’n hartstilstand niet. Beide verschijnselen worden door Allah (swt) veroorzaakt. [b]5)[/b] Allah (swt) heeft in de mens de innerlijke kwaliteiten van liefde voor het goede en afkeer van het slechte geschapen. Daarom spant de mens zich in om te bereiken wat goed en nuttig voor hem is en hij doet zijn best alles wat schadelijk en slecht is weg te houden. Hij zoekt hierbij hulp van iedere mogelijke bron van kracht en macht. Sommige middelen zijn toegestaan in de islaam en andere niet. Welke zijn de middelen die toegestaan zijn en welke zijn verboden? Laten we ons voorstellen dat ons kind ziek is. In zo’n situatie laat je een dokter komen en ‘verzoekt’ hem je kind te behandelen. Hij zal dit doen en een recept uitschrijven. Dit is een wettige manier om genezing voor je kind te zoeken. Het is toegestaan door Allah (swt)! Je zocht hulp bij een ‘wetenschapper’ die gestudeerd heeft en kennis heeft over de natuurwetten bepaald door Allah (swt), op het gebied van medicijnen. Maar als je in plaats van een dokter een magiër haalt, en we weten allemaal dat vele moeslims deze weg bewandelen, om je kind te behandelen, zoek je hulp op verboden gebied. De magiër of bedrieger zal je kind niet behandelen op de wijze die wettig is in de islaam. Hij zal je kind behandelen door de hulp in te roepen van bepaalde onzichtbare krachten waarmee hij zegt contact te hebben (djinn). Als je het graf van de dokter na zijn dood zou bezoeken en daar hem om hulp zou smeken voor je kind, zou je opnieuw een verboden middel toepassen. De dokter kan je nu niet meer helpen. De enige die wij om hulp mogen smeken is Allah (swt). Hij (swt) is de Enige die ons kan helpen. En tussenpersonen plaatsen naast Allah (swt) is shirk (afgoderij). Het is toegestaan de medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven te gebruiken en zo genezing te zoeken. Maar het is verboden om een talisman van deze medicijnen of van Qoraanteksten of iets anders te maken en om de nek van de zieke te hangen en te geloven dat hij zo zal genezen. Het is duidelijk dat het is toegestaan de natuurwetten te gebruiken en wetenschappers die deze wetten hebben bestudeerd om raad te vragen. Het is toegestaan om de normale methoden toe te passen om wat goed en nuttig is te bereiken. Maar we moeten ons echter altijd herinneren dat Allah (swt) alleen en niemand anders dan Hij het goede schenkt en dat het niet toegestaan is, en tegen de islaam is, hulp te zoeken bij een onzichtbare kracht, niet ondersteunend door pragmatische wetenschap en niet is bevestigd door de Qoraan of de Soennah van de profeet Mohammed (saws). www.eltawheed.nl


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya