Khoesjoe in de salaah

Alle lof is voor Allah, Rabb al-alamien, Die in de Qoraan heeft gezegd; [koran][ar] ÍóÇÝöÙõæÇú Úóáóì ÇáÕøóáóæóÇÊö æÇáÕøóáÇóÉö ÇáúæõÓúØóì æóÞõæãõæÇú áöáøåö ÞóÇäöÊöíäó [/ar][nl]Waakt over de salaah en (in het bijzonder) over de middelste salaah. En staat voor Allah in gehoorzaamheid. (Soerah al-Baqarah:238)[/koran][/nl] En Allah heeft ook over de salaah gezegd: [koran][ar] æóÇÓúÊóÚöíäõæÇú ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÇáÕøóáÇóÉö æóÅöäøóåóÇ áóßóÈöíÑóÉñ ÅöáÇøó Úóáóì ÇáúÎóÇÔöÚöíä [/ar][nl]En vraagt om hulp door middel van geduld en de salaah. En zeker, dat is zwaar, behalve voor degenen die nederig zijn (degenen met khoesjoe).(Soerah al-Baqarah: 45) [/koran][/nl] Salaah is de grootste van de zuilen van de islaam. En khoesjoe in de salaah is vereist vanuit de sharia. Toen Iblies , de vijand van Allah (swt), zwoer dat hij de mensen zou misleiden en laten afdwalen van de islaam zei hij; [koran][ar] Ëõãøó áÂÊöíóäøóåõã ãøöä Èóíúäö ÃóíúÏöíåöãú æóãöäú ÎóáúÝöåöãú æóÚóäú ÃóíúãóÇäöåöãú æóÚóä ÔóãóÂÆöáöåöãú æóáÇó ÊóÌöÏõ ÃóßúËóÑóåõãú ÔóÇßöÑöíäó [/ar][nl]Dan zal ik tot hen komen, van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en u zult de meesten van hen niet als dankbaren aantreffen. (Soerah al-A' raf: 17) [/koran][/nl] Eén van de belangrijkste zaken waarmee hij de mensen laat afdwalen is de mensen weg te halen van de salaah op alle mogelijke manieren. Hij geeft hen tijdens de salaah influisteringen om hen zo af te laten dwalen van het plezier van deze aanbidding en hij laat hen zo de beloning verliezen. Khoesjoe is het eerste wat zal verdwijnen van de aarde. En we leven in de laatste tijd. Daarom zijn de woorden van hoedaifa (ra) zeer toepasselijk; "Het eerste wat jullie zullen verliezen van jullie religie is khoesjoe en het laatste wat jullie zullen verliezen van jullie dien (religie) is salaah. Er zal een man zijn die salaah doet en er is niets goeds in hem en al spoedig zal je de moskee binnen gaan en niemand met khoesjoe vinden." We kennen onze nafs (eigen-ik) goed. We weten hoe zwak we zijn en horen vaak genoeg het klagen over influisteringen tijdens de salaah van de mensen rondom ons. Het verlies van khoesjoe merken we overal. [koran][ar] ÞóÏú ÃóÝúáóÍó ÇáúãõÄúãöäõæäó * ÇáøóÐöíäó åõãú Ýöí ÕóáóÇÊöåöãú ÎóÇÔöÚõæäó [/ar][nl]Succesvol zijn de gelovigen, degenen die hun salaah khoesjoe’oen/ nederig doen (nederig zijn in hun salaah). (Soerah al Moe'minoen;I-2) [/koran][/nl] Dit betekent dat zij Allah vrezen en kalm en vol overgave salaah doen. Khoesjoe betekent; nederigheid, onderdanigheid, ontzag hebben voor en vol concentratie zijn. Het hart is zacht en heeft geen kapsones, is niet hoogmoedig. Het hart is rustig en voelt zich klein tegenover Allah (swt). Als het hart khoesjoe heeft, zal als gevolg hiervan het hele lichaam khoesjoe krijgen. Een persoon krijgt khoesjoe door angst voor Allah (swt) en het besef dat Allah (swt) hem altijd ziet. Khoesjoe betekent dat het hart voor Zijn Rabb staat in nederigheid en onderwerping. De plaats van khoesjoe is het hart en de resultaten worden gezien in het lichaam. De verschillende delen van het lichaam volgen het hart. Als het hart bedorven is door onachtzaamheid of influisteringen van shaitaan, zal de aanbidding van het lichaam ook bedorven worden. Het hart is als een koning en de ledematen zijn als legers die bevelen opvolgen. Als de koning is afgezet zijn zijn onderdanen verloren. En dit is wat er gebeurt als het hart niet correct ibadah (aanbidding)doet. Khoesjoe alleen te gebruiken om te laten zien aan anderen is fout. Hoedaifa (ra) heeft gezegd: " Pas op voor de khoesjoe van de huichelaars. " Hem werd gevraagd; " Wat is de khoesjoe van de huichelaars? " Hij zei: " wanneer het lichaam khoesjoe toont, maar er is geen khoesjoe in het hart." Foedayl ibn Ayaad zei: "We hadden er een afkeer van als een man meer khoesjoe liet zien dan hij in zijn hart had." Eén van hen zag een man khoesjoe tonen in zijn schouders en lichaam en zei: "0 zo en zo, khoesjoe is hier" - en wees op zijn borst; " Niet hier." En wees naar zijn schouders. (al-Madaarij 1/521) Ibn al-Qayyim zei in zijn uitleg over het verschil tussen de khoesjoe van waar geloof en de khoesjoe van huichelarij: "De khoesjoe van waar geloof is wanneer het hart bewust is van en nederig is voor de Grootsheid en Verhevenheid van Allah (swt). Het hart is gevuld met vrees, angst en schaamte zodat het hart totaal nederig is voor Allah (swt) en net alsof het gebroken is door angst, schaamte, liefde en de herkenning van de zegeningen van Allah (swt) en z' n eigen zonden. Zonder twijfel wordt de khoesjoe van het hart gevolgd door de khoesjoe van het lichaam. Wat betreft de khoesjoe van huichelarij; het is iets dat met veel show wordt getoond, maar er is geen khoesjoe in het hart." Een van de sahabah zei: " Ik zoek bescherming bij Allah tegen de khoesjoe van huichelarij." Zij zeiden tegen hem; " Wat is de khoesjoe van huichelarij?" Hij zei: " Wanneer het lichaam khoesjoe laat zien maar er is geen khoesjoe in het hart." De persoon die echt khoesjoe voelt tegenover Allah (swt) is een persoon die niet langer de vlammen van lichamelijke verlangens voelt. Zijn hart is puur en vervuld met het licht van de Grootsheid van Allah (swt). Zijn eigen wensen zijn gestorven door angst en vrees die zijn hart hebben gevuld zodat zijn lichamelijke vermogens zijn bedaard. Zijn hart heeft meer waardigheid en voelt zich veilig bij Allah (swt) in herinnering aan Hem en kalmte en rust dalen op hem neder van zijn Rabb. Aldus wordt hij nederig voor Allah (swt) en degenen moechbit (zich klein maakt, laag is) die nederig is, is degene die zeker is. Het hart dat nederig is voelt zich tevreden. Het is zoals land dat laag ligt (moechbit) waarop water blijft staan en er in stroomt. Zo is het hart dat moechbit is tevreden. Hierdoor werpt een persoon zich neder voor zijn Rabb vanuit nederigheid en respect en diegene zal zijn hoofd nooit optillen/opheffen totdat hij Hem (swt) ontmoet. Dit is de khoesjoe van waar geloof. Het arrogante hart echter is het hart dat tevreden is met arrogantie en verheft zichzelf als een verhoogd stuk waarop het water nooit blijft liggen. En bij overdrijven en de khoesjoe van de huichelaar zien we het gedrag van een persoon die probeert een grote show van zijn khoesjoe te maken maar diep van binnen bevinden zich nog altijd lage verlangens. Van de buitenkant lijkt het of hij khoesjoe heeft maar de slang uit de vallei en de leeuw uit het oerwoud verblijven binnenin hem en zoeken een prooi. Zoals Omar ibn Khattab (ra) tegen een man zei die met gebogen nek (hoofd) liep; " khoesjoe zit niet daar, maar hier", en hij wees op zijn borst." Allah [swt] vermeldde al-khaasjioena wa' l khaasji'aat (de mannen en vrouwen die khoesjoe hebben) en beschreef deze kwaliteit als een van de kwaliteiten van degenen die uitverkoren zijn. [koran][ar] ÃóÚóÏøó Çááøóåõ áóåõã ãøóÛúÝöÑóÉð æóÃóÌúÑðÇ ÚóÙöíãÇð [/ar][nl]Allah heeft voor hen vergeving en een grote beloning voorbereid. (Soerah al-Ahzab; 35) [/koran][/nl] Eén van de baten van khoesjoe is dat het het gebed makkelijker maakt. [koran][ar] æóÇÓúÊóÚöíäõæÇú ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÇáÕøóáÇóÉö æóÅöäøóåóÇ áóßóÈöíÑóÉñ ÅöáÇøó Úóáóì ÇáúÎóÇÔöÚöíä [/ar][nl]En zoekt hulp in geduld en salaah en het is buitengewoon zwaar en hard behalve voor al-khaasji'oen. (Soerah al-Baqarah: 45) [/koran][/nl] De betekenis is dat de last van salaah zeker zwaar is behalve voor degenen die khoesjoe hebben (taf sier ibn kathier). Khoesjoe is heel belangrijk, maar het is iets wat snel verloren raakt en wat nu zeldzaam wordt gevonden. Zeker in onze tijd, dat van de laatste tijden is. [hadith][nl] Het eerste wat weggenomen wordt van deze oemmah zal al-khoesjoe zijn totdat jullie niemand zullen vinden met khoesjoe. (at- Tabarani; hasan)[/nl][/hadith] [b]Al-khoesjoe is verplicht[/b] Ibn Taymiyah (rahimahoellah) heeft gezegd; [koran][ar] æóÇÓúÊóÚöíäõæÇú ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÇáÕøóáÇóÉö æóÅöäøóåóÇ áóßóÈöíÑóÉñ ÅöáÇøó Úóáóì ÇáúÎóÇÔöÚöíä [/ar][nl]En zoek hulp in geduld en as-salaah, en het is buitengewoon zwaar en hard behalve voor al-chasji'oen... (Soerah al-Baqarah: 45) [/koran][/nl] Dit houdt een veroordeling en afkeuring in van degenen die niet khasji'oen zijn. Een veroordeling en afkeuring is alleen daar waar iets wat verplicht is niet wordt gedaan of wanneer iets wat verboden is wordt gedaan. Als degenen die geen khoesjoe hebben afgekeurd en veroordeeld worden betekent dat khoesjoe waadjib (verplicht) is. Ook andere ayaat geven hiervoor het bewijs; [koran][ar] ÞóÏú ÃóÝúáóÍó ÇáúãõÄúãöäõæäó * ÇáøóÐöíäó åõãú Ýöí ÕóáóÇÊöåöãú ÎóÇÔöÚõæäó [/ar][nl]Succesvol zijn de gelovigen, degenen die hun salaah verrichten met khoesjoe. (Soerah al-moe' minoen;I-2) [/koran][/nl] [koran][ar] ÃæáóÆößó åõãõ ÇáúæóÇÑöËõæäó * ÇáøóÐöíäó íóÑöËõæäó ÇáúÝöÑúÏóæúÓó åõãú ÝöíåóÇ ÎóÇáöÏõæäó [/ar][nl]Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn. Degenen die al-Firdaus zullen erven, zij zijn daarin eeuwig levenden." (Soerah al-Moe' minoen; I 0-11) [/koran][/nl] [hadith][nl] Al wie woedoe doet en het gebed doet, vervolgens twee rakaah bidt en aan niets anders denkt, zullen al zijn voorgaande zonden worden vergeven. (al-Boekhaari)[/hadith][/nl] [b]We kunnen de khoesjoe versterken[/b] Als we kijken naar de dingen die ons helpen khoesjoe in de salaah te hebben kunnen we die in twee groepen opdelen; 1 )Dingen die je helpen en de khoesjoe versterken en. 2)Het beschermen tegen dingen die de khoesjoe verzwakken en laten afnemen. Sheikh ibn Taymiyah legde dit uit; "Twee dingen helpen ons om al-khoesjoe te ontwikkelen; een sterke wens te doen wat verplicht is en het verzwakken van afleidingen." Ten eerste dus de sterke wens te doen wat verplicht is. Dit betekent dat een persoon hard strijdt om zich te concentreren op wat hij zegt en doet. Die persoon denkt na over de betekenissen van de Qoraan recitatie, dhikr en doea' s en houdt altijd in gedachten dat hij tot Allah (swt) spreekt alsof hij Hem ziet want als hij in salaah staat spreekt hij tot zijn Rabb. Ihsaan betekent dat je Allah (swt)aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet kan zien weet dan dat Hij jou altijd kan zien. Hoe meer de slaaf de zoetheid van de salaah smaakt hoe meer hij er zich toe voelt aangetrokken het te doen en dit is een teken van sterkte van imaan. Ten tweede, zwakte van afleidingen. Dit betekent te strijden om alle afleidingen die je aan iets anders dan aan de salaah zelf laten denken, weg te duwen en jezelf te beschermen tegen gedachten die je geest met iets anders dan de salaah bezig laten zijn. Dit verschilt van persoon tot persoon omdat de mate van waswas (influisteringen) afhankelijk is van de mate van iemands twijfels en wensen/verlangens en in hoeverre het hart zich concentreert op en afhankelijk is van wat hij liefheeft en zijn pogingen om te vermijden waar hij niet van houdt. [b]Hoe kunnen we de khoesjoe versterken?[/b] Enkele wegen; 1) Aanwezigheid van het hart. Het hart leeg maken van alles behalve voor de salaah. Het hart prefereert de salaah boven alle andere zaken. Zoals de profeet (saw) zei: [hadith][nl] …en mijn genoegen is gemaakt in de salaat. (Ahmed) [/hadith][/nl] Hoe helpen we het hart: Door alles te vermijden wat het hart kan afleiden van de salaah. - Soetrah nemen en er dichtbij salaah doen. Een soetrah beperkt je gezichtsveld, beschermt je tegen shaitaan en hierdoor kunnen mensen niet voor je langs lopen, dat afleidt en de beloning voor salaah laat verminderen. [hadith][nl] Als iemand van jullie bidt, laat hem richting een soetrah bidden en laat hem er dichtbij staan. (Aboe Dawoed)[/hadith][/nl] In een andere hadieth; [hadith][nl] Als iemand van jullie bidt richting een soetrah laat hem er dichtbij gaan zodat shaitaan zijn salaah niet kan onderbreken. " (Aboe Dawoed)[/nl][/hadith] De Soennah is dichtbij de soetrah te bidden een ruimte te laten zo groot als voor een schaap. En niemand te laten passeren tussen de persoon en de soetrah. - Rustig salaah doen. De profeet (saw) bewoog rustig gedurende de salaah, zodat ieder bot weer tot rust kwam op zijn plaats. [hadith][nl] Niemand van jullie heeft correct salaah gedaan totdat hij dit doet. (Aboe Dawoed)[/nl][/hadith] Overgeleverd door Abdoellah al-Ash' ari dat de profeet (saw) zei: [hadith][nl]Degene die niet correct roekoe doet en pikt in soedjoed is als een stervende man die alleen een of twee dadels eet; het doet hem totaal geen goed. (at- Tabaraani, hadieth hassan) [/hadith][/nl] Degene die niet rustig zijn salaah doet kan geen khoesjoe hebben omdat haast een afscherming is tegen khoesjoe en het pikken als een kraai is een afscherming tegen beloning. - Kijken naar de plaats van soedjoed. [hadith][nl]Overgeleverd door Aisha (ra) dat de boodschapper van Allah zijn gebed deed met zijn hoofd voorovergebogen en zijn blik naar beneden gericht, naar de grond kijkend." (al-Haakim sahieh) [/nl][/hadith] Ook met de tashahoed is het van de Soennah te kijken naar de vinger die naar de qiblah wijst en de vinger beweegt de gehele tashahoed. [hadith][nl] Het is krachtiger tegen de shaitaan dan ijzer. (Ahmed, sahieh)[/nl][/hadith] Het herinnert de slaaf aan de eenheid van Allah [swt] en oprecht te zijn in zijn ibadah voor Allah (swt) alleen en dit is wat shaitaan het meeste haat. De metgezellen herinnerden elkaar eraan deze Soennah te volgen. - Denken aan de dood. [hadith][nl] Herinner de dood in jullie salaah, want de man die zich de dood herinnert zal zich binden correct salaah te doen en bidt het gebed van een man die denkt dat hij geen ander gebed zal bidden. (silsilat al-Sahiehah door Sheikh Al- albanie) [/hadith][/nl] - Denken aan al-Akh ira (Het hiernamaals). Aan de straffen en beloningen. Denken aan Yom-al-Qiyamah (de Dag der Opstanding). De dag dat ieder zal worden opgewekt en zijn boek in zijn hand zal krijgen. Denk aan de straffen die we zullen krijgen voor onze zonden. Denk aan Yom alachira als iedereen zal worden verzameld. De zon die zal branden, alle mensen zullen worden verzameld, blootsvoets, naakt en onbesneden. [hadith][nl]Op de Dag der Afrekening zal de zon zo dicht bij de mensen zijn alsofhet slechts een ' miel' van hen verwijderd was. Salaim bin Amar zei: “ Bij Allah ik weet niet wat 'miel' betekent; een mijl of een stokje.” De mensen zullen transpireren al naar de kwaliteit van hun daden. De transpiratie van sommigen zal tot hun enkels komen, van anderen tot hun knieën, van sommigen tot hun middel en sommigen zullen worden beteugeld door hun transpiratie. De profeet [saw] wees naar zijn mond ter illustratie. (Moeslim) [/hadith][/nl] - Herinneren dat Allah (swt) ons ziet en wat men in zijn hart draagt. Herinneren dat op de Dag der Opstanding alles tevoorschijn zal komen. Ook wat men innerlijk draagt en verborgen is geweest voor de mensen. 2) Denken over de ayaat en adhkaar die je reciteert gedurende de salaah en er naar handelen. En lange qoenoet maken. Lang staan tussen de handen van Allah(swt). Veel Qoraan reciteren. De Qoraan is geopenbaard om te worden overpeinsd. [koran][ar] ßöÊóÇÈñ ÃóäÒóáúäóÇåõ Åöáóíúßó ãõÈóÇÑóßñ áøöíóÏøóÈøóÑõæÇ ÂíóÇÊöåö æóáöíóÊóÐóßøóÑó ÃõæúáõæÇ ÇáúÃóáúÈóÇÈö [/ar][nl]Een Boek welke Wij hebben nedergezonden naar jou, vol van zegeningen dat zij over zijn ayaat diep zullen nadenken en dat mensen met verstand zullen herinneren. (Soerah Saad; 29)[/nl][/koran] Niemand kan over de ayaat nadenken zonder kennis erover. Men moet dus enige kennis hebben over de betekenis van wat men reciteert zodat je kunt nadenken en tot tranen toe bewogen kan worden. Een andere manier, naast kennis opdoen, is het herhalen van ayaat omdat men zo de betekenis beter op je in kan laten werken. De profeet (saw) deed dit; Er is overgeleverd dat hij (saw) op een nacht een aya tot s 'morgens herhaalde. Deze aya was; [koran][ar] Åöä ÊõÚóÐøöÈúåõãú ÝóÅöäøóåõãú ÚöÈóÇÏõßó æóÅöä ÊóÛúÝöÑú áóåõãú ÝóÅöäøóßó ÃóäÊó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ [/ar][/nl]Als U hen straft, zij zijn Uw dienaren en als U hen vergeeft, alleen U bent de Al-Machtige, de Alwijze. (Soerah al-Maaidah; 118)[/nl][/koran] Nog een andere weg is het uit het hoofd leren van Qoraan en doe’a zodat men veel kan reciteren in salaah. De volgende hadieth toont hoeveel khoesjoe de profeet (saw) had en ook hoe belangrijk het is na te denken over de betekenis van de ayaat: [hadith][nl]Overgeleverd door ' Aata die zei; " Oebayd ibn Oemayr en ik kwamen bij Aicha(ra) en ibn Oemayr zei; ' Vertel ons wat jou het meest verbaasde over de boodschapper van Allah.' Zij huilde en zei: ' Hij stond een nacht op en zei; " Laat mij, 0 Aicha ibadah doen aan mijn Rabb." Ik zei; Bij Allah, ik wil graag dichtbij je zijn en ik houd van wat jou gelukkig maakt." Hij stond op en reinigde zichzelf en deed salaah. Hij bleef huilen totdat zijn kleding nat was geworden en totdat de vloer nat was. Bilaal kwam om hem te zeggen dat het tijd was voor het gebed en toen hij hem zag huilen zei hij; ' 0 boodschapper van Allah, jij huilt terwijl Allah jou je zonden in het verleden en in de toekomst heeft vergeven?' Hij (saw) zei; ' Moet ik dan niet een dankbare slaaf zijn? Vandaag zijn sommige ayaat aan mij geopenbaard; wee voor degene die ze reciteert en niet erover nadenkt; "Zeker! In de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker tekenen voor bezitters van begrip."(Soerah ali-Irnran; 190) (Ibn Hbbaan, sahieh) [/hadith][/nl] 3) al-Yaqien. Bewust zijn van en zonder twijfel weten dat je Allah zal ontmoeten. Deze kennis staat stabiel in het hart en is onwankelbaar. [koran][ar] æóÇÓúÊóÚöíäõæÇú ÈöÇáÕøóÈúÑö æóÇáÕøóáÇóÉö æóÅöäøóåóÇ áóßóÈöíÑóÉñ ÅöáÇøó Úóáóì ÇáúÎóÇÔöÚöíä [/ar][nl]En vraagt (Allah) om hulp door middel van gebed en de salaat. En voorwaar dat is zwaar behalve voor de nederigen. (Soerah al-Baqarah;45)[/koran][/nl] [koran][ar] íóæúãó ÊõÈúáóì ÇáÓøóÑóÇÆöÑõ [/ar][nl]Op de dag wanneer alle geheimen openbaar zullen worden gemaakt."(Soerah at-Tariq;9) [/koran][/nl] 4) Salaah doen alsof het je laatste salaah is. De profeet (saw) adviseerde Aboe Ayyoeb (ra): [hadith][nl]Wanneer je staat voor salaah, bidt een afscheids salaah. " (Ahmed)[/hadith][/nl] Dit betekent doe salaah zoals degene die denkt dat hij hierna geen andere salaah meer zal doen. Iedere persoon die bidt weet dat hij eens zal sterven, en ooit zal je gebed de laatste zijn, heb dus choesjoe in het gebed wat je nu doet want niemand weet of het je laatste gebed zal zijn. [b]Weghalen/beschermen tegen alle afleidingen.[/b] . Stof met decoraties die afleiden weghalen. . Geen salaah doen als er eten is opgediend en men wil eten. . Niet bidden als je naar het toilet moet. . Niet bidden achter iemand die praat of slaapt. . Niet bidden als men slaperig is. . Niet onnodig bewegen en rondkijken. . Niet de blik opheffen naar de hemel. [b]Conclusie[/b] Khoesjoe is een serieus, belangrijk onderwerp en zonder de hulp van Allah kunnen we het niet bereiken. Als de khoesjoe ons wordt onthouden is dit een tekort. De profeet (saw) zei in zijn doe’a; [hadith][nl] 0 Allah, ik zoek bescherming bij U tegen een hart dat geen khoesjoe heeft... (at- Tirmidhi, sahieh) [/hadith][/nl] Degenen met khoesjoe hebben verschillende niveaus. Khoesjoe is een daad van het hart en kan toe- en afnemen. Sommigen mensen hebben khoesjoe zo groot als de wolken aan de hemel en anderen zullen hun gebed beëindigen zonder er iets van te hebben begrepen. De mensen zijn o.a. onder te verdelen in vijf niveaus voor wat betreft hun gebed; I )Degene die zichzelf schaadt en onachtzaam is. Hij doet niet op de juiste wijze woedoe, bidt niet correct of op de juiste tijd en verzekert zich er niet van dat hij alle belangrijke onderdelen van de salaah doet. 2)Degene die de uiterlijke zaken van salaah doet. Hij bidt op tijd en doet woedoe maar verliest de strijd tegen zijn nafs en wordt overladen met influisteringen. 3)Degene die de uiterlijke zaken doet, op tijd bidt en woedoe doet. Hij strijdt tegen zichzelf en tegen waswas (influisteringen) maar hij wordt geheel in beslag genomen door zijh strijd tegen zijn vijand dat die niet van zijn salaah steelt. Hij is bezig met salaah en djihaad an-nafs op hetzelfde moment. 4)Degene die als hij staat voor salaah alle noodzakelijkheden van de salaah doet en zijn hart is volledig geconcentreerd en alert om niets achterwege te laten en hij let goed op zijn gebed om het oprecht en correct te doen. Zijn hart is verdiept in zijn gebed en aanbidding voor Zijn Rabb. 5)Degene die al het voorgaande doet maar hij neemt zijn hart en plaatst het voor Zijn Rabb, hij kijkt met zijn hart naar zijn Rabb en concentreert zich op Hem, het hart is gevuld met liefde en aanbidding alsof hij Hem werkelijk ziet. De influisteringen en al die afleidende gedachten verdwijnen en de barrieres tussen hem en zijn Rabb worden opgeheven. Het verschil tussen het gebed van deze persoon en ieder ander is groter dan de afstand tussen de hemel en de aarde. Als hij bidt is hij tevreden en volledig in beslag genomen door de aanbidding aan zijn Rabb. De eerste is strafbaar, de tweede wordt het aangerekend, de derde strijdt en wordt niet als zondig beschouwd, de vierde wordt beloond en de vijfde wordt nader tot zijn Rabb gebracht omdat hij een van degene is wiens gebed een bron van genoegen is. Degene die het genoegen in het gebed in dit leven vindt zal zijn genoegen vinden om in het Hiernamaals dicht bij Allah (swt) te zijn en zal ook in deze wereld zijn genoegen in Allah (swt) vinden. Al wie zijn genoegen in Allah vindt zal met alles tevreden zijn. En degene die het genoegen niet bij Allah (swt) vindt zal vernietigd worden door zijn gevoelens van verdriet en spijt voor wereldse zaken. We vragen Allah ons bij degenen te laten zijn die khoesjoe hebben en moge Allah ons berouw accepteren. Bron: 'khoesjoe fie salaah' van Sheikh al-Munajjid


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya