Tawbah (Berouw)

Allah (swt) heeft ook de belangrijkste rechtschapen daden, die Hij de gelovigen heeft bevolen, als een bron van boetedoening voor zonden gemaakt. Deze fundamentele zuilen van de Islaam zijn bedoeld om de gelovige te oefenen in rechtschapenheid. Als ze volgens de geest en de letter van de wet worden nageleefd, worden ze goede daden van de hoogste orde en zijn ze in staat de ware gelovigen te zuiveren van vele zonden. Aboe Huraira (ra)heeft overgeleverd dat: [hadith][nl] "Wanneer een dienaar (van Allah) zijn gezicht wast, zal elke zonde die hij met zijn ogen pleegde weggewassen worden samen met de laatste druppel water; wanneer hij zijn handen wast, zal elke zonde die ze pleegden van zijn handen worden gewassen met de laatste druppel; en wanneer hij zijn voeten wast, zal elke zonde waarnaar zijn voeten liepen weggewassen worden met de laatste druppel water. Zodat hij eruit komt gezuiverd van alle zonden." (Sahih Muslim)[/nl][/hadith] Salaah (gebed) Humraan heeft overgeleverd op gezag van Uthmaan ibn Affaan (ra) dat hij Allah's boodschapper (saws) hoorde zeggen: "De verplichte gebeden, van degene die goed zijn woedhoe verricht zoals Allah de Verhevene hem heeft bevolen, zullen als een boetedoening zijn voor zonden (kleine zonden) die ertussen in zijn gepleegd." (Sahih Muslim) In een andere overlevering heeft Amr ibn Al-Aas overgeleverd dat bij een gelegenheid Uthmaan om wat water vroeg voor woedhoe en hij citeerde wat de boodschapper van Allah (saws)zei: "Wanneer de tijd voor het verplichte gebed aanbreekt en een Moeslim correct woedhoe verricht met correct buigen zal het een boetedoening zijn voor zijn gepleegde zonden hiervoor zolang als het geen grote zonden zijn, en dit geldt voor alle tijden." (Sahih Muslim) Aboe Huraira (ra) heeft overgeleverd dat: [hadith][nl] "Als iemand correct woedhoe verricht, vervolgens naar het vrijdagsgebed komt, luistert en stil blijft, zullen zijn zonden tussen dan (de tijd van het gebed) en de volgende djoema'ah Salaah plus die van drie extra dagen worden vergeven. Maar hij die met stenen speelt heeft een onderbreking veroorzaakt." (Sahih Muslim)[/nl][/hadith] De vloer van de moskee in de tijd van de profeet (saws)bestond uit kiezelzand. Iemand die tijdens de Choetbah (vrijdagstoespraak) met de stenen speelt leidt zichzelf af en mogelijk ook anderen door zijn nutteloze handelingen of door het geluid veroorzaakt door het klikkende geluid van de stenen. De profeet (saws)vergeleek het met nutteloos gepraat wat hij (saws)verbood.[hadith][nl] "Men moet stil zijn als de Imaam spreekt." (Overgeleverd door Salmaan en verzameld door Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Van Moeslims wordt geeist dat ze aandachtig luisteren naar de Choetbah op vrijdag en de gehele tijd stil zijn. Zelfs als anderen praten is het niet toegestaan hen te zeggen stil te zijn. Aboe Huraira (ra) heeft overgeleverd dat:[hadith][nl] "Als een van jullie zijn broeder zegt stil te zijn als de Imaam de Choetbah geeft, is hij schuldig aan nutteloos gepraat." (Sahih Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Leiletoel-Qadr Aboe Huraira (ra)heeft overgeleverd dat:[hadith][nl] "Al de voorgaande zonden van een ieder die opstaat voor het gebed gedurende Leiletoel-qadr uit geloof en zijn beloning bij de Rabb tracht te verkrijgen zal worden vergeven..." (sahih Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Aboe Huraira (ra) heeft overgeleverd dat:[hadith][nl] "Al de voorgaande zonden van een ieder die de maand Ramadan vast uit oprecht geloof en zijn beloning bij de Rabb tracht te verkrijgen zal vergeven worden." (Sahih Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Hadj Aboe Huraira (ra)verklaarde dat:[hadith][nl] "Al wie de Hadj naar het Huis (Ka'bah) maakt en geen sexuele omgang met zijn vrouw heeft noch zonden pleegt (gedurende de Hadj) zal terugkeren (zonder zonden) zoals zijn moeder hem heeft gebaard." (Sahih Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Aboe Huraira (ra) heeft overgeleverd dat:[hadith][nl] "De zonden gepleegd tussen twee Oemrah's worden door deze te niet gedaan." (Sahih Al-Bukhari)[/nl][/hadith] Tijdskader Ondanks Allah's oneindige Genade en Barmhartigheid, heeft Zijn Opperste rechtvaardigheid bepaalde tijden vastgesteld wanneer berouw niet geaccepteerd zal worden. Dit op dezelfde manieren als dat Hij ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì berouw niet zal accepteren in het geval van onoprechtheid en wanneer men vergeving zoekt van een ander dan Allah. De tijd wanneer het niet geaccepteerd wordt, zijn die wanneer een persoon geen andere mogelijkheid heeft; wanneer berouw niet langer een vrijwillige daad van geloof is maar een vergeefse poging te ontkomen aan het onvermijderlijke gevolg van zonde. De eerste van deze tijden is de tijd van iemands sterven. Tawbah kan getoond worden en vergeving geschonken gedurende iemands gehele leven tot het moment wanneer hij zich realiseert dat de dood hem nadert. Op dat moment zullen spijt en berouw hem van geen enkel nut zijn en alle pogingen voor berouw zullen geweigerd worden. Allah (swt) verklaart over deze kwestie in kristalheldere bewoordingen als volgt:[koran][ar]} æóáóíúÓóÊö ÇáÊøóæúÈóÉõ áöáøóÐöíäó íóÚúãóáõæäó ÇáÓøóíøöÆóÇÊö ÍóÊøóì ÅöÐóÇ ÍóÖóÑó ÃóÍóÏóåõãõ ÇáúãóæúÊõ ÞóÇáó Åöäøöì ÊõÈúÊõ ÇáÃóäó æóáÇó ÇáøóÐöíäó íóãõæÊõæäó æóåõãú ßõÝøóÇÑñ ÃõæáóÆößó ÃóÚúÊóÏúäóÇ áóåõãú ÚóÐóÇÈÇð ÃóáöíãÇð } [ ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ : 18 ][/ar][nl]"Er is geen berouw (Tawbah) voor diegenen die doorgaan met slechte handelingen tot de dood een van hen nadert en hij zegt: "Zeker, ik heb nu berouw", noch voor diegenen die sterven in ongeloof. Wij hebben voor hen een meest pijnvolle straf bereid." (An-Nisa: 18)[/nl][/koran] De profeet Mohammed (saws) heeft gezegd zoals overgeleverd door Abdullah ibn Umar (ra): "Allah, het Grootst en Verheven, zal Zijn dienaars berouw accepteren totdat zijn doodsgerochel begint." (Verzameld door At-Tirmidhee, Ibn Maadjah, Ahmad en Malik en bekrachtigd (hassan) door Al-Albaani in Sahih Soenan Ibn Maadjah) De Laatste Dag Het tweede moment wanneer berouw van geen enkel nut meer zal zijn is aan het einde der tijden wanneer de belangrijkste tekenen van de Laatste Dag verschijnen, beginnend met het opkomen van de zon in het westen. Op die tijd zullen de geloofsgetuigenissen van ongelovigen nutteloos zijn. De zielen van alle gelovigen zullen genomen worden net voordat de zon oprijst in het westen en alleen de ongelovigen zullen blijven leven op de aarde. Aisha (ra) , de vrouw van de profeet, heeft overgeleverd: "Ik hoorde Allah's boodschapper zeggen: "De nacht en dag zullen niet ophouden totdat mensen begonnen zijn "Laat" en Uzzaa" te aanbidden." Ik zei: "O boodschapper van Allah! Ik denk dat toen Allah deze aya openbaarde: "Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met juiste leiding en de ware religie, het te laten overheersen over alle religies, maar de afgodendienaren hebben er een afkeer van." (9:33) Hij antwoordde: "Het zal gebeuren als Allah het wil. Dan zal Allah een zoetgeurende bries sturen die het leven zal nemen van iedereen met zelfs het gewicht van een mosterdzaadje aan geloof, en alleen degenen die geen goed in hun hart hebben zullen overleven. Dan zullen zij tot de religie van hun voorvaderen terugkeren." (Sahih Muslim) Aboe Huraira (ra) heeft overgeleverd dat bij een andere gelegenheid Allah's boodschapper (saws)zei: "Wanneer drie dingen verschijnen, zal geloof diegene die voor de tijd niet geloofde of niets goeds uit het geloof heeft geput: het opkomen van de zon van de plaats waar hij ondergaat (1), de Anti-Christus (2), en het beest van de aarde (3)." (Sahih Muslim) (1) Dit betekent het opkomen van de zon in het westen. (2) De Arabische term is ÇáÏ ÌÇá (al-Dadjaal) van het werkwoord ÏÌá (dadjala) wat "het insmeren" (van een kameel) met teer (om zo zijn fouten te bedekken) of "liegen" betekent. Profeet Mohammed (saws)openbaarde het komen van iemand die veel van de wereld zal misleiden door toverkunsten en de grote krachten die hij zal bezitten. (3) Het beest van de aarde ÏÇÈÉ ÇáÃÑÖ (daabatoel-ard) is een van de belangrijkste voor het komen van de Laatste Dag. In de Qoraan staat:[koran][ar]} æó ÅöÐóÇ æóÞóÚó ÇáúÞóæáõ Úóáóíúåöãú ÃóÎúÑóÌúäóÇ áóåõãú ÏóÂÈøóÉð ãøöäó ÇáÃóÑúÖö Êõßóáøöãõåõãú } [ ÓæÑÉ Çáäãá : 82 ] [/ar][nl]"En wanneer het woord tegen hen vervuld is, zullen Wij voor hen vanuit de aarde een beest voortbrengen die tegen hen zal spreken..." (Al-Naml: 82)[/nl][/koran] ================================= Uit Salvation through repentance, Abu Ameenah Bilal Philips www.eltawheed.nl


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya