Nationalisme

[font="tahoma"][b]

[/font][/b] [hadith][nl]“Voor degenen die opscheppen over hun voorouders. Zij moeten hiermee stoppen (dit gedrag opgeven) of zij zullen minder deugdelijk zijn voor Allaah dan een kever die zijn mest oprolt met zijn neus. Allaah heeft de arrogantie van de tijden der onwetendheid en de trots over de voorvader van jullie weggenomen, dus een persoon is of een vrome gelovige of een gedoemde kwaadwillige. Alle mensen zijn de kinderen van Adam en Adam is geschapen vanuit stof.”[/nl][/hadith]Omdat dit kwaad voor veel beroering zorgt en bestreden dient te worden lijkt het niet overbodig deze kwestie nogmaals te belichten. Allaah (swt) draagt ons op elkaar te steunen in het goede en het slechte af te wijzen.[koran][ar]æóÇáúãõÄúãöäõæäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊõ ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁ ÈóÚúÖò íóÃúãõÑõæäó ÈöÇáúãóÚúÑõæÝö æóíóäúåóæúäó Úóäö ÇáúãõäßóÑö æóíõÞöíãõæäó ÇáÕøóáÇÉó æóíõÄúÊõæäó ÇáÒøóßóÇÉó æóíõØöíÚõæäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÃõæúáóÆößó ÓóíóÑúÍóãõåõãõ Çááøóåõ Åöäøó Çááøóåó ÚóÒöíÒñ Íóßöíãñ [/ar][nl]“En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn vrienden van elkander. Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade en houden het gebed en betalen de Zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Dezen zijn het, wie Allah barmhartigheid zal betonen. Voorzeker, Allah is Almachtig, Alwijs.” [al-Tawbah 9:71][/nl][/koran] Het team van Islam Q&A kreeg hier een aantal vragen over dit onderwerp: [i][b]1.[/b] Wat is het oordeel over het vieren van onafhankelijkheidsfeesten door moslims? [b]2.[/b] Is nationalisme een daad van onwetendheid en verboden (Haraam)? [b]3.[/b] Wat is de ware definitie van nationalisme volgens de Shari’ah? [b]4.[/b] Hoe moeten we ons als moslim voelen over het land waar we zijn geboren en grootgebracht, waar we hebben gestudeerd en waar we werken? Is het toegestaan om liefde te voelen voor dit land? Of is het zo dat als wij dit voelen wij dan nationalistisch zijn? Is het toegestaan om nationale feesten te hebben die niet indruisen tegen de regels van de Shari’ah? Welke soorten van nationale feesten zijn verboden en welke van hen zijn toegestaan? [b]5.[/b] En wat is het oordeel betreffende het gebruiken van een paspoort van een land en wordt dit gezien als een daad van stammen/nationalisme en/of onwetendheid? [b]6.[/b] Welke voorbeelden zijn er bekend in de geschiedenis van de metgezellen (moge Allaah tevreden met hen zijn) van de profeet (vrede zij met hem) betreffende de liefde voor het land waarin zijn leefden?[/i] Zij antwoordden vervolgens als volgt: [b]Antwoord:[/b] Alle lof is voor Allaah. [b]Ten eerste:[/b] Het is niet toegestaan om onafhankelijkheids- of soortgelijke feesten te vieren, omdat dit gedrag behoort tot het imiteren van de niet-moslims. Van een andere invalshoek is het ook een soort van innovatie dus deze feesten zijn een combinatie van zonden (het imiteren van de niet-moslims) en innovaties. Ibn al-Qayyim (Moge Allaah hem genadig zijn) zegt: Het woord feest wordt gebruikt om te refereren aan iets dat wordt herhaald, in de zin van plaats en tijd. Met betrekking tot tijd; dit is hetzelfde als de Dag van ‘Arafah, de dag van het Offeren en de dagen van Mina, die speciale dagen voor ons moslims zijn. Dit is overgeleverd door Abu Dawood en anderen. Met betrekking tot plaats; dit is zoals de overlevering die is overgeleverd door Abu Dawood in zijn Sunan, dat een man zei “O Boodschapper van Allaah, ik heb een eed afgelegd om een kameel te offeren in Bawaanah. “Hij (saws) zei, Bevindt zich daar een afgod van de afgodendienaren?” Hij zei, “Nee.” Hij (saws) zei, “Dan volbreng jouw eed.” En Hij (saws) zei, “Maak mijn graf niet tot een plaats van aanbidding (die je herhaaldelijk bezoekt).” Het woord feest is genomen van dezelfde oorsprong als het Arabische woord mu’aawadah (herhaling) en i’tiyaad (iets herhaaldelijk doen). Het refereert aan een plaats, daarnaast betekent het een plaats waar mensen herhaaldelijk bijeenkomen voor de reden van aanbidding of een andere reden. Zoals Allaah (swt) de Masjid Al-Haraam (de Heilige moskee in Mekka), Mina, Muzdalifah, ‘Arafah en al-Mashaa’ir plaatsen van bijeenkomsten en aanbidding zijn voor degenen die geloofden in Hem alleen en een lokaal punt heeft gemaakt en Hij maakte de dagen van aanbidding en feesten op deze plaatsen. De afgodendienaren hadden feesten in de zin van tijd en plaats (het bijeenkomen op bepaalde plaatsen op bepaalde dagen), maar toen de Islaam kwam, verwierp het deze dagen en verving ze voor monotheïstische feesten en aanbiddingen zoals Eid al-Fitr en Eid al-Adha en de dagen van Mina en het verving de plaatsen waar de mensen zich gewoonlijk verzamelden voor hun festiviteiten met de Ka’bah de Heilige Moskee, ‘Arafah, Mina en al-Mashaa’ir. Eén van de verboden zaken voor de Moslims is het imiteren van de niet-gelovigen, waaronder met hun feesten (festiviteiten). Dit onderwerp van festiviteiten en innoverende feesten is een van de zaken waar de moslims van generatie op generatie steeds minder om zijn gaan geven. Velen van hen hebben zich gehaast om de feesten en festiviteiten van andere naties (landen) over te gaan nemen. Sommige van hen introduceerden de innovatie van het vieren van de geboortedag van de Profeet (saws) en het vieren van de nacht van de Isra’ en Mi’raaj (De nachtreis van de Profeet tot in de hemelen). Deze nationale feesten worden steeds grootser gevierd door de moslims. [b]Ten tweede:[/b] Deze verboden en innoverende feesten zorgen voor het ontstaan van nationalistische gevoelens en racisme en veronderstellen acceptatie van hetgeen de kolonisten deden door het zaaien van verdeeldheid van de landen van de moslims dat vervolgens weer voor verdeeldheid van staten en mensen heeft gezorgd.[koran][ar]íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÅöäøóÇ ÎóáóÞúäóÇßõã ãøöä ÐóßóÑò æóÃõäËóì æóÌóÚóáúäóÇßõãú ÔõÚõæÈðÇ æóÞóÈóÇÆöáó áöÊóÚóÇÑóÝõæÇ Åöäøó ÃóßúÑóãóßõãú ÚöäÏó Çááøóåö ÃóÊúÞóÇßõãú Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÎóÈöíÑñ [/ar][nl]"O, mensheid! Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, degene met de meeste taqwa (vrees voor Allah) onder jullie is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend." [al-Hujuraat 49:13] [/nl][/koran][b]Ten derde:[/b] Allaah (swt) schiep Adam en Eva en maakte van hun nakomelingen verschillende soorten mensen, stammen, rassen en kleuren. Alle mensen komen van Adam en Eva en geen kleur of ras is superieur aan een ander. Zij zijn allen hetzelfde voor Allaah (swt) met betrekking tot hun afkomst. Degene met de meeste taqwa (godvrees) zijn de beste en meest prijzenswaardige voor Allaah. Echter de mensen splitsten zich na dit in naties, landen en rassen, maar eigenlijk is dit alleen het splitsen van een familie, allen zijn broers van een vader en moeder. Nationalisme dat tegenwoordig is verschenen in de meeste landen, waar mensen eenheden/partijen vormen gebaseerd op hun ras of kleur of thuisland, is soortgelijk aan de ouderwetse stammenverdeling; nationalisme dat bestond tussen de stammen van de Aws en de Khazraj; het is een van de overblijfselen van de tijd van onwetendheid (pre-islamitische periode). Er hebben vele oorlogen plaatsgevonden tussen de Aws en de Khazraj tijdens de tijd van onwetendheid (pre-islamitische periode). Dit alles met een grote hoeveelheid aan vijandigheid en haat en intense gevechten, tot de tijd dat de Islaam kwam. De tijd was aangekomen dat zij de Islaam accepteerden en broeders werden met de gunst van Allaah (swt). Nadat de Islaam hun aangelegenheden recht had gezet en zij samen waren gekomen, liep er een joodse man langs een bijeenkomst van de Aws en Khazraj en hij was geïrriteerd door hun vriendschap en hun eenheid. Hij stuurde vervolgens een man, die met hem was, om met hen te gaan zitten en hen te herinneren aan de tijden dat ze oorlogen met elkaar voerden. Zoals hem was opgedragen deed hij dit en hij provoceerde hen totdat zij weer boos op elkaar werden. Zij stonden vervolgens op en begonnen met het schreeuwen van bepaalde kreten en zij schreeuwden om hun wapens en bedreigden elkaar om te gaan naar Harrah (een plaats buiten Madinah) om te vechten. Het nieuws van dit voorval bereikte de Profeet (saws), verplaatste zich naar hen en begon hen te kalmeren en hij (saws) zei, “Halen jullie jullie vijandige onderwerpen van Al-jaahiliyyah (tijden van ontwetendheid) aan terwijl ik nog onder jullie ben?” Toen reciteerde hij het volgende vers (interpretatie van de betekenis): [Aal ‘Imraan 3:103] Toen de Boodschapper van Allaah (saws) dit vers had gereciteerd hadden ze spijt van hetgeen zij hadden gedaan en zij heroverdachten (hetgeen wat zij deden) om vervolgens hun wapens aan de kant te gooien. [b]Ten vierde:[/b] De Islaam verbiedt een moslim niet om liefde te hebben voor zijn thuisland of voor het land waar hij leeft of is opgegroeid. Wat verwerpelijk is, is het baseren van je gevoel van loyaliteit, afkeuring, liefde en haat vanwege die reden. Een persoon die komt van hetzelfde land als jij, is niet dichter bij jou dan een moslim van een ander land en de reden van het houden van of het haten van een ander zou niet gebaseerd moeten zijn of hij wel of niet van hetzelfde land komt als jij. Het is de bedoeling dat deze liefde, haat, loyaliteit en afkeuring gebaseerd zijn op de Islaam en de vroomheid van deze persoon. De Profeet (saws) had de gewoonte om van Mekka te houden, omdat dit de meest geliefde plaats is bij Allaah (swt), maar hij hield niet van de niet-gelovigen die daar leefden. Integendeel, hij bevocht ze, omdat ze de Islaam bevochten en de moslims doodden. Noch hij (saws), noch zijn vrome metgezellen gaven ooit de voorkeur voor hun liefde voor Mekka boven die van de wetten van Allaah (swt). Toen Allaah (swt) degenen, die waren gemigreerd vanuit Mekka, verboden had om terug te keren, behalve voor de bedevaart en drie dagen na de bedevaart hielden zij zich hieraan en bleven zij niet langer dan de toegestane periode. Hun liefde voor Mekka maakte hen niet ongehoorzaam aan Allaah (swt). Tegenwoordig zien we dat nationalisme en de gehechtheid aan een land zo extreem zijn dat er plaatsen van shirk (polytheïsme) worden gerespecteerd en toegestaan alleen, omdat deze handelingen gebeuren in eigen land. De vlag wordt gerespecteerd, omdat deze het land vertegenwoordigt en de mensen staan ervoor en begroeten het met een niveau van verheerlijking die afwezig is in hun gebeden wanneer zij tegenover hun Schepper staan. [b]Ten vijfde:[/b] Het gebruik van paspoorten wordt niet gerekend tot een vorm van nationalisme of een daad van onwetendheid omdat het doel simpelweg is om jezelf te identificeren. Als het aan de andere kant wordt gebruikt om op te scheppen en zichzelf superieur te voelen/gedragen tegenover een ander of om nationalistische trots omtrent zijn land te tonen, dan is dit zeker een slechte zaak waarop hij aangerekend kan worden. [b]Ten zesde:[/b] We hebben eerder onder de aandacht gebracht dat de Profeet (saws) liefde had voor Mekka en dat hij voorkeur gaf aan het gehoorzamen aan zijn Schepper boven zijn liefde voor Mekka. Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (saws) zei tegen Mekka, “Wat een goed land ben je, en hoe geliefd ben je voor mij, Was het niet zo geweest dat mijn mensen me hadden verdreven van jou, dan had ik nooit ergens anders geleefd.” Je kunt soortgelijke verhalen vinden van de metgezellen en van degenen die naar hen kwamen, door het lezen van hun biografieën. Het ziet ernaar uit dat de liefde van de Profeet (saws) en de metgezellen voor Mekka werd veroorzaakt doordat het gebied het meest geliefde gebied voor Allaah (swt) is zoals gezegd in de hadith overgeleverd door al-Tirmidhi nr. 3925: “Jij bent het beste land van Allaah en het meest geliefde land voor Allaah.” Maar de natuurlijke liefde die een persoon voelt voor de plaats waar hij is opgegroeid wordt niet gerekend tot verkeerd gedrag waaraan hij schuldig is als we kijken naar de Shari’ah. Zo lang het hem niet afhoudt van daden van aanbidding en gehoorzaamheid die belangrijker worden geacht. Ook zien we dat de metgezellen (raa), Mujaahireen (de migranten uit Mekka) en de Ansaar (de bewoners van Madinah die een verbond met de Profeet (saws) sloten) hun thuislanden hebben verlaten en zijn verhuisd naar andere landen voor het verspreiden van de boodschap van de Islaam. Ze zijn vertrokken voor meer nobele zaken dan hun liefde voor hun thuisland en de gebouwen hierin. En Allaah (swt) weet het het best.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya