Vasten

Assalamu alaikum wa Rahmatoellahi wa Barakatoe Dua van de profeet (saws) [i]Alle lof is voor Allah, wij loven Hem en vertouwen op Hem en vragen om Zijn vergeving en zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze zielen. Voor degene die wordt geleid door Allah, er is niemand die hen kan misleiden, en voor degenen die zijn afgedwaald er is niemand die hen kan leiden.[/i] Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Een hele belangrijke maand is nu voor ons aangebroken, de negende maand van de islamitische kalender 'Ramadan'. De Islam gebruikt een zogenaamde maankalender. Het begin van een nieuwe maand valt samen met het verschijnen van een nieuwe maan. De islamitische tijdsrekening rekent twaalf van deze maanmaanden als een jaar. Zo'n maanjaar bestaat echter niet, zoals het zonnejaar uit 365 dagen, maar uit ongeveer 354 dagen. Het maanjaar is dus 10 of 11 dagen korter. In verhouding tot onze vaststaande zomer-en wintermaanden, in ons zonnejaar maken de islamitische maanden een 'tijdsreis' door het jaar. De maanden schuiven dus steeds 10 of 11 dagen op (gedurende een jaar). Dit heeft een speciale betekenis; omdat Allah (swt) een vastenmaand (de Ramadan) heeft ingesteld, maakt deze maand gedurende 36 jaar een reis door alle seizoenen. Het islamitische vasten duurt van zonsopgang (al-Fadjer) tot zonsondergang (al-Magrib). In de winter vast je dus minder uren omdat de dagen korter zijn. In de zomer daarentegen wordt veel meer van de vastende moslim gevraagd. Hierdoor wordt de grote rechtvaardigheid van de instelling van een maankalender duidelijk. Moslims waar ook ter wereld zullen nu korte en lange dagen vasten. Als de Ramadan alleen een zomer of wintermaand was, zouden moslims ver van de evenaar altijd lange dagen moeten vasten, terwijl moslims dichter bij de evenaar kortere dagen behoeven te vasten. In de Qoraan staat in soerah Al-Bacq:186 [koran][nl]'Allah wil slechts het makkelijke voor u en wenst u niet in moeilijkheden te brengen'[/nl][/koran] En: [koran][nl]'Vasten is als het gebed en geen gebed is acceptabel voordat de juiste tijd is aangebroken, en minder acceptabel nadat de tijd verstreken is.'[/nl][/koran] [b]DE BETEKENIS EN HET DOEL VAN HET VASTEN[/b] Het vasten in de maand Ramadan betekent voor ons dat we ons gedurende deze gezegende maand onthouden van eten, drinken en geslachtsverkeer. Dit is de betekenis die het voor iedereen heeft, maar voor mensen die zich bewust met de Islam bezighouden heeft het een veel diepere betekenis; namelijk het (proberen te) verkrijgen van geestelijke vooruitgang, en een verdieping van ons spirituele leven. Vasten leert ons zelfbeheersing en zelfdiscipline, maar het voornaamste van alles 'taqwa'(vrees voor Allah). Werkelijk vasten is alleen mogelijk als men zich onthoudt van alles wat niet in overeenstemming is met de wil van Allah de Almachtige. Vasten met een volledig bewustzijn betekent; een vast geloof in Allah's aanwezigheid hebben, in Zijn beloning voor goede daden, in Zijn beloften betreffende het Hiernamaals en in Zijn kennis, wijsheid en rechtvaardigheid. De grote wijsheid in het gebod om te vasten, wordt duidelijk in de Qoraan, daar staat:'Opdat u rechtgeaard moge worden' of 'Opdat u zelfbeheersing moge leren' In elk gebod van de Qoraan ligt grote wijsheid verborgen. Allah (swt) gebiedt niets zonder daarbij de reden te vermelden. Het woord 'Taqwa' heeft vele betekenissen."Vast opdat u taqwa krijgt" Taqwa betekent jezelf beschermen tegen lijden, kwaad en zonde, en door vrees te hebben voor Allah. Hiermee wordt duidelijk dat het wezenlijke doel van het vasten een bescherming tegen schade en lijden is, en het een schild vormt tegen kwaad en zonden. Voor mensen die gedurende de maand Ramadan alléén voor Allah (swt) vasten en hopen op vergeving, voor hen heeft Rasoel-Allah (saws) vergeving beloofd. [hadith][nl]"Wie vast gedurende de maand Ramadan en bidt gedurende de nacht omwille van zijn geloof in Allah en voor Allah alléén, van hem zullen zijn voorafgaande zonden vergeven worden".[/nl][/hadith] Dit betekent niet dat door elk jaar één maand te vasten alle zonden vergeven worden en dat je de rest van het jaar maar kan doen en laten wat je maar wilt. Nee, voor vergeving van grote zonden is Tauba (berouw) nodig en het vaste voornemen nooit meer terug te keren tot de gemaakte fouten. Vasten geeft de mens een goed geweten. Iemand die vast doet dit zowel in het openbaar als in het geheim. Er is geen persoon die je kan controleren of dwingen je aan het vasten te houden. Vasten leert de mens het principe van oprechte liefde. Als je vast doe je dit uit oprechte liefde voor Allah en de mens die Allah (swt) lief heeft weet wat deze echte liefde is. Vasten maakt de mens hoopvol en optimistisch. Wanneer je vast hoop je daarmee Allah (swt) te behagen. Het vasten verricht je dan ook louter en alleen voor Hem. [hadith][nl]dat er twee ogenblikken van speciale vreugde zijn voor iemand die vast; het ene is als hij het vasten verbreekt, dit ervaart hij in zijn aardse bestaan. Het andere zal komen in het hiernamaals wanneer hij zijn Rabb zal ontmoeten.[/nl][/hadith] Vasten leert de mens geduld en onzelfzuchtigheid. Als je vast voel je ontbering (tijdelijk) maar draagt die geduldig. Deze ervaring zal je doen beseffen wat echte honger is. Iemand die vast kan dus meer sympathie en medeleven voor zijn behoeftige medemens opbrengen. Vasten is een doeltreffende les in beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen. Je hele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden. Vasten geeft de mens een geest van éénheid en broederschap en van gelijkheid voor Allah (swt). Als een moslim vast voelt hij zich één met alle ander moslims. Hij vervult dezelfde plicht, op dezelfde manier, op dezelfde tijd en met één en het zelfde doel n.l. om Allah's welbehagen te zoeken. Vasten leert de mens ook dankbaar te zijn tegenover de oneindige voorziening van Allah (swt). Staan wij er eigenlijk wel eens bij stil dat er toch maar elke dag zoveel Rizq (voorziening) voor ons aanwezig is; zoals eten, drinken, kleding enz. Hoe waardevol de voorziening ook is, het is iets van voorbijgaande aard. De Schenker is de levende, de Alwijze. Je moet je niet gebonden voelen aan de Rizq maar aan de Razzaq (voorziener). De belangrijkste regel bij het verbreken van het vasten is dat je je realiseerd waarvoor je gevast hebt en met wiens voorziening je het verbreekt. We hebben (een) verstand en zintuigen gekregen. We kunnen ademen en geluiden waarnemen, de jaargetijden onderscheiden en de natuur zien bloeien en weer verdorren. In de Qoraan staat hierover: [koran][nl]"En als u de gunsten van Allah één voor één zou willen tellen, zult u ze zeker niet kunnen opsommen." "Terwijl u van niets wist, bracht Allah u uit de baarmoeder van u moeder voort en gaf u oren ogen en een hart, opdat u dankbaar zou zijn." (Q 16;78)[/nl][/koran] [koran][nl]"O huis van Dawud toon dankbaarheid! Doch slechts weinigen van Mijn dienaren zijn werkelijk dankbaar".(Q 34;13)[/nl][/koran] Het vasten in de maand Ramadan is een verplichting die vereist wordt van iedere volwassen moslim. Het woord Sauwm dat in de heilige Qoraan en hadith gebruikt wordt voor vasten betekent: 'Zich onthouden van'. In een hadith Qudsi staat; [citaat][nl]Het vasten is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Een mens geeft zijn sexuele passie, eten en drinken op omwille van Mij. Vasten is als een schild en de verandering in de adem van degene die vast, is beter in Allah's achting dan de geur van musk. (Aangezien vasten een slechte adem kan veroorzaken, is de hadith een verzekering dat dit feit een moslim niet moet ontmoedigen om te vasten)[/nl][/citaat] Van de gehele schepping van Allah dwaalt alleen de mens af van Zijn pad. We zullen zien dat hiervoor hoofdzakelijk twee dingen verantwoordelijk zijn: De liefde voor materiële bezittingen en de verleiding van vleselijke behoeften. De Islam heeft door de instellingen van Zakaat en Sadaqah, de harten van z'n volgelingen gezuiverd van liefde voor rijkdom, door dit weg te geven voor de zaak van Allah. Het vasten heeft als doel de begeertes te weerhouden en de lusten te bedwingen, binnen redelijke grenzen zodat de mens geen slaaf wordt en de controle over zichzelf zou verliezen. De Qoraan verklaart duidelijk dat een mens geen redding kan verkrijgen, tenzij hij leert zichzelf te weerhouden van zijn lager behoeftes. [koran][nl]"Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan en die zijn ziel van begeertes onthield, zal het Paradijs zeker zijn verblijf zijn". (Q 79;40,41)[/nl][/koran] De oefening om zich te onthouden van dingen die anders toegestaan zijn in het gewone verloop van het leven, alleen voor Allah (swt), sterkt de mens in zijn moraal en zelfbeheersing en verdiept hem in het bewustzijn van onze ware schepper Allah (swt). Een ander onderscheidend kenmerk van het islamitisch vasten is dat het een persoon niet traint voor complete onthouding, maar voor een perfecte en goede gehoorzaamheid aan Allah (swt). Alle dingen van welke de mens is geboden zich te onhouden gedurende het vasten (eten, drinken en sexeel verkeer) worden voor hem weer toegestaan aan het einde van het vasten, dus na zonsondergang. Dit laat zien dat de Islam niet neerkijkt op de begeerten van het vlees als iets laags, en dus totaal uitgeroeit dient te worden uit de menselijke ziel. Nee, volgens de Islam is er niets dat Allah lastert en niets laags in de menselijke persoonlijkheid. Beiden, ziel en lichaam zijn het waard om gerespecteerd te worden. Geen aspect mag genegeerd worden en geen verlangen moet geheel beteugeld worden. Dat vasten een instelling is voor morele verheffing kan beoordeeld worden uit het feit dat Allah (swt) niet alleen controle legt op eten, drinken en sexuele gemeenschap, maar Zijn dienaren ook vermaant andere slechte daden te begaan zoals; roddel, kwaadsprekerij, slecht taalgebruik of het vertellen van leugens. Abu Huraira (ra) heeft overgeleverd dat [hadith][nl]'Indien iemand leugens en andere slechte daden niet opgeeft, dan heeft Allah er geen behoefte aan dat iemand zijn eten en drinken (voor Hem) opgeeft'. (Buchari)[/nl][/koran] [b]HET VASTEN VAN DE OGEN[/b] Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (swt) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen. [b]HET VASTEN VAN DE OREN[/b] Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah (swt) de luisteraar en profiteur in een adem in de Qoraan: [koran][nl]' Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van hetgeen hen niet toekomt'. (Q5;53)[/nl][/koran] In hetzelfde hoofdstuk staat even later: [koran][nl]' Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het consumeren van woekerwinsten'.[/nl][/koran] Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan. [koran][nl]'En bespioneert en belastert elkander niet. Lust iemand het dode vlees van zijn broeder? Dat verafschuwt u toch zeker! (Q49;11,12)[/nl][/koran] Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan. [koran][nl]"Anders zou u hun gelijken zijn" (Q4;140)[/nl][/koran] Rasoel-Allah (saws) zei hierover: [hadith][nl]' De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde'. [/nl][/hadith] [b]HET VASTEN VAN DE LEDEMATEN[/b] Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah (swt) verboden zijn verklaard. [koran][nl]"Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen en voeten zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen over alles wat zij hebben bedreven".(Q 36;65)[/nl][/koran] [b]HET VASTEN VAN DE TONG [/b] Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Qoraanrecitatie en het gedenken van Allah (swt). (De Dikr-ul-llah) Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Abu Huraira (ra) [hadith][nl]'Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen:'Ik vast, ik vast'. [/nl][/hadith] [b]ONGELDIGHEID VAN HET VASTEN [/b] De nu volgende punten maken het vasten ongeldig, waarbij het over gedaan moet worden.

 • Bewust eten of drinken.(Abu huraira (ra) heeft overgeleverd dat [hadith][nl]' Een vastende die per ongeluk iets eet of drinkt, moet gewoon door vasten, want het is Allah die hem heeft gevoed'.[/nl]][/hadith]
 • Bewust overgeven.(Iemand die onvrijwillig overgeeft, hoeft het vasten niet in te halen en kan dus gewoon door vasten. Ahmad, Abu Dawud en anderen)
 • De menstruerende vrouw en de vrouw met bloedverlies na de bevalling. (zelfs als de bloeding vlak vooóór de iftar ontstaat)
 • Bewuste zaadlozing. (tenzij het is ontstaan door het alleen maar kijken naar een geklede vrouw)
 • Het eten van niet-voedbaar voedsel. (zoals kauwgum of zout)
 • Iemand die de intentie aanneemt om bewust niet te vasten, maar echter die dag geen eten krijgt, of tot zich neemt.
 • Sexuele omgang hebben, binnen de tijden van het vasten. (N.B. alle bovengenoemde punten zorgen ervoor dat je de bewuste dag moet inhalen. Uitzondering hierop is de sexuele omgang; in dit geval moet naast het inhalen van de vastendag, er kaffarah worden gedaan. Dit is een daad verrichten, om de zonde op te heffen. Bijvoorbeeld door het vrijkopen van een slaaf, of indien dit niet mogelijk is; t twee maanden achter elkaar te vasten of indien je dit niet kunt; 60 armen te voeden. [b]ZAKEN DIE HET VASTEN NIET VERBREKEN [/b]
 • Injecties in de aderen of spieren die niet op andere tijden ingenomen kunnen worden. (behalve wanneer er vloeibaar voedsel wordt ingespoten)
 • Het aanbrengen van olie of henna op je huid of haren.
 • Miswak gebruiken voor je tanden.
 • Een bad nemen ter verkoeling of je mond spoelen.
 • Je echtgenoot kussen zonder sexuele bijbedoelingen.
 • Het gebruiken van kohl op je ogen. (mits je niet naar buiten gaat)
 • Het doorslikken van je speeksel. [b]VRIJSTELLING VAN HET VASTEN[/b] De volgende personen zijn vrijgesteld van het vasten:
 • Zieken die nog herstellen, kunnen hun vasten uitstellen totdat zij beter zijn.
 • Reizigers hoeven niet te vasten, maar moeten later het aantal dagen dat zij niet hebben gevast inhalen.

 • OVERIG NIEUWS

  Het steunen van een wees
  VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  De gunst van Allah
  Aboe Bakr, de eerste chaliefa
  De grootheid van Allah
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: De staat van weerstand - NL
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Sheikh Mohammed Al Othaymien
  الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
  VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
  De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  IslamMagazine.nl
  Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
  Blader online in het magazine!
  VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
  Oem Soelaim bint Milhan -raa-
  Imaam al-Nawawi
  VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
  Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
  Verdriet en spijt
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: al-Hadj (AR)
  De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
  Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
  Een voorbeeld voor anderen zijn
  VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
  Bepaalde aspecten van het huwelijk
  Ziekenbezoek
  VIDEO: Hou jij van de profeet?
  De Dood
  De Islam is een complete ordening van het leven
  VIDEO: Het Gezicht van Allaah
  KIBR(hoogmoed)
  Goede manieren
  VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
  Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
  Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
  Umm Sabrin wordt Moslima
  Voordat het zand begint weg te zakken
  Oprechtheid jegens Allah
  VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
  Rechte rijen
  Wetenschap leidt tot de islaam
  Op heftige toon redeneren en redetwisten
  Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
  Zachtmoedige harten
  Lessen voor vrouwen - Amsterdam
  Word niet boos en ik geef je Djennah
  Tien nutteloze zaken
  VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
  VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
  De Houding tegenover de wereld
  Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
  Niets ontkomt Hem
  Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
  Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
  87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
  VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
  Nuttige principes bij beproevingen
  Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
  Vraag en Antwoord
  VIDEO: Ze werden levend gevild!
  Het Paradijs
  KFC niet halal!
  Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
  Strijden voor succes
  De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
  al-Hadj-oel-Mabroer
  Reactie Politie op beschieting moskee
  De uitleg van Soerah al-Ichlaas
  VIDEO: Het gebed
  V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
  Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
  VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
  VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
  Vruchten voor het afzien van zonden
  Enkele ahadeeth over het vasten
  VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
  De gezegende maand
  Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
  Vragen over Ramadan en vasten
  VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
  Het bevel tot het vasten
  Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
  Hoe ontvangen wij Ramadaan?
  VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
  En toen werd ik Moeslim
  VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
  Moeslims en de Koran
  Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
  De status van de vrouw in de islaam
  De online Première film
  De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
  De samenwerking tussen gelovigen
  De zakaah
  Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
  De rechten van ouders
  How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
  Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
  Wees behoed!
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
  VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
  De Engelen en hun attributen
  VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
  Nationalisme
  VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
  Islaam verschaft vele voordelen
  VIDEO: Watercyclus in de Quraan
  Islamitische feestdagen & symbool
  VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
  Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
  "Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
  Imaan. Theorie of praktisch?
  De schaamte voor de Hidjaab
  Dit wereldse leven
  De mensen tevreden stellen?
  VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
  De verschillende typen harten
  De rechten van buren
  خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
  Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
  Dr. Selman Benoist
  Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
  Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
  Vrees voor Allaah
  VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
  Kennismaking met uitnodigen tot Allah
  Een genezing voor een zwak Iman
  “Laat datgene waarover je twijfelt...”
  VIDEO: De positie van al-Aqsa
  Kennis is een genezing
  VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
  De hoofdkenmerken van de Islam
  91 jarige Duitser wordt Moslim!
  Wie is een Vreemdeling?
  VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
  De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
  De beste wijze om de profeet te respecteren
  De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
  Een goed karakter
  Beproeving
  Het principe van Tawqeef
  Onnodige hindernissen om te trouwen
  VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
  Advies aan jaloerse vrouwen
  Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
  De profeet als rechter
  De staat van liefde: de parel der staten
  Waarachtigheid
  VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
  VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
  Vrede stichten tussen de gelovigen
  Het heiligdom Mekka en Medina
  Geen kloosterleven in de Islam
  Maandblad El Tawheed
  De hevigheid van het Hellevuur
  Sheich Mohammed al-Othaymien
  Maandblad El Tawheed: Februari 2008
  VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
  VIDEO: Is muziek toegestaan?
  PERSBERICHT: De hetze reloaded
  VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
  Het teken van de liefde voor Allaah
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld
  Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
  Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
  VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
  De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
  VIDEO: Koranverzen als ringtones
  Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
  Maria wordt een Moslima
  Hij heeft twee beloningen!
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
  VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
  Uitnodigen tot de Islaam
  Steun Gaza - DONEREN
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
  VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
  GAZA
  Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
  Maandblad El Tawheed: Maart 2008
  Maandblad El Tawheed: April 2008
  De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
  De laatste momenten van het leven van de gelovigen
  “Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
  De oorlog van “Ain Djaloet”
  Beproevingen
  "Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
  Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
  Blindelings volgen
  Persbericht: Polder-Islaam?
  Maandag 1 september begint Ramadan
  VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
  De voortreffelijkheid van Vrijdag
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
  De beschrijving van het paradijs
  Dienaarschap omvat het totale leven
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
  Effecten van de vijf Hart bedervers-2
  Effecten van de vijf Hartbedervers-1
  "Allah bepaalt wat goed en slecht is"
  Zijn dit de woorden van God?
  De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
  Een slechte leerling en een bedrieger
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
  Kritiek of beunhazerij?
  Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
  PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
  Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
  El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
  VN betreurt 'discriminatie' van islam
  NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
  Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
  Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
  Knevel en de blindheid van het hart
  Wanneer het leven bitter wordt
  De vallen van Shaytan
  Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
  Stadslicht in El Tawheed
  De perfecte gelovige
  Heb geduld
  De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
  De Burgervader
  Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
  Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
  Het verhaal van Ibrahiem’s offer
  OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
  Waarom de naam Selefie?
  Waarom worden sommige mensen lelijk?
  De khoetbah op vrijdag
  Moslims en vuurwerk
  Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
  Lessen arabisch voor vrouwen
  Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
  Gehandicapten doen mee aan Iftar
  Donderdag 13 september begint Ramadan
  Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
  Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
  Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
  Het profijt van het gebed
  De oordelen in de Islamitische wetsleer
  Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
  Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
  Problemen met lezen
  De plaats van Soennah in de islaam
  Da’wah
  Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
  De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
  Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
  Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
  De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
  Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
  Vasten
  De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
  Belangrijke lessen van Ramadan
  Raadgeving voor nieuwe moslims
  De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
  Gedwongen huwelijken
  Ihsaan
  Salatoel Istikharah
  De positie van martelaren en profeten na hun dood.
  Waarom bidt de moeslim?
  Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
  Toekomst van de islaam
  ROKEN
  Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
  De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
  Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
  Een reactie op de Deense spotprenten
  De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
  Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
  Mohammedoen Rasoel-Allah
  RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
  NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
  AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
  Rel over spotprenten escaleert
  Godsdienstvrijheid een illusie?
  21 december 2005 Dag van de Dialoog
  Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
  Vrijheid en het vrije woord!
  Hetze Verdonk tegen imams gaat door
  Berouw (tawbah)
  Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
  Wie durft te vluchten voor Allah?
  De zuilen van het geloof (al-Imaan)
  De zuilen van de Islam
  Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
  De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
  At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
  Tawbah (Berouw)
  Khoesjoe in de salaah
  Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
  Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
  Tafsier van Soerat Al-Infitaar
  Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
  VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
  Roken: Een sociaal vergif
  AL IBADAH (De aanbidding)
  Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
  De rechterhand is voor het goede
  De Openbaring
  De Qoraan
  De Natuurwetten
  Barmhartigheid voor de schepping
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
  Eénheid van Godheid, Allah.
  Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
  DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
  Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
  Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
  Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
  Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
  Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
  uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
  uit " Tuinen der Oprechten " 5
  Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
  De goedgunstigheid van Tawhied
  uit " Tuinen der Oprechten " 4
  AL-QADAR (voorbeschikking)
  uit " Tuinen der Oprechten " 3
  uit " Tuinen der Oprechten " 2
  Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
  uit " Tuinen der Oprechten "
  Berechting
  Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
  Rechter wijst verbod Al Haramain af
  'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
  De zes geloofspunten van imaan
  ‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
  El Tawheed moskee niet vervolgd
  Geen vervolging El Tawheed-moskee
  De Salafi Da’wah
  El Tawheed vreest geen uitzetting
  Imams in beroep tegen uitzetting
  Brief aan Amsterdam.nl
  Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
  Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
  Vrouwendialoog in El Tahweed
  Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
  De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
  'Het paradijs is onder moeders voeten'
  CDA en El Tawheed: onder advocaten
  El Tawheed wil geen zondebok zijn
  Islam is jouw geboorterecht
  AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
  Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
  Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
  Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
  Reactie op 2 vandaag
  El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
  Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
  Vernieuwde website eltawheed.nl
  Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
  De metgezellen van de profeet
  Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
  200 Vragen & Antwoorden
  Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
  Het geloof in de Dag des Oordeels
  De echte hindernis
  Het verzachten van de harten
  Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
  Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
  Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
  Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
  El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
  Reactie op brief wethouder Aboutaleb
  Baba Salam
  Al-Faatihah
  De drie grondbeginselen en hun bewijzen
  Vesting van de moslim
  De zwakheid van het geloof
  Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
  Ied Al-Adhaa 2009
  Het belang van da'wah - waaromislam.nl
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
  Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
  Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
  Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
  Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
  Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Maandblad
  Rel over spotprenten escaleert
  3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
  NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
  Tadjweed | Koranles | Amsterdam
  Lezingen in Urdu | Amsterdam
  Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
  test
  Rouqia Char'iya