VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland

[b]DEN HAAG - Stichting El Tawheed heeft afgelopen maand meegedaan aan het debat "Het Kaf en het koren". Een zeer informatieve bijeenkomst over de teroristische dreiging in nederland.[/b] De woordvoerder van stichting El Tawheed, Farid Zaari, was een van de panel leden. "Ik vond het een heel goed debat, informatief, opbouwend en goed georganiseerd. Alhoewel ik graag had gezien dat wij wat dieper op de onderwerpen waren ingegaan. Dat wij als El Tawheed de kans hebben gekregen om mee te praten vind ik ook mooi. Zo kun je als organisatie je steentje bijdrage aan een betere begrip van de Islam. Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar." Aldus de heer Zaari. [i]Hieronder volgt een verslag van het debat.[/i] _________________________________________ Datum: 11 april 2005 Plaats: Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Den Haag Vijf dagen na de vrijspraak van Samir A. en de grootschalige crisisoefening “Bonfire” vond het D66 terrorismedebat plaats, getiteld: Het kaf en het koren. Het debat werd georganiseerd door het D66 Kenniscentrum in samenwerking met het D66 Platform Internationale Veiligheid en Defensie. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van de terroristische dreiging in Nederland. Wat is de omvang van de dreiging? Hoe groot is de kweekvijver? Hoe kan worden vermeden dat steeds meer jongeren kiezen voor het terrorisme? Gespreksleider van deze avond, Hans Weijel, wist de discussie behoorlijk op te voeren en zorgde er tegelijkertijd voor dat dit met respect voor elkaars opvattingen gebeurde. Edwin Bakker, terrorisme deskundige van het Instituut Clingendael, schetste een algemeen beeld van terrorisme en stelt dat het slechts een marginaal veiligheidsvraagstuk is. Tevens gaf hij een tweeledige definitie van het begrip terrorisme, welke overigens ook door de AIVD wordt gebruikt. (1) Terrorisme is een middel, een actie, een op mensenlevens gerichte vorm van geweld of het dreigen daarmee. In principe maakt het niet uit wie het slachtoffer van het geweld is. Het is een non-discriminatoire vorm van geweldpleging. (2) Het is ook een doel, waarbij het gaat om de reactie en impact op de publieke opinie en de politieke besluitvorming. Deze definitie verklaart deels de angst voor terroristische aanslagen in Nederland. Gezien de reacties, bijvoorbeeld in de media, is terrorisme namelijk groter dan ooit. In werkelijkheid valt het mee en eisen burgeroorlogen en natuurgeweld meer slachtoffers. Op een vraag uit het publiek gaf Edwin Bakker aan dat Nederland een uitzondering lijkt te zijn op de regel dat terroristisch geweld in principe nondiscriminatoir is. Onderzoeksjournalist Siem Eikelenboom, signaleerde twee netwerken in Nederland: het eerste heeft een internationale dimensie. Het gaat hier om buitenlanders die vanuit Nederland opereren. Op dit moment is echter de tweede groep groter en tegelijkertijd meer in opspraak. In dit netwerk gaat het om Nederlandse jongeren die in Nederland betrokken raken bij radicale groeperingen, vaak geronseld door geestelijke leiders. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde Hofstadgroep, bestaande uit voornamelijk Nederlandse Marokkanen. Het publiek wil graag concrete aantallen horen. Eikelenboom schatte het draagvlak voor radicaal terroristische ideeën op zo'n 15.000 personen. Van deze grote groep, zijn zo’n 1500 personen zeer ontvankelijk voor deze ideeën, en zo’n 150 personen zeer gevaarlijk. Deze laatste groep wordt nauw gevolgd door de AIVD. [b]Farid Zaari, woordvoerder van de Al Tahweed Moskee in Amsterdam, meende dat de groep die gevoelig is voor radicalisering kleiner is. Hij schatte de groep op 1500 tot 3000 aanhangers. De zaal werd ietwat onrustig toen Zaari stelde dat de radicalen dienen te worden gezien als een kans en niet als een gevaar. Door deze jongeren te isoleren of streng aan te pakken werk je volgens hem terrorisme in de hand. Wanneer iemand radicale uitlatingen doet is dit een mooie kans om deze persoon te corrigeren. Het is namelijk wel een gedachte, waar iemand niet mee rond zou moeten blijven lopen. Juist vanuit het geloof moeten radicalen worden overtuigd bepaalde handelingen niet uit te voeren.[/b] Derwisj Maddoe, voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad, vroeg zich af waar we het precies over hebben en definieerde het begrip terrorisme vervolgens aan de hand van de Van Dale, Kramer en Het Groene Boekje. Als reactie op de gegeven cijfers van de vorige sprekers gaf Maddoe de volgende boodschap mee: elke terrorist is er één teveel! We moeten werken aan een verdraagzame samenleving en met elkaar in contact komen. Immers, we hebben elkaar nodig. D66 kamerlid Lousewies van der Laan vond dat er bij de maatregelen die ten opzichte van terrorisme worden genomen, er in de eerste plaats gevraagd moet worden of deze effectief zijn. Het gevaar bestaat dat de invoering van nieuwe wetgeving ook voor andere doelen gebruikt gaat worden. Bovendien lijkt er een tendens te ontstaan van schuldstrafrecht naar risicostrafrecht en van daadsstrafrecht naar intentiestrafrecht. De huidige terrorismewetgeving moet dan ook na vijf jaar opnieuw worden beschouwd. Van der Laan heeft de Verenigde Staten bezocht om een kijkje in de keuken van de terrorismebestrijding hier te nemen. Opvallend vond zij dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zich goed bewust zijn van het belang van uitwisseling van informatie. Daarvoor is een zekere ‘mindset’ nodig, in plaats van de informatie als ‘van jou’ te beschouwen.. Dit laatste laat in Nederland ook nogal te wensen over. Te denken valt bijvoorbeeld aan de besluitvorming in bijvoorbeeld crisissituaties, deze ligt in Nederland bij meerdere ministeries. Een ander belangrijk aspect dat zij in de VS heeft kunnen ervaren, is het feit dat er op het gebied van de technologische innovatie nog veel te verbeteren valt. Technische middelen kunnen het opsporen van terroristische verdachten vergemakkelijken. In haar ogen kan onderwijs een belangrijk middel zijn om radicalisering tegen te gaan. Door middel van onderwijs leren jongeren de Nederlandse cultuur beter begrijpen. Ook het aangaan van de dialoog is van een groot belang. Qua verschillen in aanpak tussen de VS en de EU valt op dat de VS de aanpak van ‘eerst schieten dan praten’ prefereert boven de Europese aanpak die eerder gericht is op de dialoog. Van der Laan is van mening dat samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding tussen de VS en de EU van essentieel belang is om succesvol te zijn. Ze denkt echter wel dat de Europese aanpak van de dialoog op langere termijn effectiever is. Enige overtuigingskracht tegenover de VS is daarom nodig. De Europese Grondwet zou in dat opzicht een belangrijke rol spelen, daar deze de EU de kans geeft het Europese beleid krachtiger uit te dragen. Nadat de vijf sprekers hun beknopte visie hadden gedeeld met de zaal werd het tijd om de discussie op gang te brengen. Aan de hand van een aantal stellingen mochten de aanwezigen hun mening laten horen. De eerste stelling luidde: Het anti terrorismebeleid van de regering werkt radicalisering in de hand. De sprekers menen dat er nauwelijks een relatie tussen beide bestaat. Het echte terrorisme heeft weinig te maken met radicalisering. Wel is het zo dat de omgeving een rol speelt als het gaat om geestelijke steun. Radicalisering heeft meer te maken met integratie. En zo verschoof het terrorisme-debat langzaamaan naar een integratie-debat. Radicalisering kan onder meer worden bestreden door middel van onderwijs. Een vak als Maatschappijleer zou bijvoorbeeld aantrekkelijk moeten worden gemaakt en zo een kader bieden voor wederzijds begrip. Ook vertrouwensprojecten met medewerking van sleutelfiguren, onder andere imams en politici, en workshops worden als instrumenten genoemd om radicalisering te voorkomen. Daarnaast is het van een essentieel belang om radicalisering mondiaal te bestuderen en te bestrijden. Terrorisme en radicalisering vinden namelijk overal ter wereld plaats. Stelling twee, Veel moslims in Nederland willen het liefst leven in een islamitische staat, veroorzaakte de nodige verwarring. Het debat ontwikkelde zich in verschillende richtingen en tal van onderwerpen kwamen ter sprake: de concrete politieke daden en wil om radicalisering te voorkomen; de onwetendheid ten opzichte van de Islam en de moslims in Nederland, die géén Islamitische staat in Nederland willen creëren én er werd gesproken over de voorkeur voor bruiden uit het land van herkomst, in vergelijking met de Aziatische bruiden van de “Nederlandse” man. De derde stelling luidde: De Dawa stroming (radicaal maar geweldloos)is veel bedreigender voor de maatschappelijke cohesie dan de Jihad. Ook deze stelling bracht enige commotie teweeg. In het debat bleek dat van het begrip Dawa meerdere definities bestaan. De discussie richtte zich mede daardoor wederom op uiteenlopende onderwerpen. In het bijzonder werd nu de nadruk gelegd op de waarheden en onwaarheden die heersen over de Islam. Van der Laan vroeg met klem of mensen als Zaari en Maddoe zich meer in het publieke debat willen bemoeien. Deze hulp is namelijk hard nodig om de heersende onwetendheid omtrent de Islam op te lossen. De sociale humane interpretatie van de Koran die zij vanavond uiteen zetten komt namelijk absoluut niet overeen met de radicale teksten die “mafkezen” als Mohammed B. of Samir A. misbruiken voor hun daden. Echter, het feit blijft dat 95 % van het terrorisme dat gericht is tegen Westerse doelen, wordt gelegitimeerd vanuit de Islam. Enkele conclusies die naar aanleiding van het debat getrokken kunnen worden zijn: Op het gebied van repressief terrorisme moet meer worden gedaan aan impactmanagement. De politiek moet rust inbouwen op de juiste momenten en met een eenduidigere taakverdeling komen Terrorisme is nog niet per definitie radicalisering De toon van het debat moet echt anders, maar dit is een moeilijke weg waar de inzet van meerdere partijen hard nodig is. Er ligt een verantwoordelijkheid bij Kamerleden en regering. Edwin Bakker riep kamerleden op om met de woordvoerders afspraken te maken over een noodscenario, zoals bijvoorbeeld een aanslag op een Kamerlid of het Tweede Kamergebouw. Van belang is in dat geval dat de regering en het parlement eenduidig optreden om paniek bij de bevolking te voorkomen. Tot slot: geef figuren als Geert Wilders minder podium; ook de media moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. [i]Dit verslag is gemaakt door drie leden van het D66 platform Internationale Veiligheid en Defensie: Deborah Reinders, Bibi van Ginkel en Jasper Diekema.[/i]


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya