Bepaalde aspecten van het huwelijk

[font="tahoma"][b]

[/font][/b] Bepaalde aspecten zijn van belang bij het aangaan van een huwelijk in de islam en zoals voorgeschreven door de shariah. [size=“2”]A.Trouwen is een menselijk instinct[/size] De islamitische Shariah is tegen het kloosterleven, welk in strijd is met het menselijke instinct en spreekt zijn aanleg/neigingen, verlangens en motivaties tegen. Ook verbiedt de islamitische Shariah moslims zich te onthouden van het huwelijk of er afstand van doen, met de intentie te leven als kloosterling en zichzelf toe te wijden aan aanbidding. Al-Boechaarie en Moeslim hebben overgeleverd dat Anas (ra) zei: Dus is het duidelijk dat het huwelijk door de islam wordt gezien als een menselijk instinct, dat iemands verlangens en neigingen tot voordeel maken en het behoort tot de natuurlijke wet van het leven. [size=“2”]B.Trouwen is van sociaal belang[/size] 1. Beschermen van het menselijke ras. Door het huwelijk blijft het menselijke ras bestaan, plant het zich voort en wordt het aaneengeschakeld tot de Dag des Oordeel. De Heilige Koran wees op dit sociale argument en menselijke instinct door te zeggen:[koran][ar]æóÇááøåõ ÌóÚóáó áóßõã ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ æóÌóÚóáó áóßõã ãøöäú ÃóÒúæóÇÌößõã Èóäöíäó æóÍóÝóÏóÉð [/ar][nl]“En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken” (An-Nahl 72)[/nl][/koran][koran][ar]íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÇÓõ ÇÊøóÞõæÇú ÑóÈøóßõãõ ÇáøóÐöí ÎóáóÞóßõã ãøöä äøóÝúÓò æóÇÍöÏóÉò æóÎóáóÞó ãöäúåóÇ ÒóæúÌóåóÇ æóÈóËøó ãöäúåõãóÇ ÑöÌóÇáÇð ßóËöíÑðÇ æóäöÓóÇÁ [/ar][nl]“O jullie mensen, vreest jullie Rabb, die jullie van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde.” (An-Nisa:1)[/nl][/koran] 2. Beschermen van de afkomst. (geslacht/nakomelingen). Door te trouwen is de lijn van de afkomst of voorouders bepaald. Dat is wat Allah heeft voorgeschreven voor de mensheid wat betreft het huwelijk, de maatschappij zou overvol zijn met kinderen zonder nakomelingen of eer; een situatie met als gevolg het verdwijnen van de menselijke waardigheid, verheven manieren en zou tot gevolg hebben een grootschalige verspreiding van corruptie, omkoping en vrijheid. 3. De maatschappij vrij houden van verdorvenheid. Door het huwelijk wordt de maatschappij vrijgehouden van verdorvenheid en sociale onenigheid omdat als het instinct van genegenheid naar de andere sekse wordt bevredigd door legaal te trouwen het volk de beste zeden en gewoonten onderhouden en zullen de boodschap ontvangen en de plicht vervullen zoals Allah hen wenst te doen. Voorwaar, niks is waardevoller dan wat de profeet (saws) zei om de morele grondreden van het huwelijk aan te duiden en de sociale voordelen ervan , toen hij (saws) de jeugd aanspoorde te trouwen. [hadith][nl]“O jeugd, degene die kan trouwen moet trouwen, omdat het zijn blik en zijn privé delen schoon en zuiver zal houden. Maar degene die niet in staat is te trouwen,moet vasten, omdat dit zijn seksuele behoeften zal beheersen.”[/nl][/hadith] 4. De maatschappij beschermen tegen ziekten. Door het huwelijk handhaaft de maatschappij veiligheid van de wijdverspreide fatale ziekten die volgen uit overspel, hoererij en ontucht, zoals syfilis, gonorroe en andere dodelijke ziekten die de nakomelingen ontwortelen, het lichaam verzwakken en epidemische ziekten verspreiden. 5. Spirituele en psychologische sereniteit. Door het huwelijk groeit de vriendschappelijke verhouding, liefde en intimiteit tussen de echtgenoot en zijn vrouw. Allah (swt) zei:[koran][ar]æóãöäú ÂíóÇÊöåö Ãóäú ÎóáóÞó áóßõã ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÃóÒúæóÇÌðÇ áøöÊóÓúßõäõæÇ ÅöáóíúåóÇ æóÌóÚóáó Èóíúäóßõã ãøóæóÏøóÉð æóÑóÍúãóÉð Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó[/ar][nl]“ En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit jullie midden echtgenoten schiep, opdat jullie er rust in mogen vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder jullie geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” (Ar-Roem:21)[/nl][/koran] Zo’n psychologische en spirituele sereniteit is een goede hulp voor het grootbrengen van kinderen en voor hen zorgen. 6. Samenwerking tussen de echtgenoten om het gezin op te bouwen en kinderen groot te brengen. Door het huwelijk werken de echtgenoten samen om een gezin op te bouwen en zijn verantwoordelijkheid te dragen, omdat beiden elkaar aanvullen. Aldus doet de vrouw wat haar is voorgeschreven en wat in overeenstemming is met haar vrouwelijke natuur, door toezicht te houden op en het leiden van huishoudelijke karweitjes, en het zorgen voor de kinderen. En de echtgenoot werkt in zijn domein en doet wat in overeenstemming is met zijn natuur en mannelijkheid, aldus werkt hij hard en zorgt voor het gezin. Bij zo’n samenwerking tussen de echtgenoten zal er een betrouwbare generatie en een goed nakomelingschap tot stand komen en het huis zal liefde en stabiliteit onderhouden. 7.Door het huwelijk worden de gevoelens en sentimenten van de ouders naar hun kinderen toe aangewakkerd en dit zal de ouders motiveren voor hun kinderen te zorgen en hen correct groot te brengen. Dit zijn de meest belangrijke sociale interesses die allen terugvallen op het huwelijk. Ze staan in nauw verband met familie/gezinshereniging, kinderopvoeding en het grootbrengen van generaties. [size=“2”][/size] De islam heeft de basis en de regels gegeven voor een stabiel huwelijk met stabiele partners. Als de moelims deze regels opvolgen en als leidraad nemen zal het huwelijk succesvol en bloeiend zijn en het gezin zou erg gelovig, zedelijk en veilig /zeker zijn. Het volgende is het meest belangrijke: 1. Keuze gebaseerd op religie wat hier wordt bedoeld met religie is het betrouwbaar begrijpen van de islam, de praktische toepassing van alle regels en manieren en volledige verbintenis aan de methoden en principes van de Shariah. Als beiden, de man en de vrouw die willen trouwen, tot zo’n maatstaaf van begrip komen, het kunnen toepassen en verband kunnen leggen dan beschrijven we hen als religieus en welgemanierd. Dat is waarom de profeet (saws) degenen die willen trouwen begeleidt om te zoeken naar een religieuze jongen/meisje. Al-Boechaarie, Moeslim, Abu Dawoed, An-Nasa’i en Ibn Majah hebben overgeleverd dat Abu Hoeraira heeft gezegd: [hadith][nl]“Het is vanzelfsprekend dat er voor vrouwen wordt gezocht om vier redenen: haar rijkdom, haar edele afkomst, haar schoonheid en haar religie. Aldus, probeer degene die religieus is te pakken te krijgen en strijd om haar te krijgen.”[/nl][/hadith] In overeenstemming hiermee begeleidde de profeet (saws) de familie van het meisje om te zoeken voor de religieuze en welgemanierde echtgenoot. At-Tirmidie heeft overgeleverd dat Abu-Hatim Al-Mazni zei:[hadith][nl]“Als je werd benaderd door degene waarvan zijn religie en manieren jou tevreden stellen, laat hem dan met (je dochter )trouwen. In het geval je dit niet doet, zal er onenigheid op aarde zijn en grote corruptie.”[/nl][/hadith] Is er een grotere veronachtzaamheid van onze religie dan door manieren aan iemand op te dringen of een gelovig meisje in handen te laten vallen van een liberale echtgenoot of een ongelovige man die geen respect draagt voor eer en jaloezie? Kortom niet kiest voor het praktiseren van zijn religie, de islam. En er is een grotere onrechtvaardigheid dan dat een rechtgeleide vrouw onder de huwelijkse autoriteit valt van een immorele, liberale man die haar dwingt de sluier af te doen en zich te begeven tussen de mannen en haar verplicht wijn te drinken en met mannen te dansen? Hoe vaak gebeurt het niet dat een meisje in haar ouderlijk kuisheid en reinheid gewend was, maar toen ze verhuisde naar een liberaal huis en een losbandige echtgenoot veranderde in een ongedwongen en zorgeloze/nonchalante vrouw die hoe dan ook geen waarde hecht aan de principes van zedelijk gedrag of de begrippen van kuisheid en eer? Geen twijfel dat de kinderen die in zo’n zondig huis opgroeien verdorvenheid en vrijheid zullen aanleren en zullen worden gevoed met omkoperij en verderfelijkheid . Dus is een keuze gebaseerd op religie en moraal de meest belangrijke factor om geluk te bereiken tussen de echtgenoten, een deugdzame islamitische opvoeding voor de kinderen en een goede stand en stabiliteit voor de familie/het gezin. Tussen de regels die door de islam zijn voorgeschreven voor het kiezen van een echtgeno(o)t(e) is het kiezen van je echtgeno(o)t(e) van een familie die bekend staat om hun rechtvaardigheid, zeden, edele afkomst en eer. Ibn Majah, Al-Hakim en al-Bayahaqi hebben overgeleverd dat Aisha(ra)zei:[hadith][nl]“Kies voor je sperma en trouw je gelijke en laat ze je dochters trouwen.”[/nl][/hadith] Deze hadith en vele anderen richt aandacht naar de noodzakelijkheid voor het kiezen van de edele afkomst, zodat de man morele/zedelijke, vrome en rechtschapen kinderen krijgt. In overeenstemming met Uthman Ibn Abi-Ala, Al-Thaqafi maande zijn zonen aan om hun vrouwen te selecteren en ziek opgevoede families te vermijden. Hij adviseerde hen door te zeggen: “O zonen, degene die wil trouwen is als iemand die zaait en het is volkomen vreemd edele nakomelingen te krijgen van de ziek opgevoede, dus selecteer jullie vrouwen zelfs als je een tijdje zou moeten wachten. Zo’n selectie, die de profeet (saws) ons heeft geadviseerd wordt als één van de grootste factoren genomen, en ook de educatieve theorieën in moderne tijden zeggen dit. Erfelijkheidsleer heeft bewezen dat het kind de zeden, het psychische en intellectuele karaktereigenschappen van de ouders erft. Dus wanneer de selectie van een echtgenoot gebaseerd is op edele afkomst, eer en rechtschapenheid groeien kinderen op met het dragen van dezelfde kwaliteiten. En wanneer een kind erfelijke rechtschapen kwaliteiten en deugdzame manieren combineert bereikt hij het toppunt van religie, zeden en vroomheid. 3. Exogamie Tussen de wijze islamitische instructies betreffende het selecteren van een echtgeno(o)t(e) wordt een vrouw van buiten de familie verkozen boven een verwante. Dit om intelligente kinderen te verkrijgen, hun veiligheid te verzekeren van erfelijke ziekten, de familie uit te breiden en sociale banden te versterken. Erfelijkheidsleer heeft bewezen dat endogamie (= trouwen binnen de familie) het nageslacht psychisch en mentaal zwak maakt. Tussen de verstandige islamitische instructies, betreffende het selecteren van een toekomstige vrouw, worden maagden verkozen boven vrouwen die eerder getrouwd zijn geweest. Dit is omdat de maagd wordt geacht te beschikken over intimiteit en vertrouwelijkheid met haar eerste echtgenoot, in tegenstelling tot de vrouw die al eerder is getrouwd geweest; aangezien zij niet diezelfde intimiteit en liefde zal vinden met haar tweede echtgenoot. Aisha (ra) maakte al deze betekenissen duidelijk toen ze tegen de profeet (saws) zei, volgens Al-Boechaarie: “O boodschapper van Allah (saws), als je in een dal zou zijn met twee bomen: de ene was van gegeten en van de ander was niet gegeten , van welke zou jij dan je kameel laten grazen?” Hij (saws) zei: “ Van degene waarvan niet was gegeten.” Ze zei: “ Dat ben ik” Ze bedoelde haar prioriteit aan te tonen boven zijn andere vrouwen, aangezien zij de enige maagdelijke vrouw was die hij (saws) trouwde. Trouwens, de selectie van een maagd is wenselijk, behalve als er een serieuze reden was om een ontmaagde vrouw te trouwen. Zoals in het geval van en weduwnaar of gescheiden man die op zoek is naar een vrouw om voor zijn huis te zorgen en zijn kinderen groot te brengen. Al-boechaarie en Moeslim vertellen de dialoog die plaats vond tussen de profeet (saws) en Jabir op hun terugreis van de expeditie van Dhat-al-Riqa toen de profeet (saws) tegen hem zei: 5. De voorkeur om een vruchtbare vrouw te trouwen Tussen de instructies van de islam voor het selecteren van een vrouw is het vruchtbaar zijn van de vrouw om het doel van trouwen te bereiken, dit is het hebben van kinderen, het beschermen van het menselijke ras en het wonen in het heelal. Een van de verdiensten van een vrouw is het baren van kinderen en dat is waarom de profeet (saws) de voorkeur gaf aan Khadidja (ra) boven zijn andere vrouwen. Hij gaf als reden aan dat zij hem kinderen gaf, terwijl de anderen dat niet deden. De profeet (saws) maande aan niet te trouwen met onvruchtbare vrouwen, hoe mooi ze ook zouden zijn. Abu Dawoed en An-nasai hebben overgeleverd dat Maqil Ibn Yasar zei dat een man naar de profeet (saws) kwam en tegen hem zei: Dit zijn de meest belangrijke principes van trouwen, omdat het de menselijke behoeften bevredigt en past bij de wensen van het leven, schrijft de kinderen aan hun ouders toe, bevrijdt de maatschappij van liberalisme en dodelijke ziekten, bereikt/volbrengt samenwerking tussen de echtgenoten en krijgt vurig het gevoel van ouderschap. Trouwen in de islam is gebaseerd op sterke fundamenten en rechtmatige regels in verband met de selectie van een echtgeno(o)t(e). De meest belangrijke daarvan is religie, edele afkomst, bewustzijn van de rechten van de echtgeno(o)t(e). Het begin van het grootbrengen van kinderen in de islam valt terug op een ideaal huwelijk gebouwd op het selecteren van een rechtschapen vrouw / man. Door dit te doen wordt het moeslimgezin gevormd en een gelovige generatie en een rechtschapen nageslacht wordt grootgebracht. Oem Yahya


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya