De positie van martelaren en profeten na hun dood.

Onder sommige moeslims is in de loop der eeuwen de gewoonte ontstaan, zich naar het graf van de Profeet (saws) of de één of andere"walie" (heilige) te begeven, om hen daar aan te roepen, wanneer ze iets nodig hebben. Dit doen ze om tawassoel (verbinding) met Allah (swt) te verkrijgen door middel van de Profeet (saws) of de één of andere "walie". De oorzaak wordt gezocht in het feit dat overlevenden levend zijn in hun graf. Ten aanzien van de martelaren (shahied, m.v. shoehadaa), die in de djihaad zijn gevallen, staat in de Qoraan, dat zij niet dood zijn. (Nederlandse uitleg) [koran][ar] æóáÇ ÊóÞõæáõæÇ áöãóäú íõÞúÊóáõ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö ÃóãúæóÇÊñ Èóáú ÃóÍúíóÇÁñ (154)ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ [/ar][nl]"Zegt niet van degenen, die gevallen zijn op Allah's weg: zij zijn dood. Neen, zegt: zij zijn levend" (Soerah al-Baqarah;154). [/nl][/koran] Over de Profeet (saws) echter staat in de Qoraan duidelijk dat hij sterven zal. (Nederlandse uitleg) [koran][ar] Åöäøóßó ãóíøöÊñ æóÅöäøóåõãú ãóíøöÊõæäó(30) ÓæÑÉ ÇáÒãÑ [/ar][nl]"Zeker, jij zult sterven, en zij zullen sterven". (Soerah al-Zoemar:30)[/nl][/koran] Het is vanuit islamitisch standpunt bekeken natuurlijk ongerijmd, dat de martelaren levend zouden zijn en de Profeet (saws) dood. Daarom zeggen de oelama (islamitische geleerden), dat hier in deze aya sprake is van het aardse leven van de Profeet, waaraan door de dood een einde is gemaakt. Maar bij zijn aardse dood kwam hij in een ander leven, hoger en volmaakter dan dat van de martelaren, dat lijkt op dat van de engelen, waarvan slechts Allah de hoedanigheid kent, en waarin wij verplicht zijn te geloven, zonder naar het hoe te vragen. De ahadieth, waarin gesproken wordt over het levend zijn van de Profeten in hun graven, zijn niet eenstemmig. Er zijn er zelfs, die aan het tegendeel doen denken. [hadith][nl]"Niemand doet de salaam over mij of Allah geeft mij mijn geest terug, totdat ik zijn salaam beantwoord heb".[/nl][/hadith] Al-Baihaqi verklaart dat deze overlevering betekent, dat Allah aan de Profeet (saws) zijn geest heeft teruggegeven, na diens begrafenis, opdat hij de groet van de ware gelovigen zou kunnen beantwoorden. Zodat, volgens deze opvatting, er geen sprake is van een telkens herhaalde, tijdelijke, maar van een blijvende teruggave van de geest aan de Profeet (saws) . Een andere mogelijkheid is volgens dezelfde schrijver, dat de geest van de boodschapper van Allah, na diens dood verwijlend in de goddelijke tegenwoordigheid, telkens naar deze wereld terugkeert, wanneer iemand hem groet. Als bewijs voor het levend zijn van de Profeten in hun graven, dient de hadieth, waarin verteld wordt, hoe de boodschapper van Allah op zijn nachtelijke reis van Mekka naar Jeruzalem Moesa ziet in zijn graf, terwijl deze bezig is de salaah te verrichten (Ahmad bin Hambal III;120,148). Ditzelfde wordt ook van andere Profeten meegedeeld. De Profeten zijn echter niet gebonden aan hun graven, zij kunnen die verlaten. Tijdens Isra treedt Rasoelullaah (saws) in Jeruzalem zelfs als imaam (voorganger) op bij hun salaah. Op de vraag hoe het komt, dat de Profeten na hun dood godsdienstplichten vervullen, terwijl toch alleen de aarde de plaats is, waar deze verplichtingen de moeslims zijn opgelegd, antwoordt Imaam as-Soebki, dat de Profeten na hun dood in de Barzach, de plaats tussen Paradijs en Hel verblijven, en dat daar wel de godsdienstplichten vervuld moeten worden, terwijl het ook mogelijk is, dat de Profeten deze handelingen verrichten wegens het genoegen, dat zij daarin scheppen, en uit nederigheid tegenover Allah (swt) . De overlevering, waarin staat, dat Moesa in zijn graf de salaah doet, bewijst volgens Imaam as-Soebki, dat niet alleen de geesten van de Profeten in hun graven zijn teruggekeerd, maar dat ook hun lichamen levend zijn. Want om de salaah te kunnen doen, moet men de beschikking hebben over zijn ledematen. Deze mening wordt versterkt, door de hadieth, waarin Allah (swt) zegt, dat de lichamen van de Profeten niet door de aarde zullen worden verteerd (Ibn Hanbal IV;8: sahieh (betrouwbaar). Dit behoeft echter niet mede te brengen, dat deze lichamen voedsel en drank nodig hebben. De regels van het Hiernamaals zijn hier van toepassing, en die zijn ons niet bekend ("Shifaa"). We hebben gezien hoe het in de Qoraan staat, dat de martelaren niet dood zijn, maar leven bij hun Rabb. Over de hoedanigheid van dit leven heerst verschil van mening. Er zijn geleerden die het als een metafoor beschouwen, terwijl anderen het waarschijnlijk achten, dat "het levend zijn van de martelaren" op de Dag der Opstanding mee bedoeld wordt. Zij, die van mening zijn dat er in de Qoraanaya een ander leven bedoeld wordt, wijzen op de overlevering, waarin wordt verteld, hoe de geesten van de martelaren door Allah (swt) worden gebracht in groene vogels, die door het paradijs vliegen (Muslim /K.Imaraat/H. 121). Deze hadieth duidt op het levend zijn van de geest alleen. Ook van de martelaren wordt overgeleverd, dat de aarde hun lichamen niet verteren zal. Ook de verhalen wijzen daarop, die meedelen, hoe de lichamen van in de djihaad gesneuvelden, bij de opgraving, vele jaren na hun dood, tevoorschijn kwamen, alsof ze pas in hun graven waren gelegd, terwijl er bij een toevallige verwonding, bloed uit één van de lichaamsdelen stroomde ("Shifaa"). Imaam as-Soebki meent, dat ook de lichamen van de martelaren, evenals die van de heiligen, levend zijn in hun graven. Waar, volgens hem, het levend zijn van de lichamen van gewone doden in de overlevering vaststaat, en de tuchtiging in het graf lichaam en geest omvat, kan het niet anders, of het levend zijn van de martelaren, wier toestand zoveel hoger en volmaakter is, dan die van gewone doden, moet lichaam en geest betreffen. Van de gewone dode staat in de hadieth vast, dat hij het klapperen van de sandalen van hen, die zich van zijn begrafenis naar huis begeven, hoort (Moeslim 5l;70-72), hij spreekt de dragers van de baar toe , (al-Boechaarie 23; 24, 33) en bemerkt, wat er met hem gebeurt (Ibn Hanbal lll; 3, 62). Uit de ahadieth omtrent de ondervraging door de twee engelen in het graf blijkt, dat de doden kunnen horen en spreken, zij schreeuwen en bezitten wetenschap. ("Shifaa"). Ibn Qayim al-Djawziyah merkt op dat de begroeting van de doden, die de Profeet (saws) heeft aanbevolen te doen, als men voorbij graven komt: "Gegroet, verblijf van gelovigen", een toespraak is tot mensen, die horen en begrijpen ("Kitaab ar Roeh"). Volgens bepaalde geleerden is het dus heel natuurlijk, dat een moeslim, die een verbinding met Allah (swt) tracht te verkrijgen dit doet door middel van de Profeet (saws) . Hij begeeft zich naar diens graf, en roept hem daar aan. Terwijl andere geleerden zo'n handeling als onjuist verklaren (zie hierover hieronder). Men moet zich bij zijn graf ook gedragen, alsof men zich bevind in tegenwoordigheid van de Profeet (saws) in levenden lijve: [hadith][nl]"Wie mijn graf bezoekt na mijn dood voor die is het, alsof hij mij tijdens mijn leven bezoekt." (ad-Daraqoetnie)[/nl][/hadith] Zo wordt er overgeleverd, dat Abu Bakr (ra) zei: "Het verheffen van de stem in tegenwoordigheid van de Profeet (saws) is niet gepast, of hij levend is, dan wel dood". Daarom berispte Omar twee mannen, die te hard spraken in de moskee, waar de Profeet (saws) begraven ligt. (al-Boechaarie 8;83). Aisha (ra) , hoorde eens in één van de verblijven rond de moskee, waarin de Profeet (saws) begraven ligt, het geluid van een tentpin, die in de grond werd geslagen, en van een spijker, waarop gehamerd werd. Toen stuurde zij er iemand heen met de boodschap: "Stoort de Profeet (saws) niet". Bekend is de overlevering, waarin verhaald wordt hoe Aisha (ra) ongesluierd stond bij het graf van de Profeet (saws) , wanneer zij dat bezocht, zolang deze daar alleen begraven lag, maar dat zij zich sluierde, nadat Omar naast hem begraven was. In de later geschreven hadiethboeken wordt het bezoeken van graven, in de eerste plaats van het graf van de Profeet (saws), aanbevolen. Vooral in de traditieverzameling van al-Daraqoetnie (overleden H.395/M.995) komen vele overleveringen ten gunste van het grafbezoek voor. In zijn verzameling vindt men de uitspraak van de Profeet (saws) : [hadith][nl]"Wie mijn graf bezoekt maakt mijn voorspraak voor hem tot een verplichting voor mij".[/nl][/hadith] Deze en andere overleveringen zijn door Imaam as-Soebki tot motto gekozen voor zijn boek ("Shifaa") ter verdediging van het bezoek aan het graf van Rasoelullaah (saws) . De pelgrims, die de Hajj verricht hebben, begeven zich, na afloop daarvan, dikwijls naar Medina, om daar in de moskee van de Profeet (saws) te bidden en zijn graf te bezoeken. Deze vereniging van de pelgrimstocht naar Mekka en het bezoek aan de moskee en het graf van de Profeet (saws), vinden we in de overleveringen: [hadith][nl]"Wie de Hadj doet, en mij niet bezoekt, is hard voor mij". "Aan hem, die de Mekka Hadj doet en mij in mijn moskee bezoekt, voor hem wordt (de verdienste) van twee geaccepteerde Hagj geschreven". "Aan hem die mijn graf bezoekt, voor hem is mijn shafa`ah verplicht". (alle ahadieth in "Kanzoe'l `Oemmaal" van `Alie el Moettakie).[/nl][/hadith] Hoewel Imaam Ibn Taymiyyah vijandig staat tegenover dit hele idee, waarop de tawassoel van de moeslims in zijn tijd is gebaseerd, zijn het toch vooral de consequenties van dit idee die in hoge mate zijn ergernis opwekken, omdat hij deze dingen als een verdraaiing van de volstrekte erkenning van de Ene Ilaah (God) beschouwt, namelijk: • het grafbezoek, • • en het verrichten van tot de cultus behorende handelingen bij hun graven. Elke cultus handeling, die gewijd wordt aan een graf, of aan de dode in dat graf is een inbreuk op de tawhied al Oeloehiyyah, op het erkennen van Allah als de Ene Allah, die gediend moet worden. Het is shirk (polytheisme), afgoderij en wel grote shirk waarvoor Allah (swt) geen vergiffenis schenkt. Hij beroept zich op de Qoraan ayaat (71; 22 en verder) en de uitleg van deze ayaat, waar hij betoogt, dat de afgodsdiensten van de vroegere volkeren bestonden in zich begeven naar de graven van heiligen, en het verrichten van cultushandelingen aldaar. In deze ayaat worden vijf goden genoemd, van een volk levend in de tijd van Noeh. Volgens de overlevering zijn Wadd, Soewaa, Jaghoeth, Ja`oed en Nasr de namen van vrome mannen, die leefden in de tijd tussen Adam (as) en Noeh (as). Vele mensen van hun volk volgden hen na, en, nadat zij gestorven waren, zeiden deze volgelingen: "Wanneer wij beelden van hen maakten, zou ons dat prikkelen in onze aanbidding aan Allah, wanneer wij aan hen denken." Het volk maakte toen beelden van deze mannen. Toen echter het volgende geslacht leefde, verleidde Iblies (duivel) hen door te zeggen: "Zij plachten deze beelden te dienen, door middel van hen regent het." Daarop diende dit volk deze vijf beelden ( Tafsier van Tababarie). Deze beelden zijn volgens de overlevering, later in Arabie terecht gekomen, waar zij door de Arabieren in het tijdperk van de onwetendheid werden gediend. (Boechaarie 65, uitleg van Soerah 71). De verering van vrome mannen en het maken van hun graven tot plaatsen van aanbidding is, volgens Ibn Taymiyyah, de oorzaak geweest van de terugval in het ongeloof van zovele volkeren. (Ibn Taymiyya, "Tafier van soerati'l Ichlaas"). Weliswaar hebben de moeslims in de tijd van Ibn Taymiyyah en zelfs tot op de dag van vandaag geen afgodsbeeld gemaakt van de Profeet (saws) of hun heiligen, maar dat komt doordat het gevaar van het vervallen in afgoderij door het graf van een man in wiens vroomheid men gelooft, zoveel groter is dan het gevaar dat een boom of een steen in de gedaante van die man oplevert. (Ibn Taymiyyah, Iqtida al-,sirata'l-mastaqim: hierna afgekort als "Iqtida"). Ibn Taymiyyah heeft voor zijn bestrijding van de gravendienst, betrouwbare ahadieth uit "de Zes Hadiethboeken" genomen, want de daarin voorkomende ahadieth over grafbezoek, hebben allen tot strekking de graven zo weinig mogelijk te onderscheiden. [hadith][nl]"Onderneemt geen verre reis naar de één of andere moskee, behalve naar drie moskeeën: die van Mekkah, die van Quds (Jeruzalem) en de mijne (in Medina) (Tirmidhi 2;126).[/nl][/hadith] Op deze overlevering baseert Ibn Taymiyyah, het verbod van het maken van een grote reis naar het graf van de Profeet (saws) of een heilige. Als het verboden is, zegt hij, om een verre reis te ondernemen naar een moskee, terwijl de salaah, die daar gehouden wordt, een verpliching is, dan is toch zeker het maken van een reis om een graf te bezoeken verboden. ("Iqtida") Dat deze overlevering niet alleen moskeeën, maar ook graven en andere, uit de geschiedenissen van de profeten bekende plaatsen omvat, zien we uit de overlevering, waarin Basrah ibn aboe Basrah al-Gifaarie t tot Aboe Hurairah t, die van een reis van de berg Sinai terugkomt, zegt: "Als ik je gezien had, voor je er heen ging, zou je er niet naar toe gegaan zijn, want de Profeet (saws) zei: "Onderneemt geen verre reis, behalve naar drie moskeeën". De voorstanders van het grafbezoek hebben gepoogd de overlevering, waarin het maken van een reis naar een graf verboden wordt, geinterpreteerd. Zo houdt Imaam as-Soebki een lang betoog, waarin hij beweert, dat het voornaamste doel van de reis beslissen moet, wanneer er sprake is van het al of niet geoorloofd zijn ervan. En als men een reis onderneemt om het graf van de Profeet (saws) te bezoeken, moet het voornaamste doel zijn, een bezoek te brengen aan de moskee van de Profeet (saws) in Medina, wat volgens de overlevering wel geoorloofd is. Het zich dan begeven naar het graf van de Profeet (saws) is slechts een onderdeel van het bezoek aan die moskee. Hij weet dan ook een overlevering aan te wijzen, waarin verteld wordt, hoe één van de meest bekende metgezellen van de Profeet (saws) , Bilal (ra), de vroegere moe'adhin (oproeper tot het vijfmaal, dagelijks gebed) van de Profeet (saws) , een reis van Syrie naar Medina maakte, enkel en alleen om een bezoek te brengen aan het graf van de Profeet (saws) ("Shifaa") Qadl 'Iyaad tracht de overlevering op een andere wijze kloppend te maken. De grond, waarin de Profeet (saws) begraven ligt zou, volgens hem, voortreffelijker zijn dan de drie, in de overlevering genoemde moskeeën, wat tot gevolg heeft, dat het bezoeken van het graf en het ondernemen van een reis er heen eveneens voortreffelijker zou zijn dan het gaan naar de drie genoemde moskeeën. Ibn Taymiyyah verweert zich krachtig tegen deze bewering, die nooit iemand te voren heeft uitgesproken. De tekst van de overlevering is duidelijk, noch het graf van de Profeet (saws) noch dat van een heilige maakt er een uitzondering op. Ibn Taymiyyah verklaart het tot een ketterij (bid`ah), die tegengesteld is aan de grondslagen van de islaam, en die de ergste gevolgen heeft. Er zijn zelfs mensen, die de reis naar het graf van de Profeet (saws) voortreffelijker achten dan het verrichten van de Hajj, en dit de grote Hajj noemen !!! ("Iqtida"). De graven behoren zelf, volgens de betrouwbare overleveringen zeer eenvoudig ingericht te zijn. Zij zijn gelijk met de grond, hetgeen door de volgende overlevering wordt voorgeschreven. `Ali (ra) zei: [hadith][nl]De Profeet (saws) heeft mij bevolen, dat ik elk beeld, dat ik zou zien, zou vernietigen en elk graf, dat verhoogd was, met de grond zou gelijk maken" (Tirmidi 8;56) [/nl][/hadith] Het maken van bouwwerken op graven wordt daarom verboden: "De Profeet (saws) heeft verboden op de graven te bouwen" (Ibn Hanbal IV;339, 399). Ook het pleisteren van graven en plaatsen van opschriften erop, wordt door in overeenstemming te zijn met de overlevering (Tirmidhi 8;58), niet geoorloofd verklaard. Ibn Taymiyyah verbiedt eveneens het bouwen op graven. Wat op een graf is gebouwd moet afgebroken worden. Het begraven in een moskee is ongeoorloofd. Wanneer de moskee reeds bestond voor het graf, moet dit worden gelijk gemaakt, of, als het nog vers is, worden opgegraven. Was het graf er eerder dan de moskee, dan moet deze ophouden als zodanig gebruikt te worden als moskee; de salaah mag er niet in gehouden worden ("Iqtida") . Ook het branden van lampen en kaarsen op graven is verboden: [hadith][nl]"Allah heeft de bezoekers van graven, en hen, die de graven tot moskeeen maken en er lampen branden, vervloekt" (Tirmidl 2;121). [/nl][/hadith] Zelfs laakt Ibn Taymiyyah het meer dan nodig gebruiken van lampen in de moskee. In verband hiermede acht Ibn Taymiyyah het niet geoorloofd, in een gelofte om olie en ander brandmateriaal voor een graf te beloven. Zulk een gelofte mag, evenals die van het ondernemen van een reis naar het graf van de Profeet (saws) niet vervuld worden. Het hangen van kleden over de graven, "alsof het de Ka'bah betrof", is verboden, evenals het gebruiken van goud en zilver om de laatste rustplaats van de Profeet (saws) te versieren. De graven onderscheiden zich dus bijna door niets van de omgeving ("Iqtida"). Uit: “Tawassoel”, Sheich al-Albaanie Door I. Bayrak www.eltawheed.nl


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya