Vrede stichten tussen de gelovigen

[font="tahoma"][b]

[/font][/b] [koran][ar]{ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }[/ar][nl]"De gelovigen zijn elkaars broeders. Maak dus verzoening tussen jullie broeders en vrees Allah zodat je genade zult ontvangen." (Soerat al-Hoedjoeraat; 49:10)[/nl][/koran] Hier in bovenstaande aya wordt de basis, het fundament gegeven voor het principe van vrede stichten tussen vechtende partijen van gelovigen. Alle moeslims zijn elkaars broeders\zusters. En ondanks hun meningsverschillen moeten zij het goed maken en samen komen zoals broers gewoonlijk doen. De profeet Mohammed (saws) legde de nadruk op dit punt door het verbod op een blijvende verwijdering van de relaties tussen moeslims. Hiermee worden dus niet de biologische en bloedbroederschap mee bedoeld, maar de broederschap van geloof en deze is in feite sterker dan bloedbanden. De superioriteit van broederschap van geloof is duidelijk in Allaahs verbod voor het bidden voor niet-moslims na hun dood. [koran][ar]{ مَاكَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِى قُرْبَى مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ }[/ar][nl]"Het is niet juist voor de profeet en degenen die geloven Allahs Vergeving te vragen voor de moeshrikoen (afgodendienaren, heidenen, enz.) zelfs al zijn ze familie, nadat het duidelijk is geworden dat zij de inwoners van het Vuur zijn (omdat zij stierven in ongeloof)." (Soerat at-Tauwbah; 9:113) [/nl][/koran] Op hetzelfde principe is het Profeets verbod gebaseerd van erven tussen moeslims en niet-moeslims: "Een moeslim mag niet erven van een kaafir (ongelovige) noch zal een kaafir van een moeslim erven." (Saheeh al-Boechaarie en Moeslim) Volgens de islaam eindigen familiebanden met niet-moeslims abrupt bij de dood van een van hen terwijl de banden tussen moeslims onaangeraakt/onveranderd doorgaan. Dit betekent niet dat een moeslim zijn of haar familiebanden met niet-moeslims mag verwaarlozen. Het bevel goed te zijn voor ouders en familie kunnen we in de Qoraan zelf vinden:[koran][ar]{ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً }[/ar][nl]"En Wij hebben de mens bevolen goed voor zijn ouders te zijn." (Soerat al-Ankaboet; 29:8) en: [/nl] [ar]{ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ } [/ar][nl]"....en wees plichtsgetrouw en gehoorzaam jegens jullie ouders en familie,de wezen en de armen...." (Soerat al-Baqarah; 2:83)[/nl] [/koran] Dit fundament werd verder uitgewerkt door de profeet (saws) in zijn uitspraken en handelingen. Bijvoorbeeld: Zelfs de gewoonte van het geven van iemands naam aan z'n geadopteerde zoon werd verboden door de impliciete ontkenning van diens familie. Het gevolg hiervan was dat Zaid, de bevrijde slaaf en geadopteerde zoon van de profeet (saws) die Zaid ibn Mohammed werd genoemd, weer bij zijn voormalige naam werd genoemd toen de aya: "Noem hen bij hun vaders naam, daar dit juister is bij Allah." werd geopenbaard. De prioriteit die er wordt gegeven aan de islamitische broederschap heeft geen invloed op de bloedbanden, zelfs niet op die met niet-moeslim verwanten. De profeet (saws) benadrukte de belangrijkheid van het ontwikkelen van de islamitische broederschap in duidelijke termen door te stellen dat het ook tot uitdrukking moet komen in de vorm van onderlinge hulp en zorg. Hij (saws) zei bijvoorbeeld: Dit betekent dat Allahs onophoudelijke steun afhankelijk is van iemands wil om zijn broeder of zuster in geloof te helpen. Het is dwaas te verwachten dat een moeslim speciale gunsten van Allah krijgt als hij zich niet bekommert om het welzijn van andere moeslims. "De profeet heeft ook gezegd:"De gelovige voor de gelovige zijn als een gebouw, ieder deel ondersteunt de ander." (Saheeh Moeslim) Het geloof van een moeslim wordt in twijfel getrokken als hij niet strijdt om zijn minder bedeelde broeder te helpen, zoals duidelijk in een andere hadieth staat: Het gevolg hiervan was dat de broederschap van moeslims niet alleen maar een theoretisch aspect van de islamitische ideologie was, maar duidelijk aanwezig was in de handelingen van de eerste moeslims toen zij de islaam naar alle hoeken van de wereld verspreidden. Waar de eerste Arabische moeslims ook heengingen, of het in Afrika, India of een ver afgelegen gebied in Azië was, zij verwelkomden met open armen al diegenen die de islaam binnentraden ongeacht kleur, ras of vroeger geloof. Zij trouwden onderling vrij met hun nieuwe broeders en zusters in een dergelijke mate dat er tot vandaag de dag mensen bekend zijn wiens voorouders Arabisch waren. In hun voorkomen echter hebben zij zich totaal vermengd met de plaatselijke bevolking. Er is in de islaam geen plaats voor onderscheid in rang of stand. De verrichting van de salaah (het gebed) schrijft een broederschap van gelovigen voor. Er bestaan geen speciale gereserveerde plaatsen en allen moeten schouder aan schouder in rechte rijen staan. Zelfs de keus voor een imaam (leider van het gebed) is niet gebaseerd op zijn status in de maatschappij. Het is in eerste instantie gebaseerd op zijn bekwaamheid in het onthouden van Qoraan. Daarom is het heel goed mogelijk dat zelfs een zes of zeven jaar oud kind imaam kan zijn; zoals het geval was met de jonge sahaabie (metgezel) Salamah. De profeet (saws) zei tegen zijn stam:"Als de tijd voor salaah aanbreekt moet een van jullie de adhaan (oproep tot het gebed) zeggen en degene die de meeste Qoraan kent moet jullie leiden (in gebed). Toen zij bij zichzelf zochten konden zij niemand vinden die meer Qoraan kende dan Salamah. Dus maakten zij hem hun imaam zelfs al was hij zes of zeven jaar oud op dat moment."( Al-Boechaarie, Aboe Dawoed en Nasa'i) De derde zuil van de islaam, de zakaah waarbij de rijken en de betrekkelijk rijken wordt opgedragen een deel van hun jaarlijkse spaargelden aan de armen te geven, spreekt de sociaal-economische verantwoordelijkheid van de broederschap aan. Ook al wordt liefdadigheid zeer sterk aangemoedigd toch is zakaah wettelijk ( vanuit de Shariah) ingesteld. De verantwoordelijkheid ligt bij de islamitische staat. De islamitische staat zamelt de zakaah in om zo de economische overleving van de armen zeker te stellen. In feite leggen alle economische wetten in de islaam de nadruk op de bescherming van de rechten van broederschap. Economische handelingen, die op welke manier dan ook misbruik maken van anderen of leden van de gemeenschap schaden, zijn ten strengste verboden. De profeet (saws) verbood duidelijk ieder bedrog in zakelijke transacties: Leningen zonder rente zijn de enige toegestane leningen. Leningen op basis van rente, nemen in algemene zin oneerlijk voordeel van anderen als die in een economisch zwakke positie verkeren. De vijfde zuil van de islaam, de hadj, bevat de essentie van de andere zuilen en benadrukt de broederschap van alle gelovigen in alle handelingen. De kleding van de mannen op hadj bestaat uit slechts twee doeken (de ihraam). Een doek wordt rond de taille gewikkeld en de andere wordt over de schouders gedragen. De eenvoud van deze kleding die door miljoenen moeslims van over de gehele aardbol wordt gedragen, duidt de wezenlijke eenheid en gelijkheid van de islamitische broederschap aan. De islaam veroordeelt klassendiscriminatie. De islaam tolereert klassendiscriminatie, zoals die in vele religies wordt gevonden, niet. Klassendiscriminatie zoals bijvoorbeeld in het hindoeïsme. Ondanks nieuwe antidiscriminatiewetten in India en het omdopen van de verworpen soedras tot 'harijans' (kinderen van god), worden zij nog steeds als paria's beschouwd door de andere kasten. Zelfs na het accepteren van het christendom, wat broederschap predikt, vermijden degenen van de hogere kasten hun christenbroeders van de soedras nog altijd. Alleen onder moeslims zijn deze verschillen echt opzij gezet. Dientengevolge begonnen vele soedras zich tot de islaam te bekeren. In de zomer van 1981 betuigde een heel dorp vrijwillig de islaam zonder enige islamitische propaganda. Hun bekering bracht veel angst en zorg bij de hoogste kaste hindoes die in India aan de macht waren. Vervolgens ondernamen zij vele pogingen om hen terug naar het hindoeïsme te dwingen. Het kwam zelfs zover dat er een poging werd gedaan hindoes te verbieden hun religie te veranderen. Dit verschijnsel heeft zich de gehele geschiedenis en over de gehele aarde voorgedaan. In de tijd van de profeet (saws) kwamen de meeste volgelingen uit de laagste klasse van de gemeenschap van Mekka. Toen de profeet (saws) de leiders van de regerende Qoeraish stam uitnodigde tot de islaam stelden sommige van hen de voorwaarde dat hij (saws) zich moest ontdoen van die volgelingen uit de laagste klasse van de bevolking voordat zij de islaam zouden accepteren. De snelle verspreiding van de islaam onder de zwarte Amerikanen, de meest vertrapten en onderdrukten van de Amerikaanse maatschappij, in de laatste decennia is ook een uiting van dit verschijnsel. Er moet hier echter bij opgemerkt worden dat het principe van broederschap in islaam in de praktijk getart wordt door de opkomst van het nationalisme onder moeslims. Ondanks het feit dat Allah en Zijn boodschapper (saws) duidelijk tegen iedere vorm van klassenvorming, nationalisme of racisme zijn, verscheen het nationalisme onder moeslims met het verval van de vroegere islamitische staat. In de eeuwen na de dood van de profeet (saws) folterde Arabisch, Perzisch en Turks nationalisme de moeslim-oemmah (gemeenschap) daar leiderschap door de eeuwen heen in andere handen overging. Deze vroegere vorm van nationalisme werd nog verergerd door de Europese kolonisatie die de moeslim-oemmah op had gedeeld in duizend en een kleine kunstmatige nationale eenheden. Ook al gaat de gemeenschappelijke band van de islaam door met de massa's in een broederschap te verbinden, hun individuele regeringen benutten iedere gelegenheid nationalistische gevoelens op te wekken en aan te wakkeren om de massa's geestelijk verdeeld te houden. Dit doen zij om hun eigen bewind dat in de meeste gevallen anti-islamitisch is, te kunnen handhaven. Laten wij er hard aan werken de islamitische broederschap weer overal te laten schijnen en ons ware moeslimbroeders - en zusters voor elkaar te laten zijn. Een eenheid te zijn is het ware doel van de moeslim-oemmah en de enige weg om de islaam te laten zegevieren. Moge Allaah ons allen leiden.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya