OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders

[b]Van:[/b][i] De Jongerencommissie van Stichting El Tawheed[/i] [b]Aan:[/b][i] De Tweede Kamer der Staten-Generaal[/i] Amsterdam, 6 december 2007 [b]Betreft:[/b][i] De plannen van dhr. Wilders van het maken van een provocerende film over de Koran [/i] Geachte leden van de Tweede Kamer, Wij van de Jongerencommissie van Stichting El Tawheed, schrijven u deze brief naar aanleiding van de plannen van de fractievoorzitter van de Partij Voor de Vrijheid, Geert Wilders, om een provocerende film te maken over de Koran. In deze brief zullen wij u duidelijk proberen te maken waarom wij, als organisatie, hier tegen zijn en waarom wij het als uw taak als volksvertegenwoordigers zien om hier iets tegen te doen. De islamitische bevolking van Nederland bevindt zich momenteel in roerige tijden, als we kijken naar de impact van de aanslagen van 11 september in de VS en 11 maart in Madrid, de moord op Theo van Gogh en Pim Fortuyn, de affaire Verdonk-Hirsi Ali en de ongelukkige moord van Bilal B. op ons hebben achtergelaten. We hebben nog voorbeelden te over. Om de rust terug te laten keren in dit land, de veiligheid te verzekeren en de integratie te bevorderen, dient Nederland op een wijze en voorzichtige manier bestuurd te worden. Om dit te bereiken is er naar onze mening in dit democratische land, simpelweg geen plaats voor de plannen van dhr. Wilders. Het feit dat zijn plannen niets anders dan oproer en frustratie veroorzaken, getigt van een weinig respectvolle houding jegens de islamitische burgers. Dhr. Wilders is al eerder veelvuldig in de media gekomen, vanwege zijn opmerkelijke negatieve uitspraken omtrent de Islam. Deze uitspraken hadden meestal betrekking op de Koran: het heilige boek dat door iets meer dan 1,5 miljard moslims dagelijks met de uiterste zorg wordt gelezen. Het is echter schrikbarend te noemen hoe ver dhr. Wilders in zijn uitspraken gaat. Was het nog in augustus 2007 het geval dat de helft van de Koran verscheurd diende te worden, in november 2007 deed hij er nog een schepje bovenop door voor te stellen om de Koran slechts te behouden als studieobject en te verbieden in huiselijke kring en in de moskeeën. Daarnaast maakte hij zijn voornemen bekend een provocerende film te maken waarin de Koran wordt vergeleken met Hitler’s fascistische Mein Kampf. Dat de moslim vervolgens zich hierdoor beledigd voelt, is vanzelfsprekend. Hoe kan de vergelijking worden getrokken tussen een wereldwijd erkend heilig boek van de moslims en een ideologisch boek van een fascistische dictator, wiens (mis)daden door de hele wereld worden verafschuwd? Om maar niet na te denken over hoe de wereld zou reageren als er een vergelijking zou worden getrokken tussen de Bijbel of de Torah en 'het Rode Boekje' van Mao Zedong? De plannen van dhr. Wilders om een provocerende film te maken zijn, volgens de media, besproken met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Afgaande hierop is alleen het voornemen besproken en is niet gesproken over de inhoud van de film, om de reden dat dhr. Wilders deze niet prijs wil geven. Dit, terwijl dit juist het belangrijkste discussiepunt is. Volgens de minister van Justitie staat het productierecht van dhr. Wilders voor deze film "buiten kijf". In het NRC Handelsblad van 28 november zegt dhr. Hirsch Ballin hierover het volgende: "We hebben er wel op gewezen dat het gebruik van vrijheid van meningsuiting ook de verantwoordelijkheid met zich meebrengt dat het gesprek in de samenleving daar niet onder lijdt. Er is vrijheid van meningsuiting, maar het moet wel bijdragen tot een dialoog. Er mag discussie zijn, maar met respect voor ieders geloofsovertuiging". Hier wordt door de minister van Justitie de spijker op de kop geslagen. De vrijheid van meningsuiting dient wel de vrijheid van godsdienst ongeschonden te laten. Dat is nu precies waaraan dhr. Wilders zich de afgelopen maanden in onze ogen hoofdzakelijk wel schuldig aan heeft gemaakt, middels bovengenoemde uitspraken. Wij zijn diep gekrenkt en ernstig teleurgesteld door de uitspraken en daden van een Tweede Kamerlid in democratisch Nederland. Merendeels omdat dit land de laatste jaren geregeerd wordt door een regering die de normen en waarden in de samenleving hoog in het vaandel heeft staan. Het wederzijdse respect bij dhr. Wilders is simpelweg niet terug te zien, als we kijken naar de uitspraken van dhr. Wilders en de bijbehorende achterliggende gedachten. Dhr. Wilders zou zijn gewezen op het feit dat alles wat gewelddadig is in de film zal worden afgekeurd en dat de regering zich daartegen zal verzetten. Daarnaast zou dhr. Wilders zijn gewezen op de repercussies die deze film met zich mee zou kunnen brengen. De vraag is echter, waarom we het zover moeten laten komen. Het is toch beter om zo’n film, die enkel ten doel heeft om de Koran in een negatief daglicht te zetten, oproer te veroorzaken en frustraties op te wekken, te weigeren in een democratie als Nederland, waarin de vrijheid van godsdienst grondwettelijk is verankerd. Het plan van dhr. Wilders wordt door ons ervaren als misbruik van de vrijheid van meningsuiting, om vervolgens na het uitbrengen van de film de vrijheid van godsdienst te schaden. Op basis van de gebeurtenissen die eerder in ons land en in de ons omringende landen hebben plaatsgevonden, lijkt het ons niet meer dan logisch dat het uitbrengen van deze provocerende film wordt tegengehouden, of ten minste serieus ter discussie wordt gesteld. De gebeurtenissen waar wij op doelen zijn bijvoorbeeld het uitbrengen van Submission part I, wat leidde tot de moord op Theo van Gogh en de discussie omtrent de veiligheid van Ayaan Hirsi Ali. Daarnaast waren er de Deense spotprenten over de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, wat tot internationale onvrede en een boycot op de Deense producten leidde. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die betrekking hebben op het in een ten onrecht negatief daglicht stellen van de Islam, waarbij er altijd wel een groepje is, dat uit een minderheid beslaat, dat op een veruit onacceptabele manier reageert. Dergelijke groepjes zijn er in elke samenleving, ongeacht huidskleur, cultuur, religie en sekse. Uit angst en afschuw hiervoor en in de hoop dat zulke gebeurtenissen in de toekomst niet meer plaats zullen vinden in een democratie als Nederland, vinden wij het belangrijk dat het plan in de Tweede Kamer resoluut stelling tegen wordt genomen. Ondanks het feit dat dhr. Wilders er met zijn plan niet op uit is om de moslims te kwetsen en/of te beledigen, zien wij dat op dit moment wel als gevolg hiervan, gezien de aard van zijn uitspraken en het doel om de Koran in een negatief daglicht te plaatsen. Tot slot het volgende; de regering is momenteel bezig om de integratie tussen de bevolkingsgroepen te bevorderen om zo van Nederland een geïntegreerde multiculturele democratische samenleving te maken, waarin plaats is voor iedere cultuur, ras, geloof en sekse, zolang er maar wederzijds respect is en wordt gehouden aan de normen en waarden die in dit land gelden. Wij vrezen dat dit regeringsplan wordt gedwarsboomd door de ideologie van dhr. Wilders, doordat hij met zijn uitspraken de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving schaadt, middels het feit dat hij één specifieke bevolkingsgroep in een negatief daglicht plaatst en zo de kloof tussen de bevolkingsgroepen (in dit geval de moslims en de niet-moslims) vergroot. Aan het klimaat van verdraagzaamheid, waar de minister van Wonen, Wijken en Integratie zoveel waarde aan hecht en probeert te creëren gedurende haar regeerperiode, wordt door dhr. Wilders nauwelijks bijgedragen. Daarom is aan u, als Tweede Kamerlid, de taak om hier werk van te maken. Het is aan u om Kamerlid Wilders te wijzen op zijn beledigende uitspraken en daden. Het is aan u, omdat de meerderheid van het volk hiervoor heeft gekozen en laten we niet vergeten dat de stem van het volk één van de belangrijkste, zoniet het belangrijkste, element is van een democratie. Daarbij moet worden aangekaart dat in Nederland de minderheden hun zegje moeten kunnen doen, om zo ook hun belangen te zien worden behartigd. Echter, deze belangen dienen door de volksvertegenwoordiger te worden behartigd op een respectvolle en acceptabele manier die mensen oproept tot een dialoog. Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en vooral te hebben overtuigd waarom dit onderwerp ons zo raakt en waarom wij ons zo aangesproken en daarnaast ook diep beledigd voelen. Wij hopen dat u deze brief c.q dit onderwerp serieus onder ogen zult nemen en dat u er ook werk van zult maken, door het tenminste ter discussie te stellen. In afwachting van uw reactie verblijven wij, Hoogachtend, De Jongerencommissie van Stichting El Tawheed. ------------------------------ [b]Noot:[/b] [i]De Jongeren Commissie is officieel de jongerenorganisatie van stichting El Tawheed. Echter, wij zijn vrij om onze eigen activiteiten te organiseren en eigen standpunten in te nemen. Daarom zouden deze kunnen afwijken van de standpunten van stichting El Tawheed.[/i]


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya