Aboe Bakr, de eerste chaliefa

Aboe Bakr (ra) was de eerste man die de islaam van de profeet Mohammed (saws) accepteerde. Eerst moest Aboe Bakrs bekering tot de islaam geheim gehouden worden voor de mensen met uitzondering van een paar die erover wisten. Maar er leefde een dringende behoefte in Aboe Bakr om de Woorden van Allah te verspreiden. Aboe Bakr ging keer op keer naar de profeet (saws) om te vragen of hij de islaam kon verkondigen. Pas na een tijdje werd hem toestemming gegeven, dit nadat de profeet (saws)een Openbaring van Allah had ontvangen. Aldus stond Aboe Bakr (ra) op een keer bij de Ka'bah om de leiders en nobelen van de Qoeraish uit te nodigen tot de islaam; tot het geloven in één Rabb. De profeet (saws) was daar ook en luisterde naar zijn toespraak. Aboe Bakrs woorden hadden echter niet het gewenste effect op de Qoeraish en toen Aboe Bakr opstond om te praten werd hij aangevallen door de Qoeraish. Er vond een ruzie en gevecht plaats tussen de moeslims en de Qoeraish. Aboe Bakr raakte hierbij ernstig gewond. Hij werd naar zijn huis gedragen en raakte iedere keer buiten bewustzijn. Telkens wanneer hij bijkwam was zijn enige vraag: "Hoe is met de boodschapper van Allah?" Er werd hem een beker melk aangeboden door zijn moeder maar hij antwoordde: "Bij Allah, ik kan niets eten noch iets drinken totdat ik Allahs boodschapper heb gezien." Toen Aboe Bakr de profeet (saws) zag zei hij: "0 Allahs boodschapper, jij bent mij dierbaarder dan mijn eigen moeder en vader en niets gebeurde met mij behalve wat dat goddeloos persoon met mijn gezicht deed." De profeet (saws) bad voor zijn welzijn en Aboe Bakr zei: "Dit is mijn moeder die toegewijd is aan haar zoon. Jij bent gezegend. Roep haar op tot de islaam. Allah (swt)is Genadevol tegen haar geweest, misschien zal Hij haar redden van het Vuur als jij haar tot de islaam uitnodigt en zij deze accepteert. Aldus nodigde de profeet (saws) haar uit tot het geloven in de Enige Allah. Nauwelijks waren er enkele minuten verstreken, nadat de profeet (saws) tegen haar had gesproken, toen de moeder van Aboe Bakr de shahaadah (geloofsgetuigen is) aflegde: Ashadoe anna la ilaha il-Allah, wa ashadoe anna Mohammadan abdoehoe wa rasoeloeh. Aboe Bakr bleef, nadat hij moeslim was geworden, een hechte vriend en metgezel van de profeet (saws).Er zijn overleveringen die getuigen van de hechte band tussen de profeet (saws)en Aboe Bakr (ra). [hadith] [nl] Overgeleverd door Ayoebie (ra): Degene van de mensen in wiens gezelschap ik mij het veiligst voel is Aboe Bakr. Als ik ala 'galiel' een ander dan Allah moest maken zou ik Aboe Bakr als 'galiel' nemen. Maar de broederschap en het houden van van de islaam is er tussen ons. Geen deur in de moskee zal geopend blijven behalve die van Aboe Bakr. "(al-Boechaarie) [/nl][/hadith] Overgeleverd door Djoebair ibn Moe 'tim: "Een vrouw kwam naar de profeet die haar beval naar hem weer terug te keren. Zij zei: 'Wat als ik was gekomen en jou niet had gevonden? 'Alsof zij wilde zeggen 'als je dood zou zijn?' Als je mij niet zou vinden, ga naar Aboe Bakr (al-Boechaarie) Overgeleverd door Aboe ad-Darda (ra): "Terwijl ik bij de profeet (saws)zat kwam Aboe Bakr en tilde één hoek van zijn kledingstuk op dat zijn knie onbedekt liet. De profeet (saws) zei: 'Jouw metgezel heeft ruzie gehad. ' Aboe Bakr groette de profeet (saws) en zei: '0 boodschapper van Allah! Er was iets tussen mij en de zoon van al-Chattab. Ik praatte hard tegen hem en betreurde het daarna en vroeg hem mij te vergeven, maar hij weigerde. Dit is waarom ik naar jou ben toegekomen. ' De profeet (saws) zei drie keer: "0 Aboe Bakr! Moge Allah jou vergeven. "Ondertussen betreurde Omar (zijn weigering van Aboe Bakr zijn excuus) en ging naar Aboe Bakrs huis en vroeg of Aboe Bakr daar was. Zij antwoordden: 'Nee.' Dus ging hij naar de profeet (saws)en groette hem, maar tekenen van ongenoegen verschenen op het gezicht van de profeet(saws), totdat Aboe Bakr medelijden kreeg. Dus knielde hij" (Aboe Bakr) en zei twee keer: '0 boodschapper van Allah! Bij Allah, ik was onrechtvaardiger tegen hem (dan hij tegen mij). De profeet (saws) zei: "Allah stuurde mij (als een profeet) naar jullie (mensen) maar jullie zeiden (tegen mij): "Jij vertelt een leugen ", terwijl Aboe Bakr zei: 'Hij heeft de waarheid gesproken en troostte mij met zichzelf en zijn geld. " Hij zei toen twee keer: "Willen jullie dan niet stoppen om mijn metgezel te schaden? " Daarna schaadde niemand Aboe Bakr meer. (al-Boechaarie) Aboe Bakr (ra) was een erg gevoelige man die vaak overvallen werd door emoties. Wanneer hij de ayaat van de Qoraan las huilde hij zodat niemand zijn recitatie nog kon verstaan. Aboe Bakr (ra) was rijk, vrijgevig, zachtaardig en sterk in zijn geloof. Vanaf de dag dat hij moeslim werd wijdde hij zijn hele leven toe aan de islaam. Hij deed alleen wat de profeet (saws) wilde dat hij deed. Aboe Bakr (ra) week nooit van de profeets (saws) zijde. De profeet(saws) was altijd met Aboe Bakr. Hij steunde hem(saws), hielp hem(saws) en geloofde altijd in hem(saws). Aboe Bakr vocht met de profeet (saws) in belangrijke oorlogen zoals de slag bij Badr, Oehoed enz. In het negende jaar van de Hidjra stuurde de profeet(saws) Aboe Bakr (ra) om de Hadj(bedevaart) met de moeslims te verrichten en het jaar daarna verrichtte de profeet (saws) Hadjt al-Wada (afscheids Hadj). Hierna werd de profeet (saws) ziek en na korte tijd stierf hij(saws) . Toen het nieuws Aboe Bakr (ra) bereikte haastte hij zich te paard naar het huis van de profeet (saws) en tilde het kleed op van de profeet zijn gezicht, kuste hem tussen zijn ogen en huilde. Toen zei Aboe Bakr: "Ik offer mijn vader en moeder op voor jou. Allah zal jou zeker niet tweemaal laten sterven. Je hebt nu net de dood ondervonden die Allah voor jou had bepaald." Vervolgens ging Aboe Bakr (ra) naar buiten en zag Omar (ra) tegen de mensen spreken. Aboe Bakr (ra)zei: "Omar, ga zitten." Omar (ra) weigerde dit te doen. De mensen lieten Omar ibn al-Chattab en kwamen luisteren naar Aboe Bakr, die begon te spreken: "En nu, hij die Mohammed (saws) aanbad, Mohammed (saws) is dood. Maar hij die Allah aanbidt, Hij (swt) is de Eeuwige en Hij sterft nooit. [koran][ar] æóãóÇ ãõÍóãøóÏñ ÅöáÇøó ÑóÓõæáñ ÞóÏú ÎóáóÊú ãöä ÞóÈúáöåö ÇáÑøõÓõáõ ÃóÝóÅöä ãøóÇÊó Ãóæú ÞõÊöáó ÇäÞóáóÈúÊõãú Úóáóì ÃóÚúÞóÇÈößõãú æóãóä íóäÞóáöÈú Úóáóìó ÚóÞöÈóíúåö Ýóáóä íóÖõÑøó Çááøåó ÔóíúÆÇð æóÓóíóÌúÒöí Çááøåõ ÇáÔøóÇßöÑöíä [/ar] [/koran] [koran][nl] Mohammed is slechts een boodschapper en zeker zijn er vele boodschappers voor hem heengegaan. Als hij sterft of vermoord is, zullen jullie je dan omdraaien (als ongelovigen)? En hij die zich omdraait (afwendt) zal Allah totaal niet schaden. En Allah zal degenen belonen die dankbaar zijn.(aal-Imraan: 144) [/nl][/koran] Ibn Abbaas zei: "Bij Allah, het klonk alsof de mensen nog nooit zo’n Koranvers hadden gehoord totdat Aboe Bakr het reciteerde als een herinnering. De mensen begonnen het te reciteren totdat er niemand meer was die het niet reciteerde." Na de dood van de profeet (saws) ontstond er een discussie over het leiderschap. Aboe Bakr zei: "0 mensen, wij zijn van de moehadjirien de eerste mensen die de islaam accepteerden en wij genieten de hoogste achting." Nadat hij enige goede kwaliteiten van de moehadjïrien had opgesomd zei Aboe Bakr: "Wij zijn de moehadjirien en jullie zijn de Ansaar, onze broeders in geloof en onze partners in het verdelen van de oorlogsbuit, onze helpers tegen de vijand, wat voor goeds jullie hebben genoemd van julliezelf, daartoe hebben jullie alle recht. Jullie zijn voorzeker het meest waardig alle lof van alle mensen van deze aarde te ontvangen. Van ons komen de leiders en van jullie komen de gezanten af." Aboe Bakr (ra) nam hierna Omar ibn al-Chattab bij één hand en Aboe Oebaidah ibn al-Djarrah bij de andere en zei: "Zullen jullie tevreden zijn met één van deze mannen?" Hierop volgde opnieuw een discussie tussen de Ansaar en de Qoeraish. Aboe Bakr (ra)zei: "Dit is Omar en dit is Aboe Oebaidah, maak kenbaar wie jullie als leider prefereren." Hierop zei Omar (ra): "Nee, bij Allah, we zullen dit bevel niet van jou nemen, want jij bent voorzeker de beste van de moehadjirien en de tweede persoon die in de grot was (met de profeet(saws). Jij was de opvolger van de profeet (saws) in het leiden van de gebeden en het gebed is het beste van het geloof van de moeslims. Geef ons daarom je hand zodat we onze trouw aan jou kunnen getuigen." Allereerst beloofden Omar en Aboe Oebaidah hun trouwen daarna volgde iedereen van de moehadjirien en de Ansaar. Toen de moeslims het lichaam van de profeet(saws) hadden begraven stond Aboe Bakr op en loofde Allah (swt) Toen hield hij zijn eerste toespraak als leider aan de mensen. Hij zei: "0 mensen! Aan mij is het gezag gegeven over jullie. Ik behoor niet tot de beste van jullie, dus als ik goed doe gehoorzaam mij, maar als ik slecht doe, zet mij dan op het rechte pad. De waarheid is een schat en oneerlijkheid is bedriegen en de zwaksten onder jullie zijn voor mij de sterksten totdat ik aan hen heb gegeven wat rechtvaardig is, insha Allah. Laat geen van jullie de strijd voor Allahs Zaak opgeven want er is geen volk geweest die het strijden voor Allahs Zaak opgaf, maar hiervoor gestraft werd. Gehoorzaam mij in datgene waarin ik Allah en Zijn boodschapper volg, maar als ik Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam ben dan heb ik geen recht op jullie gehoorzaamheid. Laten wij doea doen en moge Allahs Genade op jullie zijn." Het eerste probleem waar Aboe Bakr (saws) mee te maken kreeg als leider was de oppositie van vele metgezellen van de profeet(saws) tegen het sturen van het leger van Oesama ibn Zaid (ra) om te vechten. Er was veel oppositie, ook van Omar ibn al-Chattab (ra), tegen zijn beslissing om de jongen van 19 jaar als leider van zo'n leger te maken. Omar werd gekozen als hun woordvoerder en ging naar Aboe Bakr om te vragen het leger te laten stoppen en Oesama (ra) van zijn post weg te halen. Aboe Bakr (ra) dacht ondertussen na over de oppositie tegen Oesama ibn Zaid (ra) en hij herinnerde de woorden van de profeet(saws) die zei:[hadith][nl] Als je zijn gezag uitdaagt, daag je het gezag van zijn vader voor hem uit. Bij Allah, hij was geschapen voor leiderschap en bij Allah hij is één van de geliefste mensen voor mij na hem (na zijn vader). (Moeslim) [/nl][/hadith] Toen Aboe Bakr zich dit herinnerde kwam hij tot de conclusie het leger van Oesama te sturen zoals de profeet(saws)had bevolen. Toen Omar zag hoe vastberaden Aboe Bakr was in het sturen van het leger verzocht hij of Oesama vervangen kon worden door één van de helden van de islaam zoals Saad ibn Abie Waqqaas of Khalid ibn Walid. Maar Aboe Bakr bleef onvermurwbaar. Later speelde het leger van Oesama een belangrijke rol en hij was degene die vrees in de harten van vele stammen bracht die afstand hadden gedaan van hun islaam na de dood van de profeet(saws). Deze stammen weigerden de zakaah te betalen die de islaam hen had opgelegd en zij dachten dat de islaam, net als door de dood van de profeet (saws) voorbij zou zijn. Oesama's leger speelde een bepalende rol in het veranderen van de gedachten van de stammen die dachten dat de moeslims niet genoeg kracht hadden om zo'n leger te vormen. De wijsheid van Aboe Bakr (ra) was dus cruciaal in dit gevoelige stadium van de islamitische geschiedenis. Deze eerste chaliefa moest de mensen laten zien dat de islaam leefde en niet te stoppen was. En hij slaagde hier met zijn mede-moeslims goed in. Er werden echter tijdens gevechten vele metgezellen van de profeet (saws) gedood waaronder een aantal die de Qoraan uit hun hoofd kenden. Maar de islaam spreidde zich uit en het aantal moeslims groeide gestaag. Onder het bewind van Aboe Bakr werden Syrië en Irak veroverd onder de islamitsche vlag. Op een dag was Omar ibn al-Chatlab (ra) bezig enige ayaat van de Qoraan te reciteren. Nadat hij hiermee klaar was werd hij plotseling bevangen door een angstige gedachte. Hij realiseerde zich plotseling dat na de dood van de profeet (saws) heel veel metgezellen van de profeet (saws)die de Qoraan onthielden gedood waren tijdens oorlogen en zij waren mannen die de hele Qoraan uit hun hoofd kenden. En de gehele Qoraan was nog niet tot één geheel samen gebonden. Omar ging direct naar het huis van Aboe Bakr (ra). Overgeleverd door Zaid bin Thabit (ra): Aboe Bakr as-Siddieq liet mij komen toen de mensen van Yamama vermoord waren. Ik ging naar hem en vond Omar ibn al-Chattab (ra) bij hem. Aboe Bakr (ra) zei toen tegen mij: "Omar is naar mij gekomen en zei: 'Er zijn zware slachtoffers gevallen onder de Qoerrah van de Qoraan (dit zijn degenen die de Qoraan uit hun hoofd kenden) op de dag van de oorlog van Yamama en ik ben bang dat er meer slachtoffers zullen vallen onder de Qoerrah bij andere oorlogen waarbij een groot deel van de Qoraan verloren kan gaan. Ik stel je (Aboe Bakr) daarom voor te bevelen dat de Qoraan wordt verzameld. Ik zei tegen Omar: 'Hoe kunje iets doen wat Allahs boodschapper niet heeft gedaan?' Omar zei: 'Bij Allah, het is een goed plan.' Omar bleef mij aanmoedigen dit voorstel aan te nemen totdat Allah mijn hart ervoor opende en ik mij het goede idee begon te realiseren dat Omar had verwezenlijkt. Vervolgens zei Aboe Bakr (tegen mij): 'Jij bent een wijze jonge man en we hebben geen enkele verdenking over jou en jij schreef de Openbaring voor Allahs boodschapper op. Dus moet jij zoeken naar (de versplinterde teksten van) de Qoraan en het verzamelen (in één boek). ' Bij Allah! Als zij mij hadden bevolen één van de bergen te verplaatsen was het niet zwaarder voor mij geweest dan het aan mij bevelen van het verzamelen van de Qoraan. Ik zei toen tegen hen: 'Hoe willen jullie iets doen dat Allahs booschapper niet heeft gedaan?' Aboe Bakr antwoordde: 'Bij Allah, het is een goed plan. ' Aboe Bakr bleef aandringen om dit idee te accepteren totdat Allah mijn hart opende waarvoor Hij ook de hart van Aboe Bakr en Omar had geopend. Dus begon ik te zoeken naar de Qoraan en verzamelde het van (wat geschreven was op) palmbladerenstengels, dunne witte stenen en ook van de mannen die het uit hun hoofd kenden totdat ik de laatste aya van Soerat-at Tauwbah bij Abie Khoezaima al-Ansari had gevonden en ik vond het bij niemand anders dan bij" hem. De aya is: [koran][ar] áóÞóÏú ÌóÇÁßõãú ÑóÓõæáñ ãøöäú ÃóäÝõÓößõãú ÚóÒöíÒñ Úóáóíúåö ãóÇ ÚóäöÊøõãú ÍóÑöíÕñ Úóáóíúßõã ÈöÇáúãõÄúãöäöíäó ÑóÄõæÝñ ÑøóÍöíãñ * ÝóÅöä ÊóæóáøóæúÇú ÝóÞõáú ÍóÓúÈöíó Çááøåõ áÇ ÅöáóÜåó ÅöáÇøó åõæó Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóåõæó ÑóÈøõ ÇáúÚóÑúÔö ÇáúÚóÙöíãö [/ar][/koran] [koran][nl] Voorzeker, er een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. * Als zij zich dan ….[at-Tauwbah: 128-129] [/nl][/koran] Vervolgens bleven de complete handschriften van de Qoraan bij Aboe Bakr tot hij stierf, daarna bij Omar tot het einde van zijn leven en daarna bij Hafsah, de dochter van Omar. (alBoechaarie) Aboe Bakr (ra) was chaliefa van de moeslims gedurende twee jaar en drie maanden. Aboe Bakr regeerde volgens de islamitische wetten die door Allah bepaald zijn. Aboe Bakr zelf was een bescheiden man die niets om de dingen van de doenja (dit leven) gaf en waarop de tekenen van armoede duidelijk te zien waren. Hieronder volgen enkele ahadieth over de vroomheid en rechtschapenheid in zijn geloof. "Omar ibn al-Chattab (ra) bezocht een oude vrouw in Medinah vaak om haar met enig werk te helpen en wanneer hij ging vroeg hij haar wat zij nodig had. Op een keer toen hij ging vertelde zij hem dat een man al voor hem was geweest en al het werk voor haar had gedaan. Vanaf dat moment vertelde de oude vrouw iedere keer als Omar (ra) naar haar toe ging hetzelfde verhaal. Op een dag vertrok hij vroeger dan normaal en zag een man met zijn gezicht bedekt met een kleed, die zich uit haar huis haastte. Omar (ra) volgde de man totdat hij hem stopte. Hij tilde het kleed van zijn gezicht weg en zag niemand anders dan Aboe Bakr as-Siddieq (ra). Omar (ra) zei tegen hem: "Ik had moeten weten dat niemand behalve jij mij voor had kunnen zijn in deze zaak." Overgeleverd door Aboe Hoeraira(ra): [hadith][nl] Degene die twee zaken voor Allahs Zaak uitgeeft zal van alle deuren van het Paradijs geroepen worden, 0 Allahs dienaar! Dit is goed. Hij die tot degenen behoort die bidden zal geroepen worden van de deur van het gebed (in het Paradijs) en hij die van de mensen van djihaad is zal van de deur van djihaad geroepen worden en hij die tot diegenen behoort die sadaqah (zakaah) geven zal geroepen worden van de deur van sadaqah en hij die tot diegenen behoort die het vasten in acht nemen zal van de deur van vasten worden geroepen, de deur van Raiyan. Aboe Bakr (ra) zei: "Degene die van al deze poorten wordt geroepen zal niets nodig hebben. " Hij(Aboe Bakr) (ra) voegde hieraan toe: "Zal er iemand van al deze deuren worden geroepen?, 0 boodschapper van Allah?" De profeet zei: Ja, en ik hoop dat jij onder diegenen zal zijn, 0 Aboe Bakr. (Al-Boechaarie) [/nl][/hadith] Overgeleverd door Aboe Hoeraira (ra) dat Allahs boodschapper (saws) zei: "Wie van jullie vast vandaag? Aboe Bakr zei: "Ik." Hij (saws)zei opnieuw: "Wie van jullie heeft vandaag de begrafenis gevolgd?" Aboe Bakr zei: "Ik." Hij (saws)zei: "Wie van jullie heeft vandaag de zieken bezocht?" Aboe Bakr zei: "Ik." Daarop zei Allahs boodschapper: "Degene die (al deze nobele kwaliteiten en vrome werken) in zichzelf combineert zal het Paradijs ontvangen." (Moeslim) Aboe Bakr vervulde alle verplichtingen die hij aan Allah verschuldigd was en aan de mens en de oemah. Zijn toewijding aan Allah (swt) kan afgeleid worden van zijn vasten. Zijn sociale verantwoordelijkheid kan beoordeeld worden van zijn deelname in de begrafenisstoet en zijn liefde voor de behoeftigen en de zieken kan opgemerkt worden door het bezoeken van de zieken en voedsel geven aan de armen. In zijn regering had hij de beste mensen van de metgezellen van de profeet (saws) zoals Aboe Oebaidah ibn al-Djarrah en Omar ibn al-Chattab. Tijdens het Chilafah van Aboe Bakr waren er tien provincies met elk een gouverneur die daarover regeerde. Allen waren standvastige, moedige mannen, zorgvuldig gekozen door de chaliefa. Op een dag in het dertiende jaar N.H, werd Aboe Bakr onwel. Het was een koude dag. Hij liet Omar ibn al-Chattab (ra) de mensen leiden in gebed. Toen zijn ziekte ernstiger werd wilde hij zijn opvolger aanwijzen. Aldus liet hij Abdur Rahman ibn Aus komen en vroeg hem: "Vertel mij (je mening) over Omar." Hij zei: "0 chaliefa van de boodschapper van Allah. Bij Allah hij is de beste van de mensen maar hij kan nogal streng zijn." Dat, antwoordde Aboe Bakr, is omdat hij mij 'zacht' beschouwt, maar als ik het bevel aan hem overdraag zal hij veel van die strengheid opgeven." Daarna liet hij Othmaan ibn Affan komen en Asyad ibn Hoedayr en Sa'ied ibn Zaid en anderen van de moehadjirien en de Ansaar en vroeg hen allen over Omar (ra). Hij hoorde hen allemaal Omar (ra) prijzen en aldus nam hij een beslissing. Hij liet Othmaan ibn Affan opschrijven: "In de Naam van Allah, Meest Barmhartig, Meest Genadevol. Dit is wat Aboe Bakr ibn Abie Qoehafah heeft opgelegd aan de moeslims." Terwijl hij dit zei, sloten zijn ogen zich en verloor hij het bewustzijn voor een korte tijd. Dus ging Othmaan zelf door met schrijven. Ik heb Omar ibn al-Chattab als opvolger na jou aangewezen. Toen herstelde de chaliefa zich en zei: "Lees mij voor (watje hebt geschreven)." Toen Othmaan de woorden aan hem voorlas zei Aboe Bakr: "Allahoe Akbar" (Allah is de Grootste) en hij verzegelde zijn tekst met zijn zegel." De daaropvolgende dagen werd zijn ziekte ernstiger en op de 22ste van het 13e jaar N.H. stierf Aboe Bakr (ra). Hij was één van de tien mannen die de blijde tijdingen van het Paradijs tijdens het leven van de profeet (saws) hadden ontvangen. Omar ibn al-Chattab (ra) deed het gebed over zijn lichaam. Hij werd naast de profeet (saws) begraven. Bronnen: -"Aboe Bakr, The first caliph" door Sabir Abduh Ibrahim, - Sahih Moeslim en Sahih al-Boechaarie


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya