De schaamte voor de Hidjaab

Een ieder van ons kent wel het beeld van een moeder en dochter die samen over straat lopen; de moeder draagt een lange hoofddoek en een lange jas, de dochter draagt een korte leren jas met daaronder een strakke spijkerbroek. Haar haar wappert uitdagend in de wind en haar gezicht is zorgvuldig opgemaakt. Mensen die weinig of geen kennis van de Islaam bezitten zullen zich verbazen bij deze aanblik. Hoe is het mogelijk dat twee mensen die ogenschijnlijk dezelfde dien (godsdienst ) belijden zoveel uiterlijke verschillen vertonen? En menigeen zal zich het volgende afvragen: Is de moeder te extreem in het praktiseren van haar geloof of is de dochter nalatend in datgene wat ze (binnen haar geloof) zou moeten doen? Voordat we de feiten bespreken, die leiden tot deze tweedelige afspiegeling, zullen we eerst de belangrijkste vraag beantwoorden: Is een hoofddoek noodzakelijk voor een moslimvrouw, en hoe hoort een vrouw zich in de Islaam(dwz. in overeenstemming met de Qoran en de Soennah) te kleden? De kleding die in het openbaar wordt gedragen moet het gehele lichaam bedekken behalve wat specifiek wordt uitgesloten (het gezicht en de twee handen), gebaseerd op de volgende aya uit de Qoran:[koran][ar]æóÞõá áøöáúãõÄúãöäóÇÊö íóÛúÖõÖúäó ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöäøó æóíóÍúÝóÙúäó ÝõÑõæÌóåõäøó æóáóÇ íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäøó ÅöáÇ ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóáúíóÖúÑöÈúäó ÈöÎõãõÑöåöäøó Úóáóì ÌõíõæÈöåöäøó.......[/ar][nl] En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar mag zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”(soerat an-Noer:31)[/nl][/koran]Het woord 'goemoer' (meervoud van gimaar) in deze aya verwijst naar een kleed welke het hoofd, haar, nek en boezem bedekt. Imaam AI-Qoertoebi (ra) legt uit: “Vrouwen in het verleden waren gewend hun hoofden te bedekken met al-gimaar, waarbij zij de einden hiervan over hun ruggen gooiden. Dit liet de nek en het bovenste deel van de borst bloot, op de manier van de Christenen. Toen beval Allah hen die delen te bedekken met de gimaar.” In deze aya wordt gesproken over de vrouw die haar schoonheid niet mag tonen dan wat ervan zichtbaar mag zijn, en de profeet (saws) verduidelijkte wat hiermee wordt bedoeld: Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha (ra) zei: 'Asma, de dochter van Abu Bakr (ra) droeg een dunne jurk, dus de profeet (saws) draaide zich van haar weg en zei: En verder nog beveelt de aya van soerat al-Ahzaab moslimvrouwen hun mantels over hun lichamen te trekken wanneer zij naar buiten gaan. Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha(ra) zei: ‘Nadat deze aya werd geopenbaard, leken de vrouwen van al-Ansaar op kraaien.’ (wegens de kleur en de vorm van de mantels die zei droegen). Dit is wat Allah (swt) heeft uiteengezet in Zijn Boek (de Qoraan) en wat Zijn boodschapper Mohammed (saws) heeft uiteengezet in zijn Soennah. En iedere moeslim is verplicht dit na te volgen omdat Allah (swt) in de Qoraan verklaart: [koran][ar]æóãóÇ ßóÇäó áöãõÄúãöäò æóáóÇ ãõÄúãöäóÉò ÅöÐóÇ ÞóÖóì Çááøóåõ æóÑóÓõæáõåõ ÃóãúÑðÇ Ãóä íóßõæäó áóåõãõ ÇáúÎöíóÑóÉõ ãöäú ÃóãúÑöåöãú æóãóä íóÚúÕö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÞóÏú Öóáøó ÖóáóÇáðÇ ãøõÈöíäðÇ[/ar][nl]En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is klaarblijkelijk afgedwaald. (Soerah al-Ahzaab:36) [/nl][/koran] Nu we dit weten doet de volgende vraag zich voor: Wat is de oorzaak dat veel vrouwen deze regels, bepaald door Allah(swt) en Zijn profeet(saws), negeren? Aangezien verschillende redenen hiervoor kunnen worden genoemd, zullen we dit puntsgewijs behandelen, teneinde InshaAllah een helder beeld te krijgen over de verschillende wegen die leiden tot ongehoorzaamheid aan Allah(swt). ONWETENDHEID Veel mensen beschouwen de shahada (de geloofsgetuigenis) als een toverformule; wanneer zij eenmaal de shahada hebben uitgesproken denken zij een garantie voor het paradijs te hebben terwijl zij daar verder nagenoeg niets meer voor hoeven te doen. Maar de shahada is meer dan alleen het opzeggen van de getuigenis. Allah (swt) heeft verklaard in Soerat Mohammed: [koran][ar]ÝóÇÚúáóãú Ãóäøóåõ áÇ Åöáóåó ÅöáÇ Çááøóå.... [/ar][nl](Fa'alem annahoe la illaha illa Allah) Weet, ken la illaha il-Allah. (Soerat Mohamed: 19) [/nl][/koran] Allah (swt) zegt in deze aya 'fa'alem' en niet 'qoel' wat 'zeg' betekent. ‘Fa’alem’ betekent kennis opdoen. Degene die de shahada zegt en de betekenis niet weet en de verplichtingen niet nakomt heeft tekortkomingen in zijn shahada (getuigenis). Het uitspreken van de shahada is heel gemakkelijk, maar om volgens deze woorden te leven gaat veel en veel verder en dat is ook de bedoeling van de shahada. Wij moeten de mening van de shahada overpeinzen, zijn betekenissen leren en ernaar handelen. In navolging van het vorige punt komen we op het volgende punt; het blindelings navolgen . Iedereen die de shahada uitspreekt verplicht zichzelf om datgene wat Allah (swt) in Zijn Boek (de Qoran) heeft geopenbaard te volgen, samen met de soennah van Zijn laatste profeet, Mohamed (saws). En dus niet alleen datgene navolgen wat anderen doen of zeggen. In de Islaam betekent taqlied het volgen van uitspraken van mensen zonder bewijs. Uitgezonderd van deze regel zijn: - Het volgen van de uitspraken van de boodschapper van Allah (swt), en - Het vragen om een fatwa (uitspraak) van een geleerde door het volk en - Voor de rechter om rechtschapen mensen als getuigen (in processen) te accepteren omdat er bewijs is bij deze uitsluiting. (Irshad al-Foe'hoel) Wanneer iemand moeite heeft om zich te houden aan de Islamitische kledingvoorschriften en iemand hoort zeggen dat het niet noodzakelijk is voor de vrouw om haar hidjaab te dragen, zal zo’n persoon zich waarschijnlijk aansluiten bij deze mening. Allah (swt) vermeldt in de Qoran het geval van volkeren die de leiding niet accepteerden, maar hiervoor in de plaats hun voorouders volgden;[koran][ar]æóßóÐóáößó ãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÞóÈúáößó Ýöí ÞóÑúíóÉò ãøöä äøóÐöíÑò ÅöáøóÇ ÞóÇáó ãõÊúÑóÝõæåóÇ ÅöäøóÇ æóÌóÏúäóÇ ÂÈóÇÁäóÇ Úóáóì ÃõãøóÉò æóÅöäøóÇ Úóáóì ÂËóÇÑöåöã ãøõÞúÊóÏõæäó [/ar][nl]En ook stuurden Wij geen waarschuwer voor jou (0 Mohammed) naar enige stad (volk) maar dat de wellustigen onder hen zeiden; "We zagen onze voorvaderen een bepaalde weg en religie volgen en wij zullen voorzeker in hun voetstappen treden (Soerah az-Zoechroef:23)[/nl][/koran] Het is voor iedereen belangrijk om uitspraken te controleren op juistheid in de Islaam, zodat de leiding die men volgt correcte en zuivere leiding is in overeenstemming met de Qoran en de soennah. LIEFDE VOOR DIT WERELDSE LEVEN (DOENJA) Vooral voor mensen die in een westerse maatschappij wonen is de overvloed aan luxe en materiele voorzieningen zo groot geworden dat zij geen weerstand kunnen bieden aan deze verleidingen. En dit gaat ten koste van de Islaam. Zij laten hun belangen voor het aardse leven voor gaan, en vinden de doenja belangrijker om voor te werken dan voor al-Agira (het Hiernamaals). Hoeveel meisjes en vrouwen zullen zonder te aarzelen hun hoofddoek afdoen in ruil voor een baan, voor geld? Zeker , het is niet altijd makkelijk voor een moslim om zich staande te houden in een niet-moslimland, maar als je geduldig bent en weet hoe betrekkelijk en kortstondig dit leven is ten opzichte van het Hiernamaals dan zal het een ieder steunen en sterken om standvastig en volhardend te zijn in het navolgen van de verplichtingen voor Allah (swt), zonder compromis en zonder hier afbreuk aan te doen. Alaah (swt) verklaart: [koran][ar]æóáÇ ÊóãõÏøóäøó Úóíúäóíúßó Åöáóì ãóÇ ãóÊøóÚúäóÇ Èöåö ÃóÒúæóÇÌðÇ ãøöäúåõãú ÒóåúÑóÉó ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäíóÇ áöäóÝúÊöäóåõãú Ýöíåö æóÑöÒúÞõ ÑóÈøößó ÎóíúÑñ æóÃóÈúÞóì * æóÃúãõÑú Ãóåúáóßó ÈöÇáÕøóáóÇÉö æóÇÕúØóÈöÑú ÚóáóíúåóÇ áóÇ äóÓúÃóáõßó ÑöÒúÞðÇ äøóÍúäõ äóÑúÒõÞõßó æóÇáúÚóÇÞöÈóÉõ áöáÊøóÞúæóì[/ar][nl]En kijk niet met uitpuilende ogen vol verlangen naar de dingen die Wij voor vermaak hebben gegeven aan verscheidene groepen van hen (afgodendienaren en ongelovigen in de Eenheid van Allah); de versiering van het wereldse leven, dat Wij hen daarmee zullen testen. En de voorziening van jouw Rabb (goede beloningen in het Hiernamaals) is beter en blijvender. En beveel de salaah aan je familie en wees geduldig hiermee (de salaah). Wij vragen van jou geen voorziening; Wij voorzien jou daarmee. En het goede einde is voor de moettaqoen (vrome en rechtschapen personen die Allah vrezen en veel van Allah houden)… (Soerat Taha:131-132) [/nl][/koran] Het is beter om het financieel met minder te doen als je weet dat je imen (geloof) sterk blijft en je je verplichtingen voor Allah (swt) kunt blijven vervullen, dan omgekeerd. Hierbij kan het voorbeeld van de profeet (saws) in beschouwing worden genomen. Hij (saws) was degene die het meest afstand deed van deze wereld. Zo heeft Omar ibn al-Gattab (ra) overgeleverd dat hij bij de boodschapper van Allah (saws) binnenkwam in zijn kamer op de bovenverdieping waar hij zich had teruggetrokken omdat hij kwaad was op zijn vrouwen. (al-Boechaari) [hadith][nl] Allah (swt) heeft gezegd: ‘O, zoon van Adam, als jij je hebt overgeleverd aan Mijn aanbidding dan zal Ik je borst vullen met rijkdom en zal Ik je bevrijden van je armoede. Anders zal Ik je borst vullen (met wereldse zaken) en zal je in je armoede blijven.’[/nl][/hadith] Allah (swt) houdt van nederigheid. Het omgekeerde van nederigheid is hoogmoed. Deze hoogmoed is er de oorzaak van dat veel mensen hun aanbidding tot Allah(swt) verwaarlozen. Er zijn zelfs mensen die zeggen: ‘ik ben moeslim’, maar wanneer zij worden geconfronteerd met de bepalingen van Allah(swt), zoals salaah, saum, hadj, maar ook hidjaab, halal eten enz. zeggen zei: ‘Allah zit in mijn hart, ik heb dit niet nodig!’ Hun hoogmoed zet hun aan tot het negeren van de bepalingen van Allah(swt). Deze mensen zouden de volgende aya goed moeten overpeinzen: [koran][ar]Êöáúßó ÇáÏøóÇÑõ ÇáúÂÎöÑóÉõ äóÌúÚóáõåóÇ áöáøóÐöíäó áÇ íõÑöíÏõæäó ÚõáõæøðÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÇ ÝóÓóÇÏðÇ æóÇáúÚóÇÞöÈóÉõ áöáúãõÊøóÞöíäó[/ar][nl] “Dat huis van het hiernamaals (al-Djennah), Wij zullen het toeschrijven aan diegenen die niet hoogmoedig zijn, noch op de aarde onheil stichten (fasaad). En het goede einde is voor de moettaqoen (rechtschapen en vrome mensen met taqwa).” (soerat al Qasas:83)[/nl][/koran] En aboe Hoerairah (ra) heeft overgeleverd: [hadith][nl]Er was een redetwist tussen de Hel en het Paradijs, en de Hel zei: ‘De hoogmoedige en de trotse vinden hun verblijf in mij.’ En het Paradijs zei: ‘Waarom vinden alleen de zwakke en de nederige hun verblijf in mij?’ Hierop zei Allah(swt): ‘Jij bent enkel mijn Genade waarmee Ik Genade zal tonen aan degenen die Ik wil. (En tegen de Hel): ‘Jij bent het middel van Mijn straf waarmee ik degenen van Mijn dienaren straf die ik wil, maar ieder van jullie zal vol zijn.” (gedeelte hadieth Moeslim)[/nl][/hadith] Allah (swt) heeft in soerat al-Qasas het huis in het Hiernamaals vermeld voor degene die geen hoogmoed zoekt op aarde. Daarom is het goede eind (het Paradijs in het hiernamaals) InshaAllah voor diegenen die gehoorzamen en zich volledig onderwerpen aan Allah (swt). SCHAAMTE Veel mensen die vanuit hun thuisland emigreren naar een westers land raken verward wanneer zij een land betreden dat totaal andere zeden, gewoontes en regels erop na houdt. Daarbij voelen ze vaak dat zij, mede door een taalbarriere, in een isolement raken en voelen zij zich overweldigd door een meerderheid die is geboren en getogen in een land waar zij thuis zijn, en waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn van de Islamitische principes en daarom vreemd aankijken tegen mensen die deze principes uitoefenen. De onzekerheid slaat toe bij deze groep moslims en zij proberen aansluiting te vinden bij de inwoners van dat land door zich te ontdoen van, in hun ogen, ieder mogelijk obstakel wat contact met de buitenwereld moeilijker kan maken. Omdat zij weten dat in een land waar mode bepalend is voor de kledingstijl de Islamitische kledingvoorschriften als ‘niet mooi’ wordt bestempeld zullen sommigen van hen de hidjaab prijs geven in ruil voor waardering en vriendschap. Zij schamen zich voor de buren om nog langer met een hoofddoek en lange kleding de straat op te gaan. Zij realiseren zich niet hoe vruchteloos deze pogingen zijn. Want zij zullen nooit de waardering krijgen die zij zoeken, en zij vergeten dat zij iets verlaten waar Allah(swt) van houdt, en wat Hij hen heeft verplicht. Allah(swt) verklaart daarom: [koran][ar]íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇú áÇó ÊóÊøóÎöÐõæÇú ÈöØóÇäóÉð ãøöä Ïõæäößõãú áÇó íóÃúáõæäóßõãú ÎóÈóÇáÇð æóÏøõæÇú ãóÇ ÚóäöÊøõãú ÞóÏú ÈóÏóÊö ÇáúÈóÛúÖóÇÁ ãöäú ÃóÝúæóÇåöåöãú æóãóÇ ÊõÎúÝöí ÕõÏõæÑõåõãú ÃóßúÈóÑõ ÞóÏú ÈóíøóäøóÇ áóßõãõ ÇáÂíóÇÊö Åöä ßõäÊõãú ÊóÚúÞöáõæäó * åóÇÃóäÊõãú ÃõæúáÇÁ ÊõÍöÈøõæäóåõãú æóáÇó íõÍöÈøõæäóßõãú æóÊõÄúãöäõæäó ÈöÇáúßöÊóÇÈö ßõáøöåö æóÅöÐóÇ áóÞõæßõãú ÞóÇáõæÇú ÂãóäøóÇ æóÅöÐóÇ ÎóáóæúÇú ÚóÖøõæÇú Úóáóíúßõãõ ÇáÃóäóÇãöáó ãöäó ÇáúÛóíúÙö Þõáú ãõæÊõæÇú ÈöÛóíúÙößõãú Åöäøó Çááøåó Úóáöíãñ ÈöÐóÇÊö ÇáÕøõÏõæÑö * Åöä ÊóãúÓóÓúßõãú ÍóÓóäóÉñ ÊóÓõÄúåõãú æóÅöä ÊõÕöÈúßõãú ÓóíøöÆóÉñ íóÝúÑóÍõæÇú ÈöåóÇ æóÅöä ÊóÕúÈöÑõæÇú æóÊóÊøóÞõæÇú áÇó íóÖõÑøõßõãú ßóíúÏõåõãú ÔóíúÆðÇ Åöäøó Çááøåó ÈöãóÇ íóÚúãóáõæäó ãõÍöíØñ[/ar][nl]0 jullie gelovigen! Neem niet iemand als (jullie) 'bitanah' (adviseurs), raadgevers, beschermers, vrienden, helpers, enz.) buiten jullie religie (ongelovigen, Joden, Christenen en huichelaars) aangezien zij niet in gebreke zullen blijven jullie verderf toe te brengen. Zij verlangen er zeer naar jullie te benadelen. Haat laten zij via hun monden blijken, maar wat hun innerlijk verbergt is zelfs nog erger. Inderdaad hebben Wij de aya verduidelijkt als jullie begrijpen. Waarlijk, jullie zijn degene die van hen houden,maar zij houden niet van jullie, en jullie geloven in de alle Openbaringen (dj. jullie geloven in de Thora en de Indjiel terwijl zij niet geloven in jullie Boek, de Qoraan). Maar wanneer zij alleen zijn bijten zij hun toppen van hun vingers uit razernij over jullie. Zeg: "Sterf in jullie razernij." Zeker, Allah kent (alle geheimen) van het innerlijk. Als het goede jullie ten deel valt hebben zij verdriet, maar als het kwade jullie treft verheugen zij zich hierover. Maar als jullie geduldig blijven en al-moettaqoen (de vromen) worden zal hun listigheid jullie in het geheel niet schaden. Zeker, Allah omgeeft alles wat zij doen. (Soerah ali-Imraan: 118-120) [/nl][/koran] Het is vanwege dit gegeven dat Allah (swt) in een andere aya beveelt:[koran][ar]áÇøó íóÊøóÎöÐö ÇáúãõÄúãöäõæäó ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÃóæúáöíóÇÁ ãöä Ïõæúäö ÇáúãõÄúãöäöíäó æóãóä íóÝúÚóáú Ðóáößó ÝóáóíúÓó ãöäó Çááøåö Ýöí ÔóíúÁò ÅöáÇøó Ãóä ÊóÊøóÞõæÇú ãöäúåõãú ÊõÞóÇÉð æóíõÍóÐøöÑõßõãõ Çááøåõ äóÝúÓóåõ æóÅöáóì Çááøåö ÇáúãóÕöíÑõ[/ar][nl] Laat de gelovigen niet de ongelovigen als 'auwliya' (ondersteuners, helpers, enz.) verkiezen in plaats van de gelovigen. En degene die dat doet zal op geen enkele wijze ooit door Allah worden geholpen, behalve als jullie inderdaad gevaar vrezen van hen. En Allah waarschuwt jullie voor Zichzelf, en tot Allah is de uiteindelijke terugkeer. (Soerah ali-Imraan:28) [/nl][/koran] Moslims zijn degenen die elkaar kunnen helpen en steunen zodat hun imaan (geloof) gesterkt kan worden. InshaAllah. Afhankelijk van de kracht van Imaan zal niet iedereen het even makkelijk vinden om onder iedere omstandigheid standvastig te blijven, maar wanneer we gebeurtenissen uit het verleden op ons in laten werken kan dit ons sterken in het uitdragen van de Islaam, inshaAllah. Aansluitend volgt een hadieth: Suhaib (ra) heeft overgeleverd:[hadith][nl]‘Er leefde een koning voor jullie tijd en hij had een (hof)tovenaar . Toen hij (de tovenaar) oud was geworden, zei hij tegen de koning: ‘Ik ben oud geworden, stuur een jongeman naar mij zodat ik hem tovenarij kan leren. Hij, de koning, stuurde een jongeman naar hem zodat hij hem tovenarij kon leren. En op weg naar de man kwam hij (de jongeman) een monnik tegen die daar zat. Hij (de jongeman) luisterde naar wat de monnik vertelde en was onder de indruk van hem. Het werd zijn gewoonte dat hij onderweg naar de tovenaar de monnik ontmoette en daar zat en hij kwam laat bij de tovenaar. Hij (de tovenaar) sloeg hem vanwege de vertraging. Hij klaagde hierover bij de monnik en hij zei tegen hem: ‘ Wanneer je bevreesd bent voor de tovenaar, zeg dan: Mijn familieleden hebben mij opgehouden.’ En wanneer je bevreesd bent voor je familie zeg dan:’De tovenaar heeft mij opgehouden.’ Het gebeurde zo dat een enorm groot dier (roofdier) de weg van de mensen blokkeerde, en hij (de jongeman) zei: “Vandaag zal ik te weten komen wie beter is: de monnik of de tovenaar.” Hij pakte een steen op en zei: ” O Allah, als de kwestie van de monnik geliefder is bij U dan de kwestie van de tovenaar, zorg er dan voor dat het dier zal overlijden, zodat de mensen vrijuit verder kunnen gaan.” Hij gooide de steen en doodde het, en de mensen waren in staat om vrijuit verder te gaan. Hij (de jongeman) kwam daarna weer bij de monnik en vertelde hem hierover en de monnik zei: ‘Vandaag overtref jij mij. Jouw situatie heeft een niveau bereikt waarvan ik denk dat je spoedig beproefd zult worden., en in het geval je beproefd zult worden, wijs mij dan niet als schuldige aan.’ De jongeman begon de blinden en de melaatsen te behandelen en feitelijk bracht hij genezing voor iedere soort ziekte tot stand. Toen een metgezel van de koning die blind was geworden over hem hoorde, ging hij naar hem toe met ontelbaar veel giften en zei: ‘Als jij mij geneest zal al hetgeen hier verzameld is voor jou zijn…Hij zei: ‘Ik genees niemand vanuit mijzelf. Het is Allah Die geneest en wanneer je je geloof in Allah bevestigd zal ik ook een smeekgebed tot Allah verrichten om jou te genezen. Hij bevestigde zijn geloof in Allah en werd door Allah genezen en hij ging terug naar de koning en zat naast de koning zoals hij voorheen deed. De koning zei tegen hem: ‘Wie heeft jouw gezichtsvermogen hersteld?’ Hij zei: ‘Mijn Rabb.’ Hierop zei hij: ‘Dat betekent dat jouw Rabb Iemand is naast mij.’ Hij zei: ‘Mijn Rabb en jouw Rabb is Allah. Dus hij (de koning) pakte hem beet en martelde hem totdat hij een aanwijzing gaf waar de jongen was. De jongeman werd geroepen en de koning zei tegen hem: ‘O jongen er is mij verteld dat je zo vaardig in toverkunst bent geworden zodat je de blinden en de melaatsen kunt genezen en dat je ook nog andere dingen kunt.’ Hierop zei hij: ‘Ik genees niemand. Het is Allah die geneest.’ En hij (de koning ) overmeesterde hem en begon hem te martelen. Aldus gaf hij een aanwijzing over de monnik. De monnik werd daarom opgeroepen en er werd tegen hem gezegd; ‘Je moet je afkeren van je religie.’ Hij weigerde dit echter te doen. Hij gaf bevel om een zaag te brengen en de koning plaatste de zaag op het midden van het hoofd van de monnik en zaagde dit in twee stukken totdat een stuk van zijn hoofd viel. Daarna werd een persoon die deel uitmaakte van de hofhouding van de koning naar voren gebracht en er werd gezegd; ‘Keer je af van jouw religie.’ En hij weigerde dit , waarop de zaag op het midden van zijn hoofd werd geplaatst en het werd in tweeen gedeeld totdat een gedeelte eraf viel. Daarna werd de jongeman naar voren gebracht en er werd tegen hem gezegd; ‘Keer je af van jouw religie.’ Hij weigerde dit en werd overgedragen aan enkele personen die deel uitmaakten van de hofhouding. En hij zei tegen hen: ‘Breng hem naar die en die berg; laat hem die berg beklimmen en wanneer jullie de top bereiken (vraag hem dan om zijn geloof te verwerpen maar als hij weigert om dit te doen, gooi hem dan van de berg af.’ Dus grepen zij hem vast en lieten hem de berg beklimmen en hij zei; ‘ O Allah, red mij van hen (op welke wijze) U ook wenst.’ En de berg begon te schudden en zij vielen allemaal naar beneden en hij liep terug naar de koning. De koning zei tegen hem: ‘Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?’ Hij antwoordde; ‘Allah heeft mij van hen gered.’ Hij droeg hem weer over aan enkele personen van de hofhouding en zei tegen hen: ‘ Grijp hem en neem hem mee in een kleine boot en wanneer jullie in het midden van de zee zijn vraag hem dan zijn geloof te verwerpen, maar als hij weigert, gooi hem dan in het water.’ Dus grepen zij hem vast en hij zei; ‘O Allah, red mij van hen en hetgeen zij willen doen.’ Het gebeurde weldra dat de boot omsloeg en overstroomde en hij liep terug naar de koning en de koning zei: ‘Wat is er met jouw metgezellen gebeurd?’ Hij zei: ‘Allah heeft mij van hen gered.’ En hij zei verder tegen de koning: ‘ Je kunt me niet doden tenzij je doet wat ik zeg.’ En hij vroeg: ‘En wat is dat dan?’ Hij zei: ‘Je moet de mensen op een open vlakte bijeen roepen en je moet mij vastmaken aan de stam van een boom. Neem daarna een pijl uit de pijlkoker en zeg: Uit naam van Allah, de Rabb van de werelden; schiet vervolgens de pijl af en als je dat zo hebt gedaan zul je zien dat je in staat bent mij te doden.’ Dus riep hij (de koning) de mensen op een open vlakte bijeen en bond hem (de jongen) vast aan de boom en daarna pakte hij een pijl uit de pijlkoker en toen hij de pijl in de boog plaatste zei hij; ‘uit naam van Allah, de Rabb van de jongen.’ Hij schoot een pijl af en het raakte zijn slaap(van de jongen). Hij (de jongen) plaatste zijn handen op zijn slaap waar de pijl hem had geraakt en hij stierf, en de mensen zeiden: ‘Wij bevestigen ons geloof in de Rabb van deze jongen, wij bevestigen ons geloof in de Rabb van deze jongen, wij bevestigen ons geloof in de Rabb van deze jongen.’ De hofhouding kwam naar de koning toe en er werd tegen hem gezegd: ‘Heb je gezien dat Allah werkelijk heeft gedaan waar jij op doelde? Zij (de mensen) hebben hun geloof in Allah bevestigd.’ Hij (de koning) gaf opdracht dat greppels gegraven moesten worden op de belangrijkste punten in de stad. Toen deze greppels gegraven waren en het vuur hierin werd aangestoken werd vervolgens tegen de mensen gezegd; ‘Degene die zich niet afkeert van de religie van de jongen zal in het vuur worden geworpen of er zou tegen hen worden gezegd dat zij erin moesten springen. De mensen keken de dood in de ogen maar verwierpen hun geloof niet, totdat er een jonge vrouw kwam met haar kind en zij aarzelde om in het vuur te springen en het kind zei tegen haar: ‘O moeder, wees standvastig (in deze beproeving) want het is de Waarheid.’ (Sahih Moeslim deel 4 blz. 1543 t/m 1545)[/nl][/hadith] Masja Allah!Dit is een heel sterk voorbeeld van geduld, standvastigheid en verdraagzaamheid ten opzichte van datgene wat als beproeving zo was bepaald. Allah(swt) vraagt van ons minder dan dat, namelijk dat wij als moslims de bepalingen die hij heeft verordend navolgen. Dit leven is zo kort, zodat wij de kansen die ons nu worden gegeven optimaal moeten benutten om goede verdiensten te verzamelen voor al-Agira (het hiernamaals). Al die zaken die afleiden om de verplichtingen voor Allah(swt) goed uit te voeren, zoals materiele zaken, schaamte, taqlied, enz. zullen een persoon niet baten op de Dag (Jaum el Qijama) waarop iedere ziel alleen zal komen te staan en verantwoording zal moeten afleggen voor wat hij of zij in zijn leven heeft gedaan. Je ben t alleen, helemaal alleen en alles zal zwaar wegen ter beoordeling. Stel daarom datgene niet uit wat je nu nog kan doen voordat er een Dag aanbreekt waarop je graag teruggestuurd wilt worden om te compenseren wat je hebt nagelaten, maar dan zal het te laat zijn. Houd vast aan wat Allah(swt) en Zijn profeet Mohamed (saws) jou hebben bevolen en wees sterk, volhardend en doortastend en inshaAllah zul je dan succesvol zijn. [koran][ar] Þõáú Åöä ßõäÊõãú ÊõÍöÈøõæäó Çááøåó ÝóÇÊøóÈöÚõæäöí íõÍúÈöÈúßõãõ Çááøåõ æóíóÛúÝöÑú áóßõãú ÐõäõæÈóßõãú æóÇááøåõ ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñ [/ar][nl]“Zeg, (O Mohamed(saws) tegen de mensheid): Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (d.i. accepteer het Islamitische monotheisme, volg de Qoran en de Soennah). Allah zal van jullie houden, en jullie zonden vergeven. En Allah is vaak Vergevend, meest Genadevol.” (Soerat al-Imraan:31)[/nl][/hadith] Moge Allaah ons allen vergeven en doen leiden.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya